הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מסגרות ותוכניות לתלמידים מחוננים ולמצטיינים

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים מקדם הטמעת תפיסה חינוכית הרואה את התלמידים המחוננים והמצטיינים כבעלי מאפיינים וצרכים ייחודים, המחייבים מענה מותאם בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה, הן בבתי הספר והן במערכת כולה, באמצעות מרכזי העשרה ותוכניות ייחודיות. 

האגף מקיים בכל שנה מבחני קבלה לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ולמצטיינים במטרה לשלב את התלמידים בתוכניות ובמסגרות ייעודיות למחוננים ולמצטיינים. לשם כך מתבצע תהליך של איתור התלמידים בכל בתי הספר במערכת הרשמית הממלכתית והממלכתית-דתית בכל המגזרים. המבחנים נערכים על ידי ספק חיצוני (מכון קרני) שזכה במכרז מטעם משרד החינוך, ומבצע את מבחני האיתור לתלמידים מחוננים ומצטיינים בהתאם להנחיות האגף ובפיקוחו.

כאן תוכלו לצפות בנתוני שיבוץ תלמידים במרכזי העשרה ובכיתות מחוננים ולקרוא על מסגרות ותוכניות ברמה הבית ספרית וברמה הארצית.

הודעות ועדכונים

בקרוב יחל תהליך הקבלה למסגרות ולתוכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בחינוך היסודי ובחינוך העל יסודי לקראת שנת הלימודים תשפ"ה. 

תלמידים מחוננים ומצטיינים

קשת התלמידים בבתי הספר רחבה ומגוונת, וכוללת גם את התלמידים המחוננים והמצטיינים, תלמידים עם יכולות קוגניטיביות יוצאות דופן ותלמידים עם מאפיינים אישיותיים ורגשיים ייחודיים. יכולות ומאפיינים ייחודיים אלה שמים את המחוננים בקצה האחד של קשת התלמידים בכיתה, ומתבקשת עבורם התייחסות שונה של מערכת החינוך ומתן מענה לימודי, רגשי וחברתי מותאם למאפיינים הייחודיים שלהם, בדומה לזה הניתן לתלמידי הקצה האחר של הקשת מהחינוך המיוחד.

רוב התלמידים המאותרים כמחוננים יוצאים ללמוד במרכזי מחוננים במסגרת של יום לימודים אחד בשבוע החל מכיתה ג'. בשאר ימות השבוע, התלמידים המחוננים, על מאפייניהם הייחודיים, לומדים בבתי ספרם בכיתה ההטרוגנית, ועל כן תהליכי הלמידה בכיתה ההטרוגנית חייבים לכלול גם מענים ראויים ומותאמים להם. הצורך במתן תשומת לב לצרכים המתעוררים בעקבות יציאה של תלמידים אלו מבית הספר, במשך יום אחד בשבוע, ובמתן מענה עבורם במסגרת הכיתה ההטרוגנית, מציב אתגרים נוספים לפני המערכת הבית ספרית בכללותה, ולפני המורים המלמדים בכיתה במיוחד.

האגף למחוננים ולמצטיינים הקים צוות פיקוח והדרכה העוסק בנושא "המחונן בכיתתו" על כל היבטיו. רשויות המבקשות סיוע בנושא זה מוזמנות לפתוח פנייה בדף זה.

מבחני קבלה לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בחינוך היסודי

משרד החינוך נערך לביצוע מבחני האיתור למחוננים ולמצטיינים לקראת שנת הלימודים תשפ"ד.  

האגף לתלמידים מחוננים ולמצטיינים מקדם הטמעת תפיסה הרואה בתהליך האיתור לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים חלק מהליך פדגוגי, רגשי וחברתי המתקיים לאורך כל שנות לימודיו של התלמיד בבית הספר היסודי.

