הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

קציני ביקור סדיר

​המחלקה לביקור סדיר הוקמה מתוקף חוק לימוד חובה, תש"ט-1949 ופועלת לאכיפתו מתוקף חוזר מנכ"ל – מביקור סדיר למניעת נשירה – יולי 2022. היא מונה כ-720 קציני ביקור סדיר שמתפקדים ופועלים ברשויות המקומיות מתוקף חוזר משרד הפנים, ובאחריותה לאתר תלמידים בסכנת נשירה ממערכות חינוכיות, תוך קידום זכותו של כל תלמיד ללמוד במסגרת שתאפשר לו לממש את הפוטנציאל האישי שלו באופן מיטבי.

המפקחים המחוזיים על הביקור הסדיר ועל מניעת נשירה הם בעלי הסמכות המקצועית בכל מחוז לניהול מעקב ובקרה אחר חייבי חוק לימוד חובה, ביקור סדיר ומניעת נשירה.

כאן תוכלו להיכנס למערכת ביקור סדיר (קב"סנט), לצפות ברשימת רכזי התמיכה במחוזות וליצור איתם קשר, ולקרוא על תפקידי הקב"סים.

עכשיו על הפרק

ליווי תלמידים בעקבות משבר מתמשך אייקון new

בקשת פטור מחוק לימוד חובה לגילי 3

אוגדן רמח"ל – רשימת מוסדות חינוך לקב"ס

חוזרי מנכ"ל רלוונטיים לעבודת הקב"ס שפורסמו בתשפ"ד: 

איתור חרבות ברזל, מבצע שומרים על קשר

לרשימת קישורים חשובים לקב"סים

חוק לימוד חובה

קצין ביקור סדיר (קב"ס) פועל מתוקף חוק לימוד חובה, על פי הסמכת שר החינוך ובכפוף לחוזר מנכ"ל בנושא מניעת נשירה. לתפקידיו יש שני היבטים מרכזיים: בקרה ואכיפה של חוק לימוד חובה והיבט חינוכי-טיפולי. הן פעולות האכיפה והן פעולות הסיוע מההיבט החינוכי-טיפולי נעשות בתיאום ובשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים המעורבים האחראים למניעת נשירתו של התלמיד.

מאחר שקיום ההוראות לעניין רישום, העברה ושיבוץ של תלמידים בתחום שיפוטה של הרשות המקומית מוטל עליה, ומאחר שלידי מנהל המוסד מועברת מצבת התלמידים, הכוללת בין היתר את רשימת התלמידים שאינם מגיעים למוסד, אינם מבקרים בו בצורה סדירה, הפסיקו את לימודיהם או שלימודיהם הופסקו – חיוני שקצין הביקור הסדיר יקבל דיווח מלא על כך. נתונים אלו יכתיבו את דפוסי הפעולה הספציפיים שלו ביחס לכל תלמיד המצוי בסכנת נשירה.

