הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

השאלת ספרי לימוד

התוכנית להשאלת ספרי לימוד היא תוכנית חברתית-קהילתית המייצרת הזדמנות להטמיע ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש ותרומה לקהילה ולהקל על נטל תשלומי ההורים.

משרד החינוך מפעיל את התוכנית באמצעות בתי הספר וכן באמצעות בעלויות עבור בתי ספר במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים (מוכש"ר) והפטור.

בדף זה תוכלו לקרוא על מטרות התוכנית, אופן יישומה ותנאי ההצטרפות אליה.

>> מידע למנהלי בתי ספר בפורטל מוסדות חינוך

>> מידע להורים בפורטל הורים

הודעות ועדכונים

 •  אין לגבות תשלומים מההורים שנעקרו מביתם ומתארחים בבית ספר אחר.
 • ניתן להשתמש בגרסאות המתוקשבות ובסביבות הלמידה בהם יש ספרים און ליין.

מטרות התוכנית

התוכנית להשאלת ספרי לימוד, הפועלת מכוח חוק השאלת ספרי לימוד, היא תוכנית חברתית-קהילתית המאפשרת להטמיע ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש ותרומה לקהילה. מטרותיה של התוכנית:

 • הקלת נטל התשלומים על ההורים באמצעות הוזלת ההוצאה על ספרי הלימוד.

 • מתן הזדמנות שווה לכל התלמידים להצטייד בסל ספרים מלא.

 • חינוך הילדים למתן יחס של כבוד לספר ופיתוח תחושת האחריות האישית שלהם לרכוש.

 • יציבות בתוכנית הלימודים.

 • הרחבת יחסי הגומלין בין בית הספר לקהילה ובין בית הספר לתלמידים.

 • שמירה על איכות הסביבה.

יישום התוכנית

משרד החינוך מפעיל את התוכנית בשני מסלולים:

 1. בתי ספר המשתמשים במערכת גפ"ן (החינוך הרשמי היסודי, חטיבות ביניים וכל מוסדות החטיבה העליונה) יוכלו להשתתף בתוכנית, במסגרת תוכנית הגמישות הפדגוגית הניהולית ובאמצעות מערכת גפ"ן.

 2. בתי ספר יסודיים בחינוך המוכר שאינו רשמי (מוכש"ר) והפטור שאינם נכללים בתוכנית גפ"ן. בתי ספר אלו יוכלו להשתתף בתוכנית באמצעות מענה של הבעלות לקול קורא.

 3. יש להגיש בקול קורא את הנספחים הבאים:

בתי הספר מחויבים להצטרף לתוכנית השאלת ספרי לימוד והיא מיועדת לכיתות א'–י"ב. על בית הספר מוטלת האחריות הכוללת על יישום התוכנית ומשרד החינוך אחראי לפיקוח על המהלך כולו. למידע מפורט על התוכנית להשאלת ספרי לימוד ראו חוזר מנכ"ל בנושא התוכנית להשאלת ספרי לימוד.

תנאי ההצטרפות לתוכנית

הפעלת התוכנית להשאלת ספרי לימוד תיעשה בהתאם לעקרונות ולהנחיות המפורטים בחוזר מנכ"ל, לרבות רכישת ספרים אך ורק בהתאם לרשימה המאושרת (קישור) של משרד החינוך, ולגובה תשלומי הורים כפי שיאושרו בוועדת החינוך של הכנסת.

בעלויות המפעילות מוסדות לשכבת גיל היסודי בלבד בחינוך מוכר שאינו רשמי או מוסדות פטור, וכן רשויות/בעלויות המפעילות מוסדות לחינוך מיוחד - בתנאי שכל אלו אינם מתוקצבים בגפ"ן, הגשת הבקשה תיעשה בהתאם לקריטריונים (למסמך הנגיש) ובאמצעות מערכת מרכב"ה.

איש קשר: הדסה בורוכוב, ממונה תוכנית השאלת ספרי לימוד, אגף א' תקציב ומינהל, המינהל הפדגוגי, טלפון 073-3931832, דוא"ל hashalatsfrim@education.gov.il

שאלות נפוצות

 • מיהו הגורם האחראי ליישום תוכנית השאלת ספרי הלימוד?

  משרד החינוך מפעיל את התוכנית בשני מסלולים:

  1. בתי ספר המשתמשים במערכת גפ"ן (החינוך הרשמי היסודי, חטיבות ביניים וכל מוסדות החטיבה העליונה) יוכלו להשתתף בתוכנית במסגרת תוכנית הגמישות הפדגוגית הניהולית ובאמצעות מערכת גפ"ן.

  2. בתי ספר יסודיים בחינוך המוכר שאינו רשמי (מוכש"ר) והפטור שאינם נכללים בתוכנית גפ"ן. בתי ספר אלו יוכלו להשתתף בתוכנית באמצעות מענה של הבעלות לקול קורא.

 • מהו הנוהל כאשר הורים מתנגדים ליישום התוכנית?

  הורה המתנגד להשתתף בתוכנית יוכל לבחור שלא להשתתף בה. אם יותר מ-40% מההורים מתנגדים להשתתף בתוכנית, המנהל רשאי לפנות לפיקוח ולבקש דחייה של יישום התוכנית בשנה נוספת. בידי מנהל המחוז הסמכות לאשר את הדחייה.

 • מהו הנוהל לגבי בית ספר שיש לו קושי כלכלי ליישם את התוכנית?

  במקרה שיימצא כי אין לבית הספר היתכנות כלכלית להפעלת התוכנית במסגרת המשאבים הקיימים באותה השנה, על מנהל בית הספר לבקש את דחייתה בשנה.