מבחן שלב א', המתבצע בבית הספר לשנתון תלמידי כיתה ב' במגזר דוברי עברית ולשנתון תלמידי כיתה ג' במגזר דוברי הערבית בתחילת שנת הלימודים, הוא חלק ראשון בתהליך שבו מופנים לשלב ב' (איתור) כ-15% מהתלמידים בעלי ההישגים הגבוהים במבחן שלב א' או לפי חוות דעת הצוות החינוכי.

האיתור לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים מתקיים גם בהמשך שנות לימודיו של תלמיד בבית הספר היסודי, בשלב מאוחר יותר בנקודות זמן נוספות: בכיתות ג'–ד' לתלמידים במגזר דוברי עברית, לתלמידי כיתות ד'–ה' במגזר דוברי ערבית ולתלמידי כיתה ו' בשני המגזרים במעבר לחטיבת ביניים לצורך קבלה למסלול כיתת מחוננים, בכפוף להגשת בקשה מקוונת למבחן בפורטל הורים במועד.

מבחן שלב א' יתקיים בכל בתי הספר היסודיים המשתתפים במערך האיתור הארצי, ביום ב', י"א בכסלו התשפ"ג, 5.12.2022 בשיעור הרביעי, בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך. הנחיות עדכניות יפורסמו ימים אחדים לפני ביצוע הבחינה. במקרים שבהם בתי ספר או תלמידים לא יוכלו לקחת חלק במבחן שלב א' בשל התפשטות אפשרית של מגפת הקורונה, יפרסם המשרד הנחיות מתאימות בעניינם סמוך למועד המבחן.

מבחן שלב ב' (איתור) יתקיים בחודשים מרץ–אפריל 2023 בכפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות. במקרה שיחול שינוי במועדים לביצוע המבחנים תינתן על כך הודעה בפורטל. מבחן שלב ב' הוא מבחן קבוצתי שייערך במרכזי בחינה בשעות אחר הצהריים ונבדק על ידי הגוף הבוחן, שזכה במכרז מטעם משרד החינוך.

בתום תהליך האיתור, במהלך חודש יוני–יולי 2023, ישלח האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשיתוף עם הגוף הבוחן הודעות בכתב לכל ההורים לגבי תוצאות הליך האיתור של ילדם, אם הישגיו הגיעו לרף הקבלה הנדרש לתוכניות ולמסגרות האגף למחוננים בתשפ"ד או אם לאו.

למידע נוסף על מבחני האיתור לשנתון שנבחן לראשונה (כיתות ב'–ג')

למידע נוסף על מבחני האיתור לשנתון שנבחן בעבר (כיתות ג'–ה')

תהליך קבלה לכיתות מחוננים בחינוך העל-יסודי

תהליך הרישום למבחני הקבלה לכיתות המחוננים בחינוך העל יסודי (כיתות ו'–ט') החל בתאריך 3.10.2022. מועד אחרון לרישום למבחני הקבלה הוא 20.11.2022 (לאחר הארכה).

לרישום למבחן רגיל לתלמידים הנבחנים לראשונהמבחן בתנאים מותאמים, מבחן בשפה מותאמת, בקשות ערעור ומבחן חוזר מכל סוג, יש להגיש פנייה מקוונת דרך פורטל הורים.

המבחנים יתקיימו בחודש ינואר 2023 בלבד, לקראת שיבוץ בכיתות המחוננים בשנת הלימודים – תשע"ד. המבחנים יתקיימו בכפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות. במקרה שיחול שינוי במועדים עקב הגבלות והנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות תינתן על כך הודעה בפורטל.

בתום תהליך האיתור, עד סוף חודש מרץ 2023, ישלח האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשיתוף עם הגוף הבוחן הודעות בכתב לכל ההורים לגבי תוצאות הליך האיתור של ילדם, אם הישגיו הגיעו לרף הקבלה הנדרש לתכניות ולמסגרות האגף למחוננים או אם לאו.

