הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

סל תקומה

​בעקבות אירועי 7 באוקטובר הוחלט על ידי משרד החינוך ומינהלת תקומה להקצות עבור רשויות ומוסדות חינוך, המצויים בטווח של 0–7 קילומטרים מגבול רצועת עזה, תקציב ייחודי שיסייע להן במתן מענה לתלמידיהן עד לתום שנת הלימודים תשפ"ד. כאן תוכלו לקבל מידע בנושא ולהיכנס למערכת תקומה למוסדות.

מטרת "סל תקומה"

מטרתו של סל תקומה שפותח עבור תושבי חבל תקומה להנגיש מגוון מענים למוסדות החינוך ולרשויות שיובילו להצמחה מחודשת ולשיקום מערכת החינוך, לחיזוק התלמידים בהיבטים רגשיים, לימודיים וחברתיים, לחיזוק מסוגלותם ושלומותם של צוותי החינוך, ולאפשר רצף חינוכי.

בתוך מענים אלו כלולים:

 • מענים בתחום הטיפול-רגשי – שתכליתם שיקום עולמם הרגשי של התלמידים וצוותי החינוך, חיזוק החוסן ודאגה לשלומותם.

 • מענים פדגוגיים לימודיים – שנועדו לאפשר צמצום פערי למידה, תוכניות מעברים ומתן תגבורים המאפשרים למידה רציפה, מעמיקה, מותאמת ופרסונאלית.

 • מענים חברתיים וקהילתיים – יהוו תמיכה, חיזוק והעצמה אישית, חברתית וקהילתית. המענים יזמנו חברות מחודש, חיזוק מעגלים חברתיים ואמונה בזולת ובאדם.  

 • מענים לעובדי ההוראה – ליווי, הדרכה ותמיכה לחיזוק מסוגלות צוותי החינוך ולהעמקת היכולת לתת מענה לתלמידים.

 • מענים בתחום החינוך הטכנולוגי – לצד מענים לחיזוק המצויינות והחדשנות.

הרשויות הזכאיות לתקציב

הרשויות הזכאיות הן רשויות מקומיות בטווח של עד 7 קילומטרים מגבול רצועת עזה: חוף אשקלון, שער הנגב, שדות נגב, אשכול, שדרות (להלן: רשויות העוטף). התקציב מיועד עבור כלל הילדים והנוער מגיל לידה ועד כיתה י"ב ברשויות אלו.

הודעות ועדכונים

ניתן להזין את תוכנית העבודה במערכת.

כלל המענים הרלוונטיים לסל תקומה הונגשו בסל עד לתאריך 11.4.2024 – לרבות סייעת שנייה לגני-ילדים, שעות שבועיות, שעות פסיכולוג שפ"ם, מעני תת סל יזמות וחדשנות, שעות הדרכה לפסיכולוגים, שעות הדרכה למעונות יום ומענים נוספים.

שאלות נפוצות

 • למה נועד "סל תקומה"?

  סל תקומה הוקם במיוחד לטובת רשויות עוטף ישראל ומוסדות החינוך המצויים בהן. הסל נועד לתת מענים חינוכיים פדגוגיים, רגשיים-טיפוליים, חברתיים, לפיתוח יוזמות ולסייע לתלמידים ולצוותי החינוך כחלק מתהליך השיקום והתקומה, לחזור לשגרות חיים ולהפוך את העוטף לחלוץ של חדשנות, יזמות ומצוינות חינוכית בישראל.

 • למי נועד "סל תקומה"?

  לרשויות העוטף: חוף אשקלון, שדת נגב, שער הנגב, אשכול ושדרות. 

  כמו כן, למוסדות החינוך שבתחומן בלבד.

 • האם מדובר בסל שמחליף את תקציב הבסיס או שהוא תקציב תוספתי?

  התקצוב הינו תקצוב תוספתי ואינו מחליף את תקציב הבסיס לו זכאים הרשות והמוסדות בתחומה, כגון שעות התקן הבסיסיות, הסעות, כוח אדם על פי תקני המשרד וכיוצא בזה. כמו כן, הוא אינו מחליף את תקציב גפ”ן אלא תוספתי לו.

 • מה ניתן לרכוש מהסל?

  פעילות לימודית, רגשית והפגתית לתלמידים, פעילות לפיתוח הצוות החינוכי והעצמתו, קידום סביבות לימודיות וטיפוליות במרחב הרשותי והבית ספרי, הצטיידות לימודית ותקשובית, סייעות, שעות תקן, שעות בודדות, מתגברים חינוכיים וכן יוזמות רשותיות ובית ספריות.

  כמו כן, ניתן להקצות עד 5% מהסל לטובת הוצאות ניהול ותפעול.

