הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

פילוח תמיכות

פילוח תמיכות הוא דיון בצוות רב-מקצועי לקביעת הרכב סל השירותים והתמיכות לתלמיד שזכאותו לשירותי חינוך מיוחדים אושרה במסגרת ועדת זכאות ואפיון, נמצא זכאי לסל אישי, והוא והוריו בחרו שילמד בגן או בכיתה לחינוך רגיל. 

מידע כללי על קביעת התמיכות – סל אישי

במסגרת הסל האישי המוקצה לתלמיד שנקבעה זכאותו בוועדת זכאות ואפיון, על הצוות הרב-מקצועי לדון בסוגי התמיכות שיינתנו לתלמיד בהלימה לצרכיו, לשינויים בתפקודו ולתוכנית האישית שנקבעה לו.

 • לתלמידים בגני הילדים יתקיימו הדיונים בתחום הרשות המקומית שבה לומד התלמיד. מקום ההתכנסות ייקבע על ידי המתי"א.
 • לתלמידים בבתי הספר יתקיימו הדיונים בבית הספר שבו הם לומדים.
 • התמיכות לתלמיד ייקבעו בהתאם לצורכי התלמיד במסגרת היקף הסל שנקבע בוועדת זכאות ואפיון ויינתנו בתחומי ההוראה, הטיפול והסיוע מאנשי מקצוע המוסמכים כחוק.
 • התמיכות יצוינו בתוכנית האישית של התלמיד כחלק מיישום היעדים של התלמיד וקידום השתתפותו בסביבות החינוכיות השונות.

נוסף על כך תינתן לכל תלמיד הזכאי לסל אישי תמיכה מסוג הנחיה. ההנחיה תינתן לצוותי החינוך העובדים עם התלמידים  ותתקיים בתחומי ההתמחות והמקצועות השונים בהתאם לצרכים המשתנים של התלמיד.

אוכלוסיית יעד

תלמיד שזכאותו לשירותי החינוך המיוחדים אושרה במסגרת ועדת זכאות ואפיון, וזכאי לסל אישי והוא והוריו בחרו שילמד בגן/כיתה לחינוך רגיל.

לוח זמנים

הדיונים בצוות הרב-מקצועי לקביעת הרכב סל השירותים החלו ב-1 במרץ ויסתיימו עד 15 ביוני לכל המאוחר.

הקצאת שעות

 • השעות מועברות בהתאם לפילוח התמיכות שבוצע לכל תלמיד, שעות ההוראה, טיפול וההנחיה מועברות לבעלות
  שעות הסייעת מועברות לרשות המקומית שבה מתגורר התלמיד.

 • ניתן לראות את שעות ההוראה הטיפול והנחייה במערכת מית"ר לפי סמל המוטב:

תיאור יחידה נושא - סוג המסגרת קוד נושא
גני טרום חובה וגני חובה ל"ח (לא חרדי) 526
גני טרום חובה וגני חובה חרדי 343
חטיבה עליונה וגני חובה כלל המסגרות 456

שאלות נפוצות

 • האם תלמיד שעבר ועדת זכאות ואפיון ולומד בגן/בית ספר מוכש"ר זכאי לקבל סל אישי?
  ​תלמיד הזכאי לסל אישי מתוקף ועדת זכאות ואפיון והוריו בחרו שילמד בגן/בית ספר מוכש"ר, זכאי לקבל את התמיכות שנקבעו עבורו במעמד הדיון בצוות רב-מקצועי לצורך קביעת הרכב התמיכות בסל האישי של התלמיד.
 • מה תהליך הגשת בקשה לתלמיד הזכאי לתמיכה מסוג סייעת?
  ​באחריות מנהל המתי"א להעביר לאחראית סייעות במחוז טופס בקשה לסייעת חתום על ידי הרשות ומפקחת חינוך מיוחד של המסגרת לצורך אישור השעות. 
 • היכן הבעלות יכולה לראות את התקציב עבור הסל האישי?
  ​ניתן לראות את התקציב והקצאת השעות במערכת מית"ר על פי סמל המוטב וקוד הנושא המתאים המצוין בטבלה המפורטת למעלה.
 • מתי מועברות השעות לבעלות?
  השעות מועברות לבעלות רק לאחר סיום תהליך פילוח התמיכות ולאחר שיבוץ פרטי התלמיד במצבת התלמידים. 

  השעות מועברות לבעלות במהלך חודש אוגוסט עד אוקטובר. 

 • איזה שעות מתוך הסל האישי מועברות לבעלות?
  ​שעות ההוראה, טיפול וההנחיה מועברות לבעלות.
 • למי הבעלות יכולה לפנות אם לא הועבר אליה תקציב עבור השעות?
  יש לפנות למפקחת חינוך מיוחד של המסגרת.​
 • מהי אחריות הבעלות בנוגע למימוש הזכאות לתמיכות מסוג הוראה, טיפול ותמיכה מסוג סייעת?
  באחריות הבעלות למצוא כוח אדם מתאים בהתאם לסוגי התמיכות מסוג הוראה וטיפול שנקבעו לתלמיד במעמד הדיון בצוות רב-מקצועי. באחריות הרשות המקומית שבה מתגורר התלמיד לשבץ סייעת עבור התלמיד.