הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

תכנון ובינוי מוסדות חינוך

אגף מיפוי ותכנון במשרד החינוך קובע את תוכנית הפיתוח השנתית לבניית בתי ספר חדשים, הרחבה וחידוש מבנים קיימים, החלפת מבנים שנבדקו ונקבעו כפסולים, והבטחת אמצעים חלופיים לבניית קבע. 

הודעות ועדכונים

תוכנית הפיתוח

תוכנית הפיתוח השנתית של מינהל הפיתוח נקבעת בתחומים אלו: בניית מבני בתי ספר חדשים, הרחבה וחידוש מבנים קיימים, החלפת מבנים שנבדקו ונקבעו כפסולים והבטחת אמצעים חלופיים לבניית קבע, כגון קביעת הצורך במימון מבנים זמניים, קביעת מיפוי בין יישובי לצורך השתתפות במימון הסעות וקביעת הצורך בשכירות מבנים לצורך אישור השתתפות בתשלום שכר דירה. 

עבודת התכנון מתבססת על ניתוח תהליכי ההתפתחות העירונית והדמוגרפית של הרשויות המקומיות והאזוריות ועל יישום מדיניות המשרד בתחום החינוכי, החברתי והארגוני. בתוך כך נעשות תחזיות דמוגרפיות ברמה ארצית, מחוזית, אזורית ויישובית. התחזיות מבוססות על נתוני מצב קיים וזיהוי מגמות במערכת החינוך לאורך שנים, על נתוני ילודה ונתוני בנייה חדשה ברשויות. 

אגף מיפוי ותכנון מוסדות חינוך במשרד החינוך אחראי להכנת הפרוגרמות להקצאת מגרשים למוסדות חינוך בתוכניות המתאר של שכונות ויישובים, בתיאום עם האדריכלים המתכננים, הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר.

בקשות בנייה

מדי שנה אגף מיפוי ותכנון מקבל מהרשויות בקשות לבניית מוסדות חינוך חדשים והרחבת מוסדות חינוך קיימים. הבקשות נבדקות בהתאם לתהליכי ההתפתחות העירונית והדמוגרפית של כל רשות ורשות. כאשר מדובר במוסדות חינוך קיימים נבדקת הבקשה גם ביחס למצאי הקיים במוסד הרלוונטי. הבקשות מאושרות לפי סדר עדיפויות ומהוות את הבסיס לתוכנית העבודה לתקצוב הפרויקטים בהתאם להיקף התקציב שהמשרד מקבל מדי שנה.

מערכת בקשות בנייה משמשת להגשה ולעריכה של בקשות לבינוי מוסדות חינוך. הבקשות מוזנות על ידי נציגים מטעם הרשות המקומית ומועברות לבדיקת אגף מיפוי ותכנון. בנוסף, על הרשות להקפיד ולהזין למערכת "טבלת בנייה חדשה ברשות" מעודכנת לשנת התקציב הרלוונטית ולצרף מסמכים נלווים כגון מכתב הנמקה, רשימת גני ילדים ברשות וכל מסמך אחר שיכול לתמוך בבקשות הרשות. באמצעות המערכת ניתן לשלוח בקשות, לערוך אותן במועד מאוחר יותר, לשלוח אותן לאגף מיפוי ותכנון ולצפות בתשובות האגף. לאחר שהתפרסמו תשובות האגף, עבור כל מקום שבו קיימת הכרה בצורך על הרשות להגיש מסמכי קרקע כתנאי לאישור פרוגרמה. למידע נוסף ראו נוהל להגשת בקשות להקצאת תקציבים לפיתוח מוסדות חינוך – בנייה חדשה והרחבת מבנים קיימים.

תוכניות אדריכליות

אגף מיפוי ותכנון אחראי על אישור התוכניות האדריכליות לבניית מוסדות חינוך חדשים והרחבת מוסדות חינוך קיימים. התוכנית נבדקת על ידי צוות אדריכלים-יועצים בהתאם לפרוגרמה החינוכית והפיזית של המוסד, כפי שאושרה על ידי האגף, ובהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, להוראות חוק התכנון והבנייה ולהוראות תכנון של משרדים אחרים כגון משרד הבריאות (לעניין מתקני בריאות) ומשרד הביטחון (לעניין מרחבים מוגנים ומקלטים).

מערכת תוכניות אדריכליות מאפשרת לרשויות להגיש מסמכים הנוגעים לאישור התוכנית האדריכלית, לתאם מועד לפגישה עם אדריכל-יועץ המלווה את התוכנית, לצפות בהערות האדריכל-יועץ לתוכנית המוגשת ולבדוק סטטוס עדכני של התוכנית עד לאישורה. למידע נוסף ראו נוהל אישור תוכניות אדריכליות.

