הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מחלקות נוער ברשות

כאן תוכלו לדווח בטופס מקוון על מנהל מחלקת הנוער ברשות. נתוני הטופס יועברו למפקח מנהל חברה ונוער ברשות ויאושרו על ידו לתשלום במערכת מת"מ, לצורך העברת השתתפות משרד החינוך בשכר מנהלי מחלקות נוער, כמתחייב בחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת נוער ומועצת תלמידים ונוער רשותית) תשע"א-2011.

העסקת מנהל יחידת נוער ברשות

מנהלי יחידות הנוער מופקדים ואחראים על תכלול כל מסגרות ופעולות החינוך הבלתי פורמלי וקידומן ברשות, על כל הרצף החינוכי ובכל ימות השנה. על פי ​חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) תשע"א-2011, התאפשר לכל רשות להעסיק מנהל יחידת נוער במשרה מלאה בתקן עירוני. עד שנה זו נפתח קול קורא "חוק הנוער" שדרש פתיחת בקשה בנושא במערכת מרכב"ה, והעברת השתתפות המשרד בהתאם לדו"ח ביצוע.

אופן הדיווח החדש

  • בתאריך 1.2.2022 השתנה אופן הדיווח לדיווח גזבר בטופס מקוון (הכפתור הכחול המופיע בדף זה), שנתוניו יועברו לאישור תשלום חודשי במת"מ.

  • בטופס על הגזבר למלא לאחר הזדהות את פרטי מנהל מחלקת הנוער בפועל וכן לעדכן בהתאם לצורך בדבר הפסקת העסקה בשל עזיבה, חופשה, חופשת לידה וכדומה ומינוי ממלא מקום. נתוני הטופס יועברו למפקח מנהל חברה ונוער ברשות, ויאושרו על ידו לתשלום במערכת מת"מ. 

  • פעם בשנה, בסוף אוקטובר, תתבקש הרשות להציג טופס 66 למפקח מנהל חברה ונוער לאימות ההעסקה על פי חוק. 

  • הדיווח בפברואר יהווה בסיס נתונים ראשוני, שעל בסיסו תתוקצב הרשות גם על חודשים ספטמבר 2001 עד ינואר 2022. אם לא היתה העסקה בחודשים אלו, יש לדווח על כך בהקדם למפקח הרשותי. 

  • עם העברת השתתפות משרד החינוך למערכת מת"מ, על ראש הרשות לאשר את הנתונים שהעלה גזבר הרשות. בחתימתו הוא מאשר את התחייבות הרשות לעניין השתתפות המשרד.

חומרי הדרכה

במהלך חודש מאי 2023 התקיימו הדרכות כלל ארציות עבור מפקחי ח״ן מטה ומחוזות איגוד מנהלי מחלקות הנוער בישראל, ומנהלי מחלקות הנוער מכל הרשויות המקומיות בנושא מחלקות הנוער ברשות ודיווח ביצוע שנתי.

במסגרת ההדרכה הוצגו היבטים הנוגעים למערכת גפ"ן - מחלקות הנוער, ודיווח ביצוע שנתי על מענים שנרכשו במסגרת התקציב.

לצפייה במפגש | למצגת ההדרכה

שאלות בתחום התוכן

לשאלות בנושאי תוכן ניתן לפנות ליעל נזרי בכתובת הדוא"ל yaelne@education.gov.il או בטלפון 050-6289343.