בשינויים בלוח הזמנים של תהליך האיתור יפרסם המשרד הנחיות מתאימות למחוזות, לבתי הספר ולהורים בפורטל.

למידע נוסף על מבחני האיתור לקראת הלימודים בבית ספר על-יסודיים (כיתות ו'–ט')

המחונן והמצטיין בכיתתו

האגף למחוננים ולמצטיינים, באמצעות צוות "המחונן והמצטיין בכיתתו", מקדם את הטמעת התפיסה החינוכית הרואה את התלמידים המחוננים והמצטיינים כבעלי מאפיינים וצרכים ייחודים, המחייבים מענה מותאם בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה הן בבתי הספר והן בכלל המערכת. מענה ייחודי זה יאפשר לתלמידים אלו, כמו כל התלמידים, להתפתח ולצמוח בהתאם ליכולותיהם ולכישרונותיהם.

חשוב שהמענה יהיה הוליסטי ויתייחס לאתגר הלימודי שיש להעמיד בפני תלמידים אלו ולצרכים הרגשיים והחברתיים הייחודיים להם. המענה יינתן בחיבור ובשיתוף פעולה בין בתי הספר למסגרות החינוכיות הייחודיות מחוץ לבתי הספר, כמו מרכזי המחוננים והמצטיינים. בכל מחוז עומדת לרשות בתי הספר מדריכה מחוזית של צוות "המחונן והמצטיין בכיתתו" המובילה את הטמעת התפיסה במחוז. האגף מעמיד לרשות מורים המעוניינים להעמיק וללמוד את הנושא, מגוון אפשרויות של פיתוח מקצועי ומידע פדגוגי.

מסגרות ייעודיות למחוננים ולמצטיינים

מרכזי העשרה למחוננים

מרכזי העשרה למחוננים פועלים כמסגרת ייחודית המותאמת לצורכיהם וליכולותיהם של תלמידים שאותרו כמחוננים (3% עליונים של שכבת הגיל). כל תלמיד שאותר כמחונן לומד במרכז יום אחד בשבוע בשעות הבוקר , ובשאר ימות השבוע הוא לומד בבית הספר הרגיל. הלימודים במרכז ההעשרה מתקיימים לכיתות ג'–ט'. מבחני הקבלה מתקיימים החל מכיתה ב'. למידע נוסף ראו בדף מרכזי מחוננים בפורטל הורים | לרשימת מרכזי המחוננים

  • הסעות תלמידים – תלמידים המופנים למרכז מחוננים על-אזורי זכאים להסעות בהתאם לחוזר מנכ"ל. ההסעה היא באחריות מחלקת החינוך של הרשות המקומית שאליה משתייך התלמיד ובסיוע אגף הסעות במשרד החינוך. מנהלי המרכזים מקיימים קשר רציף עם הרשות וההורים כדי לוודא את תקינות הביצוע של מערך ההסעות. ההסעות מתוקצבות בתעריף "פר תלמיד" ועל פי נוהלי אגף הסעות והצטיידות במשרד.
  • אבטחה­ – המרכזים פועלים בנושא האבטחה בהתאם להנחיות משרד החינוך וגורמי הביטחון. מנהל המרכז נמצא בקשר שוטף עם הקב"ט של הרשות המקומית בכל עניין הקשור לנושאי הביטחון.
  • תחזוקה – הלימודים מתקיימים במתקנים השייכים לרשות המקומית, האחראית לאחזקת המתקן ולבטיחותו כמקובל על פי נוהלי משרד החינוך.

כיתות ייחודיות למחוננים

במספר ערים בארץ קיימות כיתות המאפשרות מענה הולם לצרכים הרגשיים, החברתיים והאינטלקטואליים של תלמידים מחוננים. הכיתות הייחודיות פועלות ככל כיתה אחרת, בכל ימות השבוע. כיתות מחוננים פעילות מכיתה ג' עד י"ב. לרשימת הכיתות

תלמידים המופנים למרכז מחוננים על-אזורי זכאים להסעות בהתאם לחוזר מנכ"ל. ההסעה היא באחריות מחלקת החינוך של הרשות המקומית שאליה משתייך התלמיד ובסיוע אגף הסעות במשרד החינוך.