תחומי האחריות של קצין הביקור הסדיר

 1. בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה:
  • איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה שלא בוצע עבורם רישום למוסד חינוכי.
  • יצירת קשר עם משפחות הילדים שנרשמו אך לא הופיעו בבית הספר.
  • ייזום ופתיחת הליכים משפטיים לצורך אכיפת חוק לימוד חובה, בתיאום עם הלשכה המשפטית של רשות החינוך המקומית.
  • מעקב אחר התנהלות התיקים המשפטיים, השתתפות בדיוני בית משפט ומתן חוות דעת בהליך פלילי המתנהל נגד הורי ילד שלא למד בבית הספר באופן סדיר.
  • פנייה לכל הגורמים המטפלים בתלמיד לקביעת דרכי התערבות חינוכית ולחלוקת תפקידים.
  • השתתפות בהליך קליטה של תלמיד בשל הרחקה או העברה של תלמיד או שיבוץ תלמיד בעקבות הליך הרחקה או העברה.
 2. איתור ומניעת נשירה של תלמידים:
  • איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה לרבות באמצעות הצלבת רשימות רישום מול הגעה אל בית הספר וקיום סיורים באתרים מועדים לילדים משוטטים.
  • אפיון וזיהוי המקור לנשירה כדי להפנות לטיפול הגופים הרלוונטיים.
  • קיום פגישות עם הורים ותלמידים בסכנת נשירה או נושרים בשיתוף הגורמים הרלוונטיים (פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, קציני מבחן, מורים, מנהלי בתי ספר וכדומה).
  • מעקב, בקרה, תיעוד בקב"סנט ודיווח למפקח למניעת נשירה במשרד החינוך על הנשירה הגלויה והסמויה בתיקו האישי של תלמיד שהוגדר בסכנת נשירה.
  • ייזום ויישום תוכניות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה ומעקב אחר יישומה.
  • טיפול בתלמידים שנשרו, ובכלל זה ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות, על ידי תיווך בין הגורמים השונים ובתיאום עם אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון.
  • השתתפות בצוות בין מקצועי לדיון בתלמידים מאתגרים שבסכנת נשירה במטרה לאתר דרכים למניעת הנשירה או למצוא עבורם חלופות לימודיות.
  • מעקב ו/או השתתפות בוועדות השמה הדנות בתלמידים מאתגרים בסכנת נשירה המטופלים על ידי הקב"סים.
 3. טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים:
  • איתור נתונים אודות היעדרות של תלמידים מבתי הספר.
  • הצלבת המידע על היעדרות עם מידע רלוונטי מהגורמים השונים ברשות ובמשרד החינוך.
  • גיבוש תוכניות ביקורים חודשיות בבתי הספר, בתיאום עם מנהלי בתי ספר.
  • עריכת ביקורים בבתי הספר לשם מעקב אחר נוכחות התלמידים בתיאום עם מנהלי בתי ספר.
  • קיום קשרי עבודה עם המפקח והמדריכים למניעת נשירה.
  • קיום קשר עם כל הגורמים המטפלים בתלמיד – הקב"ס כמתכלל מקרה נמצא בקשר שוטף עם עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, קציני מבחן, עובדי קידום נוער וגורמים נוספים, לקביעה ותיאום של דרכי ההתערבות ולחלוקת התפקידים.
  • השתתפות בישיבות של המוסד החינוכי ושל רשות החינוך המקומית (ועדה בין מקצועית מוסדית וועדת התמדה רשותית).
 4. ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת:
  • ריכוז דיווחים על מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
  • מעקב אחר קליטתם של תלמידים העוברים ממסגרת ברשות למסגרת מחוץ לרשות.
  • תיאום וקשר עם קצין הביקור הסדיר ברשות חינוך מקומית אחרת במקרים שמדובר בתלמיד הלומד במוסד אך מתגורר בפועל ברשות האחרת.
  • קיום מפגשים קבועים בין המחנכים, ההורים והתלמיד.
  • התאמת חלופות חינוכיות אפשריות לתלמיד.
  • מעקב אחר תלמידים שלא נמצאו להן מסגרות חלופיות לאחר החלטת ועדת ההשמה/ועדת ההתמדה.
  • ייצוג הצרכים של התלמיד בתהליך המעבר.
  • מעקב אחר תלמידים משובצים במוסדות חינוך במעמד פטור ובמוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים.
 5. פעולות בשעת חירום – השתתפות בשלב היערכות לחירום של מכלול החינוך רשותי – נהלים, תרגילים ואימונים.
 6. השתתפות במכלול החינוך/צוותים עירוניים בשעת חירום.
 7. סיוע למנהל מכלול חינוך בשעת חירום בכל תחום מצבת התלמידים ואיתור תלמידים נעדרים בזמן חירום.
 8. ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו של קצין הביקור הסדיר:
  • הפצת איגרת מידע בנושא הביקור הסדיר ודרכי פעולה בתחילת כל שנה לבתי הספר.
  • השתתפות בישיבות ההערכות בתחילת השנה והצגה בפני המנהל וצוות בית הספר את "חוק לימוד חובה" ואת נוהלי העבודה עימו בשיתוף המפקח על מניעת נשירה.
  • השתתפות בוועדות התמדה והכוון לצורך מעקב אחר שיבוצם של כל התלמידים פעמיים בשנה: במהלך חודש נובמבר ולא יאוחר מסוף מרץ של כל שנת לימודים.
  • מתן חוות דעת בישיבות וועדות מקצועיות השונות בקהילה ודיווח אודות התלמידים שבטיפולו.
  • הנגשת המידע הרלוונטי כגון זכויות וחובות למנהלי בתי הספר ולהורים.
   • השתתפות באופן שוטף בהכשרות ובהשתלמויות הנוגעות לתחום עיסוקם הרחב של הרשות ושל משרד החינוך. הקב"ס נדרש להיפגש על פי הצורך עם הממונים לביקור סדיר והמנחים המחוזיים של המשרד.

