הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

תמיכת משרד החינוך במוסדות ציבור

משרד החינוך מודיע שניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2024 על פי המבחנים לחלוקת תמיכות ובנושאים כמפורט כאן, בכפוף לתקציב המדינה לשנת 2024 ובהתאם להוראות סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

הודעות והנחיות כלליות

 • יש להקפיד הקפדה יתרה בבחירת מבחני התמיכה שבגינם מוגשות הבקשות. המשרד אינו מתחייב להפנות את הבקשה לגורם אחר. יש להקפיד על לוחות הזמנים ולהגיש את הבקשות בשלמותן מיד עם פרסום הקולות הקוראים.

 • כדי שהבקשה תוגש באופן פורמלי במערכת יש ללחוץ על "תהליך הגשה" במערכת. אם מולאו כל המסמכים הנדרשים על ידי המוסד והוא לא יבצע "תהליך הגשה" הבקשה תיחשב כאילו לא הוגשה.

 • נבקש להדגיש כי מתן התמיכה בפועל כפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2024 וכי אין ודאות שייקבע תקציב לנושאי התמיכה, לרבות תשלום מקדמות, וכי ככל שיקבע תקציב לא ידוע מה יהיה שיעורו – משכך האחריות על ביצוע הפעילות הנתמכת בטרם אושרה התמיכה תהא על מוסד הציבור בלבד. לא תתקבל כל החלטה סופית בדבר חלוקת התמיכה והיקפה המאושר עד לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 2024.

קישור לפרסום המלא ולנהלים

דגשים להגשת הבקשות לתמיכה

 • כל מוסד הרואה את עצמו ראוי לקבלת תמיכה בהתאם למבחנים ולנושאי התמיכה מוזמן להגיש בקשה ליחידה הממונה במשרד החינוך, על פי נושא הבקשה לתמיכה. 

 • התמיכות ניתנות כפוף לאישור התקציב לשנת 2023 ובהתאם להוראות סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985.

 • בקשות התמיכה יוגשו באמצעות מערכת מרכבה באתר האינטרנט של מרכב"ה בפורטל התמיכות. הגישה לפורטל זה והגשת הבקשות אפשריות רק באמצעות כרטיס חכם. 

 • הגופים המגישים בקשות לתמיכה מחויבים לחתום על בקשות התמיכה בחתימה דיגיטלית, ולפיכך יש להיערך מראש להנפקת כרטיסים חכמים למורשי החתימה בגופים הנתמכים.

 • בקשות לתמיכה ניתן היה להגיש עד לתאריך 18.1.2024. יש להקפיד על לוחות הזמנים ולהגיש את הבקשות בשלמותן מיד עם פרסום הקולות הקוראים. 

 • יש להקפיד הקפדה יתרה בבחירת מבחני התמיכה שבגינם מוגשות הבקשות. יובהר כי משרד החינוך אינו מתחייב להפנות את הבקשה לגורם אחר.

סיוע בהגשת הבקשה לתמיכה

 • גופים חדשים המגישים לראשונה בקשה לתמיכה ממשרד החינוך יפנו לאנשי הקשר הרלוונטיים לשם הסדרת כרטיס חכם וקבלת המשך הנחיות.

 • ממשל זמין נערך לתת סיוע טלפוני לגופים הנתמכים ככל שיזדקקו לכך. לאתר ממשל זמין

 • הנחיות נוספות ניתן לקבל אצל אנשי הקשר ביחידות המקצועיות.

 • מערך הביקורת המרכזית מפעיל מרכז תמיכה מקצועי שמטרתו לתת מענה לשאלות מהותיות הנוגעות למילוי בקשות התמיכה, באמצעות דוא"ל ייעודי: tmichothelp@mof.gov.il

הבהרות לתהליך הגשת הבקשות

 • כדי שהבקשה תוגש באופן פורמלי, יש ללחוץ על "הגשת בקשת התמיכה" ובסוף תהליך ההגשה לוודא כי התקבל אישור על הגשת הבקשה ממערכת מרכב"ה. האחריות לכך שבקשת התמיכה תוגש במועד, באופן מלא ותקין, חלה באופן בלעדי על מבקש התמיכה.

 • בקשות אשר לא מולאו כראוי או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים עלולות להיפסל בוועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון. כמו כן, מודגש בזאת כי לא ניתן לשנות את בקשות התמיכה לאחר הגשתן.

 • משרד החינוך יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להוראות סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן (נוהל התמיכות), על פי מבחני התמיכה הרלוונטיים, החלטות ממשלה והוראות חשכ"ל כפי שנקבעו או ייקבעו כדין.

 • לא תאושר תמיכה למוסד ציבור ששיעור הוצאות ההנהלה והוצאות כלליות שלו מתוך מחזור הכנסותיו השנתי עולה על השיעור המרבי של הוצאות הנהלה והוצאות כלליות כמפורט בנוהל התמיכות.

 • בהתאם להוראת החשב הכללי מס' 6.0.0.2, יש להגיש את בקשת התמיכה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, לרבות דוחות כספיים ואישור ניהול תקין מרשם העמותות לשנת 2024. כל מוסד המגיש בקשה לתמיכה לשנת 2023 יידרש לחתום ולהגיש טופס "התחייבות להחזר מקדמה בשנה בה לא אושר תקציב במועד (2023)" כתנאי לדיון בבקשתו, נוסף על טפסי בקשת התמיכה הקבועים.

 • ניתן לעיין בנוסח משולב לא רשמי של מבחני התמיכה באתר משרד המשפטים, אולם הנוסח המחייב של כל מבחן תמיכה הוא הנוסח שפורסם בילקוט הפרסומים על כל התיקונים.

 • בנוהל שר האוצר להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה חלו שינויים קלים במסמכים. פירוט בנוגע למסמכים כולל דוגמאות ניתן לראות בדף הבית של פורטל התמיכות.

שאלות נפוצות

 • כיצד מגישים בקשה לתמיכה ממשרד החינוך?

  בקשות לתמיכה ממשרד החינוך יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה. גופים המגישים בקשות לתמיכה מחויבים לחתום על בקשות התמיכה בחתימה דיגיטלית, ולפיכך יש להיערך מראש להנפקת כרטיסים חכמים למורשי החתימה בגופים הנתמכים.

 • גוף המגיש בפעם הראשונה בקשה לתמיכה ממשרד החינוך ועדיין אין ברשותו כרטיס חכם, כיצד עליו לפעול?

  גופים חדשים המגישים בפעם הראשונה בקשה לתמיכה ממשרד החינוך יפנו לאנשי הקשר הרלוונטיים על פי נושאי התמיכה לשם הסדרת כרטיס חכם וקבלת המשך הנחיות. לפירוט אנשי הקשר ונושאי התמיכה ראו בטבלה המצורפת לדף זה.

 • אלו מוסדות רשאים להגיש בקשה לתמיכה ממשרד החינוך?

  כל מוסד הרואה את עצמו ראוי לקבלת תמיכה בהתאם למבחנים ולנושאי התמיכה, מוזמן להגיש בקשה ליחידה הממונה במשרד החינוך, על פי נושא הבקשה לתמיכה. לפירוט נושאי התמיכה ראו בטבלה המצורפת לדף זה.