מצטיינים במרכזי המחוננים

חלק ממרכזי המחוננים מפעילים תוכניות לתלמידים מצטיינים לתלמידים שהישגיהם במבחני הקבלה לתוכניות המחוננים היו בתחום ה-5% הגבוהים ביותר אחרי סף הקבלה לתוכנית המחוננים באזורם. הורי התלמידים המשתייכים לקבוצה זו יקבלו על כך הודעה בכתב ובה פרטי התקשרות עם מנהל התוכנית למצטיינים. התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות ג'–ו'. היא פועלות יום בשבוע לאחר שעות הלימודים וכוללת שני קורסים מתחומי ידע שונים שאינם כלולים בתוכנית הלימודים הפורמלית. ההשתתפות בתוכנית כרוכה בתשלום הורים, וההסעות אליה הן באחריות ההורים.

תוכניות מחוננים ומצטיינים בבתי הספר

האגף למחוננים ומצטיינים מפעיל מסגרות ותוכניות ייחודיות לטיפוח תלמידים שאותרו כמחוננים וכמצטיינים. חלק מהתוכניות מופעלות בתוך בתי הספר ומיועדות לתלמידים שבית הספר מגדיר אותם כמצטיינים בלימודיהם.  

קדם עתידים

תוכנית קדם עתידים היא תוכנית מצוינות ארצית המשותפת למשרד החינוך, לאגף למחוננים ולמצטיינים, לעמותת "ידידי עתידים" ולמינהלת "עתידים" בצה"ל. מטרת התוכנית לצמצם באופן משמעותי פערים הקיימים בפריפריה ולקדם את התלמידים המצטיינים לקראת תעודת בגרות מדעית איכותית בעלת פוטנציאל לקבלה למוסדות אקדמיים מובילים בפקולטות להנדסה ולמדעים מדויקים ולקראת שירות משמעותי אקדמי בצה"ל (תוכנית "עתידים") או בשירות הלאומי.

בתוכנית שלושה חלקים עיקריים:

  • תגבור לימודי במקצועות הבאים: מתמטיקה ואנגלית 4–5 יח"ל, מדע וטכנולוגיה 5 יח"ל, כישורי שפה.
  • פעילויות להעצמה אישית.
  • חשיפה לאקדמיה, לתעשייה עתירת ידע ולצבא.

למידע נוסף ראו באתר עמותת "ידידי עתידים" ובאתר מינהלת "עתידים" הצבאית.

חינוך לפסגות

חינוך לפסגות היא תוכנית לפיתוח מיומנויות למידה וחשיבה בנושאים שונים במסגרת קורסים קבוצתיים המאפשרת לילדים מוכשרים מרקע כלכלי–חברתי חלש לממש את הפוטנציאל שלהם למצוינות ולהשתלב בחברה ובמדינה. למידע נוסף ראו באתר התוכנית.

כיתות נחשון

תוכנית נחשון פועלת בשיתוף האגף למחוננים ולמצטינים. תוכנית זו מיועדת לפיתוח ולטיפוח נוער מצטיין, מוכשר וערכי ליצירת פוטנציאל לעתודה מובילה למדינת ישראל. התוכנית מתבצעת במסגרת כיתות ייעודיות – כיתות "נחשון" בבתי ספר תיכון, וכיתות "מסד נחשון" – בחטיבות הביניים עם דגש על לימוד המדעים. התוכנית מבטאת תפישה חינוכית כוללת המבוססת על למידה ופיתוח אקטיביים עצמיים של התלמידים תחת שרביט מחנך-מנהיג, לפיתוח מקביל ומאוזן של שלושה בסיסי כוח: השכלתי-אישיותי-ערכי, היוצרים ביחד שלם הגדול מסכום חלקיו. מרכיב מרכזי בתפישת החינוך וההכשרה בתוכנית נחשון הוא קיומו של מחנך-מנהיג המקדיש את עיקר זמנו לכיתה. מחנך הכיתה הוא הציר המרכזי שסביבו נבנית תוכנית ההכשרה והפיתוח של התלמידים.

