הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מצבת עובדי הוראה בחינוך שאינו רשמי

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

הנתונים על עובדי הוראה (מצבת עובדי הוראה) בחינוך שאינו רשמי מדווחים על ידי מנהלי המוסד במערכת מנב"סנט. תוצאות הדיווח ודוחות השגויים מתפרסמים במערכת עוש"ר. על סמך נתונים אלה נקבע פרופיל המורים, המהווה בסיס לחישוב רמת הוותק הממוצע של המורים בבית הספר. כנגזרת מרמת הוותק נקבע גובה עלות שעת הוראה לבית הספר.

בדף זה תוכלו לקרוא על דיווח הנתונים במערכת מנב"סנט, לקבל מידע על אופן הטיפול בשגויים, ולצפות במערכת עוש"ר ובדיווחי המצבת לאחר הזדהות.

הודעות ועדכונים

 • מערכת עוש"ר נסגרה לדיווחים לשנת הלימודים תשפ"ד.
 • מדריך למשתמש – ניהול עובדי הוראה
 • הגשת אישור רואה חשבון במערכת עוש"ר על מצבת המורים התאפשרה עד לתאריך 29.2.2024.
 • שימו לב, בשנת תשפ"ד עודכנו/נוספו לדיווח השגיאות הבאות:
  • שגיאה 239 ⚠ – עובד הוראה החורג מהיקף המשרה המותר, בכל מוסדות העסקתו יחד: הבדיקה עודכנה כך שעובדי הוראה באופק חדש יוכלו לעבוד עד 42 שעות.
  • שגיאה חדשה 252 ⚠ – דווחו שעות פרטניות או תומכות הוראה לעובדי הוראה שאינם ברפורמה.
  • שגיאות חדשות ליועצים:
  • שגיאה 251 ⚠ – יועץ חינוכי אינו רשאי על פי הנהלים לשמש גם כרכז התאמות לבחינות הבגרות.
  • שגיאה 253 ⚠ – יועץ ברפורמת עוז לתמורה מחויב בשעות הוראה פרונטליות במקצוע, בהתאם לכללים.
  • כמו כן, התווספה האפשרות להגיש אישור עבור יועץ: אישור חדש: יועץ – פטור ממינימום שעות פרונטליות.
 • אישור רואה חשבון לתשפ"ד גני ילדים: החל משנת הלימודים תשפ"א, דיווח עובדי ההוראה שעובדים בגני הילדים מבוצע במערכת שיבוץ – משכית. למכתב בנושא

שלב ראשון: דיווח מנהל המוסד במערכת מנב"סנט

מנהל בית הספר חייב לדווח על כל המורים המועסקים על ידי הבעלות. במסגרת דיווח זה מפורטים כל הנתונים, כולל דרגה, ותק, היקף המשרה, פירוט המשרות, התפקידים והמקצועות של עובד ההוראה, גמולי השתלמות, שעות תומכות הוראה, סטטוס עוז לתמורה ועוד.

בהתאם לנתונים אלה נערך ממוצע משוקלל של הדרגה והוותק של המורים, המתאים לכל בית ספר את דרגת הוותק וממוצע גמולי השתלמות האופייניים המשקפים את רמת השכר הממוצעת של המורים בבית הספר. אחריות הדיווח על כל מרכיביו היא של מנהל בית הספר, ועליו להקפיד לוודא את נכונותם והתאמתם של הנתונים לביצוע בפועל.

פרטים נוספים ראו בחוברת הקמת בסיס הדיווח בחטיבה העליונה. לפרטים על רפורמת עוז לתמורה ראו בדף עוז לתמורה.

שלב שני: אישור הדיווח

הצהרת מנהל: בתום הבדיקה מנהל בית הספר מאשר את הנתונים בחתימת ידו ובחותמת בית הספר בטופס הצהרת מנהל. יש לצרף טופס הצהרת מנהל חתום בכל פעם שחל שינוי במצבת עובדי הוראה. בטופס יופיע מספר בקרת דיווח של הדיווח האחרון שנשלח על ידי המוסד. 

אישור רואה חשבון: אישור מהימנות ונכונות נתוני מצבת עובדי הוראה שדווחו למשרד החינוך. יש לאשר את התאמתו ונכונותו של דוח הקליטה במסמך המודפס על גבי דף לוגו של רואה חשבון, הכולל את פרטי משרד רואה החשבון, לרבות כתובת וטלפון. אישור מהימנות של רואה חשבון יכלול מורים עובדי בעלות בלבד, כולל מורים המועסקים בשעות מעבר לתקן, פעילים ושאינם פעילים. אין לכלול באישור זה מורים עובדי משרד החינוך.

לתשומת ליבכם, 

 • הצהרת מנהל ואישור רואה חשבון יש לצרף לפנייה מקוונת שהמנהלים יפתחו בפורטל מוסדות חינוך ולא בדוא"ל למטה איסוף.
 • רשויות ובעלויות יצרפו את הצהרת המנהל ואישור רואה החשבון לפנייה מקוונת בדף זה ולא בדוא"ל למטה איסוף.