כלי עזר לשימושו של קצין הביקור הסדיר

 קציני הביקור הסדיר ובעלי תפקידים נוספים נעזרים בעיקר בשני כלים אלו:

ועדות התמדה

ועדות התמדה הן המנגנון להטמעת מדיניות ההתמדה של משרד החינוך. הועדות הן סטטוטוריות, כלומר פועלות מתוקף חוק, ועל כן הן צריכות להתנהל כדין, על כל תשעת תפקידיהן, כמפורט בחוזר מנכ"ל – מביקור סדיר למניעת נשירה (סעיף 4.5 וסעיף 4.6). כחלק מתפקידם, על קציני הביקור הסדיר להטמיע את ועדות ההתמדה החוקיות ברשות שבה הם עובדים. במקרים פרטניים, ועדת התמדה מהווה ערכאה רשותית והיא חייבת להתקיים רק לאחר מיצוי הליכים בוועדות בין-מקצועיות מתוקף חוזר מנכ"ל. קיומן של ועדות התמדה כדין הוא תנאי להקצאת תקציב מנ"ע לרשות.

מערכת ביקור סדיר (קב"סנט)

המערכת משמשת לתיעוד ולמעקב אחר ילדים ובני נוער המטופלים על ידי קב"סים הפועלים ברשויות החינוך המקומיות. המערכת מיועדת למנהלי יחידות ביקור סדיר, לקב"סים ולבעלי תפקידים במטה ובמחוזות. המערכת מסונכרנת עם מאגרי מידע רלוונטיים במשרד החינוך, כגון נתוני מרשם האוכלוסין ונתוני שיבוץ בבתי הספר. הכניסה למערכת היא באמצעות הזדהות. עדכון נתונים וצפייה בהם יתאפשרו בהתאם להרשאת המשתמשים בלבד. לעזרה היכנסו ללומדת הדרכה – מערכת ביקור סדיר.

לתשומת ליבכם, ההזדהות למערכת קב"סנט היא באמצעות הזנת מספר זהות וקבלת קוד אימות לטלפון הנייד כמסרון (או כהודעה קולית בטלפון כשר). לשם כך יש לוודא שמספר הטלפון הנייד שלכם במערכת מעודכן וזמין לקבלת המסרון. במידת הצורך ניתן לפנות לרכזות ארגון ומינהל של מרמנת לקבלת סיוע. לפרטים נוספים על הזדהות חזקה במערכת קב"סנט.

שאלות נפוצות

 • מהן ועדות התמדה?

  בכל רשות חינוך מקומית תוקם ועדת התמדה שמטרתה לתמוך במוסדות החינוך ולסייע להם להכיל את התלמידים המצויים בתהליך נשירה, ולפקח על המעברים בין מוסדות החינוך ועל המעבר משנת לימודים אחת לשנייה.