תוכנית אמירים

החל משנת תשס"ח מפעיל האגף למחוננים ולמצטיינים, בשיתוף אגפי הגיל, תוכנית שבה משתתפים חלק מבתי הספר היסודיים והעל יסודיים מכל המגזרים, ובה מסגרות לימוד בית ספריות לתלמידים מצטיינים המזמנות להם אתגרים חדשים. התוכנית מתחילה בבית הספר היסודי וממשיכה לאורך שנות הלימוד, לרבות חטיבת הביניים, והיא מתמקדת בחשיפת תכנים ייחודיים שלא מתוך תוכניות הלימודים הרגילות ובלמידת מיומנויות חשיבה ומיומנויות מחקר. למידע נוסף

אקדמיה בתיכון

האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך מפעיל את התוכנית אקדמיה בתיכון החל משנת תשע"ג במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה ברחבי הארץ אשר אושרו על ידי האגף להיכלל בתוכנית. התוכנית מיועדת רק לתלמידים מצטיינים ומוכשרים במיוחד, הלומדים במוסדות חינוך, הניגשים לבחינות הבגרות במעמד אינטרני, בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים ובעלי הישגים גבוהים בלימודים, אשר מסוגלים להתמודד עם חומר לימודי הנלמד ברמה אקדמית במוסד מוכר להשכלה גבוהה במקביל ללימודיהם בבית הספר העל-יסודי ובלי לפגוע בלימודיהם. התוכנית מיועדת לתלמידים מכיתה י' ועד י"ב, ולתלמידים מחוננים ומצטיינים במיוחד הלומדים בכיתה ט'.

האגף מתקצב שעות לצורך העסקת אחראי תוכנית אקדמיה בתיכון בבית הספר עבור תפעול תוכנית זו. במסגרת התוכנית, התלמידים המצטיינים, הלומדים בבתי ספר על-יסודיים, לומדים קורסים אקדמיים המתקיימים במוסד האקדמי שהשתתפותו בתוכנית אושרה על ידי האגף למחוננים ולמצטיינים. במסגרת התוכנית ניתן, במקצועות מסוימים שעליהם הוחלט במשרד החינוך, להמיר לתלמידים המשתתפים בתוכנית את הלמידה בבית הספר וההיבחנות בבחינות הבגרות באותו מקצוע בלמידה בקורסים אקדמיים והיבחנות על הנלמד בהם, בהתאם לנהוג באקדמיה. הקורסים האקדמיים יזכו את התלמידים הן בציון בתעודת הבגרות והן בקרדיטציה אקדמית לקראת לימודי תואר ראשון. הלימודים בקורסים יילמדו ברמה האקדמית הנהוגה במוסד האקדמי בדומה לכל סטודנט מן המניין כולל ברמת ההיבחנות. לכל תחום דעת נקבע קורס מקדים שאותו יש ללמוד ולקבל עליו ציון של 80 ומעלה, על מנת להמשיך ולהשתתף בתוכנית אקדמיה בתיכון. על כל ציון סופי (ציון עובר) בקורס האקדמי המופיע בטבלת ההמרות יתווספו 20% נקודות לציון הסופי שיופיע לתלמיד בתעודת הבגרות באותו תחום דעת (הציון הוא הציון הסופי שיופיע בתעודת הבגרות של התלמיד).