שלב שלישי: צפייה בתוצאות הדיווח במערכת עוש"ר

בעלויות ומוסדות יכולים לצפות ולעקוב אחר הנתונים שהוזנו במנב"סנט במערכת עוש"ר, לאחר הזדהות וכניסה למערכת. הדוחות המפורטים במערכת:

 • דוחות שיקוף נתוני הדיווח.
 • דוח משרות תקינות לעובדי הוראה, כולל פירוט עובדי הוראה המועסקים על ידי הבעלות והמדינה, עובדים לא פעילים המועסקים על ידי הבעלות ומדווחים במערכת כנמצאים בשנת שבתון, חופשת לידה או שעזבו, ופירוט משרות קודמות שדווחו עבור עובדי הבעלות במהלך השנה. לתשומת ליבכם, יש להקפיד לדווח על מורים בסטטוס שבתון במצבת עובדי הוראה, שאם לא כן מורה עלול להיפגע בצבירת ותק לצורך קבלת מענק יובל.

מלבד הדוחות הללו ניתן לצפות במערכת עוש"ר בעדכונים שוטפים ובהודעות לבעלויות הנוגעות לדיווח במצבת עובדי הוראה, כולל קטגוריית התראות בנושאים כגון חריגת משרה של מורה, או חריגה בהיקף העסקתו של המורה, כדי שמנהל המוסד יוכל להתריע בפני המורה על החריגה.

שלב רביעי: עדכונים ושינויים

חובתו של מנהל בית הספר לדווח למשרד החינוך באמצעות מערכת מנב"סנט על כל שינוי במצבת עובדי הוראה: מורים שהחלו בעבודתם לאחר הדיווח, מורים שעזבו במהלך השנה את עבודתם, שינויים בהיקפי ההעסקה של המורים על פי הקטגוריות השונות, שינויים בתפקידים, שינויים בהכנה לבגרות וכן שינוי של כל אחד מהנתונים המופיעים במצבת. את השינויים ניתן לבצע במהלך כל שנת הלימודים, לכל המאוחר עד לתאריך 30 במאי.

שלב חמישי: טיפול בשגויים

בעת קליטת הנתונים של עובד הוראה יפורסם אוטומטית דוח שגויים, במקרים שהמוסד המדווח הזין פרטים שאינם מלאים, אם חסרים מסמכים או חתימת גורם מוסמך או לחלופין אם היה דיווח שגוי של עובד ההוראה עצמו, כגון אי-מילוי סטטוס משרה או מילוי משבצת דיווח במקום שאינו מיועד לכך. על בית הספר לתקן את כל השגיאות במצבת עובדי הוראה. תיקון הנתונים השגויים יתבצע במערכת המנב"סנט. בסיום עדכון הפרטים, יש לשלוח אותם שוב למערכת עוש"ר. אם קיימת אי-התאמה בין נתוניו האישיים של המנהל בנתוני מוסדות ובין הנתונים במצבת עובדי הוראה, על המנהל למלא טופס שגיאה 16.

לתשומת ליבכם, סעיף שגיאות כלליות במצבת לא כולל שגיאת הצהרת מנהל ורואה חשבון.

רפורמת אופק חדש בבתי ספר לחינוך מיוחד מוכר שאינו רשמי

במסגרת דיון שהתנהל בבית המשפט העליון בבג"ץ 148/18, ויצ"ו נגד משרד החינוך, התחייבה המדינה לפעול להשוואת משאבי ההוראה לתלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד המוכרים שאינם רשמיים לאלו שבבתי הספר הרשמיים החל משנת הלימודים תש"ף. זאת בעקבות השונות שנוצרה בין מוסדות החינוך הללו בשל הרפורמה שהונהגה במוסדות החינוך הרשמיים בשנים האחרונות. 

לפרטים: דוח הצוות הבין-משרדי בנושא זה. לפיכך, החל משנת הלימודים תש"ף חלים תנאי רפורמת אופק חדש על בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים לחינוך מיוחד. בחוזר לבעלויות תשפ"ב/1 פורסמו עדכונים חדשים לגבי יישום הרפורמה. יש לציין כי במסגרת זו עובדי הוראה יכולים להגיש בקשות להצטרפות חריגה לרפורמה וליציאה חריגה ממנה.

שאלות נפוצות

 • באלו סוגי שגיאות מדובר בדיווחים שגויים של מצבת עובדי הוראה?

  במהלך מילוי נתוני עובדי ההוראה ייתכנו שגיאות בהזנת דיווחי בסיס משרה, מקצועות, תפקידים, נתונים אישיים ושעות שבועיות וכן שגיאות בערך סמל תפקיד העובד וסמלי בית הספר, תאריכים לא מדויקים או היעדר חתימת המוסד על אימות הנתונים.

 • האם לאחר כל שינוי במצבת צריך לשלוח אישור רואה חשבון?

  כל שינוי שיבוצע במצבת עובדי הוראה במהלך שנת הלימודים בנתונים הבאים: סטטוס מורה, היקף שעות, תאריך תחולה, הוספת מורה או גריעתו, חייב בבדיקה, באישור ובחתימת רואה חשבון או גזבר הרשות. שינוי שידווח ללא חתימה זו לא ייקלט במערכת.

 • האם ניתן לדווח על עובדי הוראה המועסקים על ידי המדינה דרך המנב"סנט?

  לא. יש לדווח את מצבת עובדי ההוראה בחטיבה העליונה באמצעות מערכת מנב"סנט, ואילו עובדי הוראה המועסקים על ידי המדינה, שאותם יש לדווח במערכת מדב"ס.