 • מה קורה עם תלמידים שאינם לומדים ברשויות העוטף מאחר שנאלצו לעבור לרשות אחרת? האם הם יקבלו תקציב מהסל?

  יודגש כי התקציב מיועד הן עבור התלמידים שחזרו לפעילות חינוכית ברשות האם בעוטף, והן לתלמידים שעדיין לומדים ברשויות קולטות. הרשות יכולה במסגרת הסל להפעיל תוכניות ומענים עבור הרשויות הקולטות בתיאום עימן או לבקש להעביר תקציב לרשויות אלו עבור הפעלת מענים לתלמידים.

  אם הרשות תבחר להעביר תקציב, הרשות הקולטת תגיש תוכנית עבודה במערכת גפ"ן לאישור המשרד.

 • מהו מפתח התקצוב של "סל תקומה"?

  התקציב מחושב על פי מספר התלמידים שהתגוררו ברשויות העוטף בתאריך 6.10.2024, לתלמידים מגיל גן עד י"ב, ביישובים שבמרחק 7-0 ק"מ מגדר המערכת. התקציב מוקצה על פי השנים תשפ"ד עד תשפ"ח.

  • תשפ"ד (2024): התקציב לתלמיד עומד על 5,500 ש"ח לתלמיד, לחודשים 1.3.2024 –31.8.2024.

  • תשפ"ה (2025) – תשפ"ח (2028): 10,000 ש"ח לתלמיד.

  למערכת גפ"ן – סל תקומה

 • האם ניתן לעשות שימוש בסל תקומה לטובת כל תחום חינוכי?

  ניתן לרכוש באמצעות הסל מענים רגשיים -טיפוליים, פדגוגיים, חברתיים-קהילתיים, מענים לקידום החינוך הטכנולוגי, מענים להעצמת הצוות החינוכי, מענים לקידום חדשנות ויזמות. כמו כן, הרשות יכולה לבקש מענים משרדיים נוספים – אם יאושרו על ידי המשרד הם יוטמעו במערכת.

  לפרטים נוספים לגבי מענים משרדיים, מענים במסגרת מאגר התוכניות והמענים, מענים באמצעות הרשות המקומית או הבעלות, ויוזמות רשות.

 • האם ניתנת לרשות או לבית הספר גמישות של 100% בסל תקומה?

  30% מסל תקומה הוגדר תקציב קשיח שלא ניתן לשנותו והוא נועד למתן מענים רגשיים-טיפוליים. יתרת הסל, 70%, הוא גמיש לרכישת יתר המענים, כפי שצויין בשאלה הקודמת.

 • האם הרשות נדרשת להציג דיווח ביצוע?

  בעלות נדרשת בסוף שנה להגיש 2 דיווחים כמפורט בהנחיות לדיווח שפרסם המשרד, במסגרת מדריך הגפ"ן ועל פי לוח הזמנים של הגפ"ן. בהתאם לכך, יועבר דוח ביצוע של הסל רשותי ודוח ביצוע סל מוסדי המועבר לביצוע על ידי הרשות או הבעלות, אם נבחר להקצות תקציב למוסדות וסופקו שירותים למוסדות אלו.

  דגשים נוספים לגבי דיווח הסל הרשותי

 • האם הרשות יכולה להקצות תקציב לבית הספר ואם כן, כיצד הדבר מתבצע?

  אם הרשות מוצאת לנכון להעביר לבית ספר ברשות תקציב, הדבר מצריך אישור של ראש רשות וגזבר הרשות. בית הספר יוכל לראות בסל תקומה במערכת גפ"ן כי הרשות הקצתה לו תקציב נוסף, ותקציב זה יצטרף לתקציבו הגמיש.

  על הרשות להעביר תקציב זה ישירות למוסד. על המוסד לתכנן ולדווח ביצוע ביחס לתקציב זה. תוכנית העבודה המוסדית תאושר על ידי המחוז והרשות.

 • האם רשות יכולה להקצות תקציב לטובת פעולות יחידות הנוער ואם כן, כיצד הדבר מתבצע?

  הרשות יכולה להקצות תקציב ייעודי לטובת פעילות יחידת הנוער מתוך הסל הרשותי. התקציב ינוהל על ידי מנהל יחידת הנוער ויונגשו לו בסל זה פעולות שונות בתחום החינוך הבלתי-פורמלי, כגון הכנה לצה"ל, מועצת תלמידים ונוער רשותית, מד"צים רשותיים, הפעלת ילדים ונוער בחופשות, מנהיגות חינוכית, מועדון נוער, העסקת כוח אדם במחלקת הנוער, מנהל התנדבות רשותי (אם נמצא תחת יחידת הנוער) ועוד.