רשאים להצטרף לתוכנית תלמידים המדווחים בבתי ספר על יסודיים, שבית ספרם רואה בתוכנית בסיס לקידום תרבות של מצוינות בית ספרית, המעוניינים לטפח תלמידים מצטיינים לעמוד בדרישות התוכנית על פי התנאים הבאים:

  • בתי ספר על-יסודיים רשמיים או מוכרים שאינם רשמיים הפועלים ברישיון, המתוקצבים על ידי המשרד, מכל המגזרים, ובעלי אישור הגשה לבגרות מטעם משרד החינוך.
  • לבית הספר ניתנה המלצה חיובית להשתתפות בתוכנית על ידי נציג מחוזי של האגף למחוננים ולמצטיינים.

למען הסר ספק, לתוכנית אינם רשאים להצטרף תלמידים שאינם לומדים במוסד חינוך שאושר לו להצטרף לתוכנית, והם אינם ניגשים לבחינות הבגרות כנבחנים אינטרניים.

תוכניות האצה ונבחן צעיר 

"האצה" ו"נבחן צעיר" הן תוכניות לימודית המבוססות על ההכרה שיכולת החשיבה והלמידה וקצב ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית אינם קשורים בהכרח לקצב ההתקדמות של הגיל הכרונולוגי של הילד ואינם זהים בין בני אותה שכבת גיל. תלמידים מחוננים ומצטיינים אינם זקוקים להקדמות ארוכות, לשינון ולחזרה, מכיוון שיכולת הקליטה והחשיבה שלהם גבוהה במיוחד. כמו כן, הם זקוקים ללמידה ברמות עומק ומורכבות גבוהות. מטרת תוכניות ההאצה היא הגשה של תלמידים מחוננים ומצטיינים להיבחנות מוקדמת בבחינות הבגרות. תוכניות האצה ונבחן צעיר מיועדות לתלמידים בכיתות י'–י"א שאותרו כמחוננים או כמצטיינים. 

תוכנית אודם

התוכנית הלאומית "אודם" מבית היוצר של "תלפיות" נועדה לפתח מנהיגות צעירה בזירה הטכנולוגית ומיועדת לתלמידות ולתלמידי כיתות ט'. ליבת ההכשרה מבוססת על פיתוח כישורים ומיומנויות אישיים ומקצועיים. היא משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, אתגר והתנסות. הקבלה לתוכנית מותנית במעבר תהליך מיון. למידע נוסף

תוכניות נוספות למחוננים ולמצטיינים

בית הספר הווירטואלי

לימודי העשרה לתלמידים שאותרו כמחוננים. הלימודים מתקיימים בסביבה מקוונת במגוון תחומים וברמה אקדמית. ישנם קורסים בעברית ובערבית. הלימודים מיועדים לתלמידים בחטיבת הביניים. למידע נוסף על התוכנית ראו בפורטל הורים.

אלפא

תוכנית דו-שנתית למחקר בתחומים מדעיים. התוכנית מזמנת לתלמידים/ות הזדמנות לעבוד עם מומחה או מומחית מהאקדמיה ולעסוק במחקר מעמיק על נושא שמעניין אותם במסגרת המחקר המדעי (כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מדעי המחשב, מתמטיקה). עבודת המחקר תוכר ע"י משרד החינוך כעבודת גמר הממירה בחינת בגרות ברמה של 5 יחידות לימוד או כעבודת גמר בפני עצמה המזכה רישום בתעודת הבגרות כמקצוע מורחב נוסף. לצד פעילות אקדמית-מחקרית ברמה הגבוהה ביותר ניתן דגש על פעילות חברתית, התפתחות אישית ותמיכה רגשית במשתתפים. התוכנית מיועדת לתלמידים מחוננים ומצטיינים שעברו את שלבי המיון הדרושים לתוכנית במהלך לימודיהם בכיתה ט' ומתקיימת במהלך הלימודים בכיתות י'–י"א ובחופשות. למידע נוסף ראו באתר התוכנית.

