הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

בקשה לאישור אדריכל להקמה או להפעלה של מבנה מעון יום

אגף בכיר מיפוי ותכנון אחראי על אישור התוכניות האדריכליות לבניית מוסדות חינוך חדשים והרחבת מוסדות חינוך קיימים. התוכנית נבדקת על ידי צוות אדריכלים-יועצים בהתאם לפרוגרמה לתכנון ולציוד מעונות יום לגיל הרך, ובהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, להוראות חוק התכנון והבנייה ולהוראות תכנון של משרדים אחרים כגון משרד הבריאות (לעניין מתקני בריאות) ומשרד הביטחון (לעניין מרחבים מוגנים ומקלטים).

מערכת תוכניות אדריכליות מאפשרת לרשויות להגיש מסמכים הנוגעים לאישור התוכנית האדריכלית, לתאם מועד לפגישה עם אדריכל-יועץ המלווה את התוכנית, לצפות בהערות האדריכל היועץ לתוכנית המוגשת ולבדוק סטטוס עדכני של התוכנית עד לאישורה. למידע נוסף ראו נוהל אישור תוכניות אדריכליות.

>>> לנהלים ותהליכים בנושא תכנון, בינוי ופיתוח מעונות

מעונות שבנייתם אינה ממומנת על ידי משרד החינוך

גוף מפעיל המעוניין לעשות פעולות בנייה במעון יום מוכר (בנייה חדשה, הרחבת מעון קיים או הסבת מבנה למעון יום מוכר), והבנייה לא תמומן על ידי משרד החינוך, נדרש להגיש דוח בדיקה של האדריכל המתכנן במקום אישור אדריכל יועץ של משרד החינוך.

לאחר סיום פעולות הבנייה הגוף המפעיל נדרש להגיש בקשה להנפקת סמל בצירוף שני מסמכים כדלקמן:

  1. דוח בדיקת תכנית אדריכלית, מלא וחתום על ידי האדריכל המתכנן ומורשה חתימה מטעם הגוף המפעיל (מסמך זה מחליף את אישור האדריכל היועץ של משרד החינוך שנדרש בעבר).

  2. הצהרת האדריכל המתכנן

מעונות שהרשות המקומית תבקש את מימון הבנייה על ידי משרד החינוך

רשות מקומית המעוניינת לעשות פעולות בנייה במעון יום מוכר (בנייה חדשה, הרחבת מעון קיים או הסבת מבנה למעון יום מוכר), ולבקש ממשרד החינוך מימון עבור הבנייה, נדרשת להגיש בקשה לבדיקת התוכנית על ידי אדריכל יועץ של משרד החינוך.

איך מגישים את הבקשה?

  • שלב 3 – תיאום מועד לפגישה עם אדריכל יועץ. הבקשה במערכת תוגש על ידי הרשות המקומית או מי מטעמה בלבד.

  • שלב 4 – אישור התכנון המוצע על ידי אדריכל יועץ לאגף.

לתשומת ליבכם, לאחר סיום פעולות הבנייה יש להגיש בקשה להנפקת סמל בצירוף אישור האדריכל היועץ שיישלח לאחר אישור התוכנית, וכן הצהרת האדריכל המתכנן על גבי נספח 4.

הערות

שירות ותמיכה

מוקד שירות לרשויות, בעלויות ומפעילי מעונות יום: טלפון 6552* או 073-3983960 שלוחה 3 (ואז 4), בימים א'–ה' בין השעות 18:00-7:30 וביום ו' בין השעות 14:30-8:00.

מוקד תמיכה ומידע להורים: טלפון 6552* או 073-3983960 שלוחה 3 (ואז 7), בימים א'-ה' בין השעות 17:00-7:30.