פרוגרמות סטנדרטיות למוסדות חינוך

עבור כל אחד מהסוגים השונים של מוסדות החינוך הקיימים במערכת החינוך בישראל קיימת פרוגרמה. הפרוגרמה מהווה הכרה עקרונית בצורך בבנייה ומשמשת כמסמך שעל פיו יש להכין את התוכניות האדריכליות של המוסד. הפרוגרמה מורכבת משני חלקים:

  • פרוגרמה חינוכית – מגדירה את אופי המוסד ואת גודלו המתוכנן לפי מאפיינים אלו: סוג המוסד (חינוך רגיל או חינוך מיוחד), טווח הכיתות (יסודי או על יסודי) ומספר הכיתות והתלמידים.
  • פרוגרמה פיזית – מגדירה ומאפיינת את הפונקציות וגודל השטחים הבנויים הדרושים למוסד החינוך המתוכנן.

מערכת פרוגרמות סטנדרטיות מאפשרת לצפות בפרוגרמות הסטנדרטיות של משרד החינוך למוסדות חינוך לפי חתכים ומאפיינים שונים. הפרוגרמות הסטנדרטיות משקפות את עקרונות ומדיניות משרד החינוך ומתעדכנות מפעם לפעם. מסמך הפרוגרמה כולל את רשימת החדרים ופונקציות העזר לכל מוסד חינוכי ואת שטחה של כל פונקציה במ"ר. הפרוגרמה הסטנדרטית משמשת בסיס לתכנון ראשוני. הפרוגרמה הסופית למוסד חינוכי נקבעת על ידי אגף מיפוי ותכנון בהתאם למכלול השיקולים. תקצוב הפרויקט הוא בהתאם לשטחי הפרוגרמה המאושרת.

מבנים יבילים

כחלק מפתרונות חלופיים וזמניים לבניית קבע ועל מנת להיערך לפתיחת שנת לימודים, בוחן אגף מיפוי ותכנון מדי שנה את הצורך בהקמת כיתות לימוד במבנים יבילים. הכרה בצורך בתקצוב מבנה יביל היא פתרון מיידי למחסור בכיתות אם בלבד. הבקשה תיבחן כאשר קיים גידול בתקן אך לא נמצא פתרון פיזי במבנים הקיימים. אם קיים תקצוב לבינוי קבע עבור המוסד לא יאושר תקצוב יביל.

מערכת בקשות למבנים יבילים משמשת להגשה ולעריכה של בקשות לאישור מבנים יבילים במוסד קיים או חדש. הבקשות מוזנות על ידי נציגים מטעם הרשות המקומית ומועברים לבדיקת אגף מיפוי ותכנון ולאישור אגף בינוי ותקצוב. את הבקשות ניתן להגיש עד 31 ביולי עבור שנת הלימודים הבאה.

תכנון מותאם לילדים צעירים ומשפחותיהם

לתכנון סביבה עירונית מותאמת לילדים צעירים תפקיד מרכזי בהתפתחותם הקוגניטיבית, הפיזית, החברתית והרגשית. לנושא זה חשיבות אסטרטגית מיוחדת בישראל, כחברה שבה שיעור הילדים באוכלוסייה גבוה במיוחד, ואשר נמצאת בעיצומם של תהליכי ציפוף עירוני מהירים. ועדת ההיגוי לכתיבת הנחיות לתכנון מותאם לילדים צעירים ומשפחותיהם הוקמה בשנת 2019. ועדת ההיגוי היא ועדה בין משרדית ורב תחומית אשר חברים בה כ-30 נציגים, בהם נציגי משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים אזרחיים ואקדמיה. תפקיד הוועדה להוביל את כתיבת מסמך ההנחיות למדיניות תכנון ועיצוב פיזי מותאם עבור ילדים: בסביבות המגורים, במרחבים הציבוריים והירוקים, במוסדות הציבור, בתחום הניידות והתחבורה ובעיצוב מרחב הרחוב. דגש מיוחד ניתן להתאמות הנדרשות לתכנון רלוונטי עבור ילדים צעירים בחברה הערבית והחרדית, וכן לכלים משלימים ליישום ההנחיות, למדידה ולבקרה.

>> חומרים מלווים לוועדות היגוי

המעוניינים להתעדכן ולהגיב על חומרי ועדת ההיגוי מוזמנים לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת: Planning4ITC.ISRAEL@gmail.com