אידיאה

תוכנית דו-שנתית למחקר בתחומי מדעי הרוח, החברה והאומנויות. התוכנית מזמנת לתלמידים/ות הזדמנות לעבוד עם מומחה/ית מהאקדמיה ולעסוק במחקר מעמיק על נושא שמעניין אותם במסגרת המחקר המדעי (כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מדעי המחשב, מתמטיקה). עבודת המחקר תוכר על ידי משרד החינוך כעבודת גמר הממירה בחינת בגרות ברמה של 5 יחידות לימוד או כעבודת גמר בפני עצמה, המזכה רישום בתעודת הבגרות כמקצוע מורחב נוסף. לצד פעילות אקדמית-מחקרית ברמה הגבוהה ביותר ניתן דגש על פעילות חברתית, התפתחות אישית ותמיכה רגשית במשתתפים. התוכנית מיועדת לתלמידים מחוננים ומצטיינים שעברו את שלבי המיון, הדרושים לתוכנית במהלך לימודיהם בכיתה ט' ומתקיימת במהלך הלימודים בכיתות י'–י"א ובחופשות. למידע נוסף ראו באתר התוכנית.

אודיסיאה

תוכנית ייחודית המעניקה למשתתפיה הזדמנות להעמיק את ידיעותיהם במדעים, בדגש על ראייה רב-תחומית ובין-תחומית, להשתלב בזירה האקדמית-מחקרית ולהיחשף להתנסויות בתעשיית ההיי-טק והביוטכנולוגיה. התוכנית כוללת לימודים אקדמיים בתחומי המדעים וצבירת קרדיט אקדמי והכרה כיחידות בגרות לצד התנסות במעבדות מחקר. התוכנית ארבע-שנתית ומיועדת לתלמידות ולתלמידים מחוננים ומצטיינים שעברו תהליך מיון במהלך כיתה ח'. התוכנית מתקיימת מתחילת כיתה ט' ועד סוף כיתה י"ב, כולל ימי לימוד מרוכזים בחופשות, ובמקביל ללימודים במסגרת הפורמלית בחטיבת הביניים ובתיכון. למידע נוסף ראו באתר התוכנית.

רוח צעירה

תוכנית המצטיינים "רוח צעירה" היא יוזמה משותפת של האגף למחוננים ולמצטיינים, הספרייה הלאומית ועמותת רוח צעירה. התוכנית מיועדת לתלמידי תיכון מצטיינים בעלי כשרון ואהבת ידע, המתחילים את כיתה י'. היא נמשכת שלוש שנים ומקנה 5 יחידות בגרות כתוכנית ייחודית. התוכנית מתבססת על קריאה מעמיקה בכתבים המייצגים את אוצרות הרוח המגוונים של התרבות – מיתוס, דת, פילוסופיה, היסטוריה ועוד. היא כוללת מפגשים לימודיים שבועיים במסגרת קבוצה של כחמישה עשר תלמידים, וכן סיורים לימודיים וסמינרים מרוכזים. התוכנית פועלת בערים: ירושלים, תל אביב, ראשון לציון ואשדוד.

מצוינות 2000

תוכנית זו פעלה במיזם משותף של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך והאגף למחוננים ולמצטיינים, וכיום היא מופעלת על ידי האגף. במסגרת התוכנית נחשפים התלמידים המצטיינים להעשרה חינוכית בתחומי המדעים הניסויים ולחשיבה מתמטית. המורים המלמדים בתוכנית משתלמים בהשתלמויות שבהן הם נחשפים לחומרי הלמידה שילמדו בשיעורים. התוכנית מיועדת לתלמידים מוכשרים בעלי מוטיבציה ובפוטנציאל גבוה המוכנים לקחת על עצמם מחויבות ללמידה מוגברת, והיא פועלת בכיתות ד'–ט'.