הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

אופק חדש בבתי ספר לחינוך מיוחד מוכר שאינו רשמי – תשפ"ד

החל משנת תש"ף, בעקבות החלטת בג"ץ, חלים תנאי רפורמת אופק חדש על בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים בחינוך המיוחד. שיבוצו התקין של עובד הוראה על ידי הבעלות הוא תנאי הכרחי לביצוע המרת שכר, לקביעת דרגה ולקידומו של עובד ההוראה במסגרת רפורמת "אופק חדש". בדף זה תוכלו לקרוא על החלת תנאי הרפורמה על בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים בחינוך המיוחד, חשיבות עדכון נתוני עובד ההוראה וקביעת דרגה ראשונית.

הודעות ועדכונים

  • כל בעלות על בית ספר מוכר שאינו רשמי לחינוך מיוחד נדרשה להתחייב בכתב התחייבות כי תפעיל את תנאי רפורמת אופק חדש על בתי הספר שבבעלותה, כתנאי להחלת הרפורמה בשנת הלימודים תשפ"ד. למכתב בנושא
  •  חוזר לבעלויות תשפ"ד/2

מידע כללי

במסגרת דיון שהתנהל בבית המשפט העליון בבג"ץ 148/18, ויצ"ו נגד משרד החינוך, התחייבה מדינת ישראל לפעול להשוואת משאבי ההוראה לתלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד המוכרים שאינם רשמיים לאלו שבבתי הספר הרשמיים החל משנת הלימודים תש"ף. זאת בעקבות השונות שנוצרה בין מוסדות החינוך הללו בשל הרפורמה שהונהגה במוסדות החינוך הרשמיים בשנים האחרונות.

החלת הרפורמה

החל משנת הלימודים תש"ף חלים תנאי רפורמת אופק חדש על בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים לחינוך מיוחד. בחוזר לבעלויות פורסמו הנחיות מפורטות לגבי אופן היישום של הרפורמה. במסגרת זו ניתן להגיש בקשות להצטרפות חריגה לרפורמה וליציאה חריגה ממנה. ראו גם את דוח הצוות הבין-משרדי בנושא זה.

עדכון נתוני עובדי ההוראה 

בעלויות המעסיקות במוסדות מטעמן עובדי הוראה העומדים בקריטריונים להצטרפות לרפורמת אופק חדש, יוודאו כי קיים עבורם תיק במשרד החינוך. אם אין להם תיק, יש להנחות את עובדי ההוראה לפתוח תיק מקוון באמצעות פורטל עובדי הוראה. אם הנתונים שברשות הבעלות אינם עדכניים, יש לפנות לתחומי כוח אדם בהוראה במחוזות לעדכון הפרטים בתיק הקיים. 

קביעת דרגת שכר ראשונית

הבעלות תעביר לזכיין שנבחר על ידי משרד החינוך (יוניק) ממשק של השכר ששולם על ידה לעובדי ההוראה בבית הספר בחודש שעבורו תתבקש, בהתאם למבנה הממשק ולכללים שהגדיר משרד החינוך. בהתאם לכך יקבע משרד החינוך את דרגת אופק חדש לעובד ההוראה ויבצע את ההמרה לטבלאות השכר החדשות. בהמשך יועברו לבעלויות הנחיות מפרטות כיצד לקיים קשר עם הזכיין, אילו נתוני שכר יש להעביר אליו ובאיזה אופן לבנות את הממשק לצורך ביצוע המרה מדויקת לעובדי ההוראה ולקבוע את הדרגה על פי ההסכם. לפרטים ראו חוזר לבעלויות חינוך: קביעת דרגות שכר לעובדי הוראה באופק חדש.

תשלום שכר לעובדי ההוראה

עם קביעת הדרגה על ידי משרד החינוך ועדכון הבעלות באמצעות הזכיין, תשלם הבעלות שכר לעובדי ההוראה שצורפו לרפורמת אופק חדש בהתאם לדרגה שנקבעה להם ולכללי הסכם אופק חדש, בגין התקופה שתחילתה במועד ההצטרפות של עובד ההוראה לרפורמה, ובמקביל תנכה את מקדמות השכר ששולמו לעובדי ההוראה.

שיבוץ במערכת שיבוץ (משכית)

כלל עובדי ההוראה המלמדים בבית הספר ומועסקים על ידי הבעלות – הן עובדי ההוראה העומדים בתנאים להצטרפות לאופק חדש ויועסקו בתנאי הרפורמה, והן המורים שאינם עומדים בתנאי ההצטרפות וימשיכו להיות מועסקים בתנאי טרום רפורמה – ישובצו במערכת שיבוץ (משכית). בעקבות כך ידווחו עובדי ההוראה במערכת שיבוץ ולא במנב"סנט. ניתן לצפות בנתוני הדיווח במערכת עוש"ר בתוך: דוחות >> דוחות וטפסים למוסד.

חישוב רמות מורכבות

בעקבות הסכם רמות המורכבות נקבעו רמות מורכבות חדשות עבור בתי ספר ברפורמת אופק חדש בטווח 1–8. רמות המורכבות מחושבות לפי סוג המוסד. החישוב מבוצע בהתאם לנוהל קביעת מורכבות למוסדות בחינוך הרשמי בחודש מאי שלפני שנת הלימודים, לפי נתוני שנת הלימודים הקודמת, כפי שהם מעודכנים במערכות המחשוב של משרד החינוך. זהו המועד הקובע. לפרטים על אופן חישוב המורכבות לבתי ספר לחינוך מיוחד

שאלות נפוצות

  • באיזו מערכת יש לדווח את עובדי ההוראה המצטרפים לרפורמת אופק חדש?

    כלל עובדי ההוראה המלמדים בבית הספר ומועסקים על ידי הבעלות ידווחו במערכת שיבוץ ולא במערכת עוש"ר.

  • כיצד משולם השכר לעובדי ההוראה שצורפו לרפורמת אופק חדש?

    הבעלות תשלם שכר לעובדי ההוראה בהתאם לדרגה שנקבעה להם ולכללי הסכם אופק חדש, בגין התקופה שתחילתה במועד ההצטרפות של עובד ההוראה לרפורמה, ובמקביל תנכה את מקדמות השכר ששולמו לעובדי ההוראה.