הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

תלמידי חוץ בחינוך המיוחד

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה תלמידי חינוך מיוחד וכן תאגיד (בעלות) המפעיל בית ספר ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי הספר, תשכ"ט-1969, הקולט תלמידים מהחינוך המיוחד, זכאים לגבות מהרשות המקומית השולחת את התשלום עבור תלמידי חוץ, וזאת עבור החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים של המוסד החינוכי שאינם מכוסים על ידי תקציב משרד החינוך ו/או משרדי ממשלה אחרים.

בלשונית "הודעות לפני קיזוז" תוכלו לצפות לאחר הזדהות בהודעות בטרם ביצוע קיזוז חוב כספי בגין תלמידי חוץ בחינוך המיוחד ובגין תלמידי חוץ באשפוז שיקומי/סיעודי,  וכן בהודעות בטרם קיזוז תשלום בגין תלמידי חוץ באשפוז פסיכיאטרי. כמו כן תוכלו לראות את הקיזוזים שבוצעו בפועל בלשונית"קיזוזים שבוצעו במית"ר" ואת הזיכויים בלשונית "זיכויים שבוצעו במית"ר".

לתשומת ליבכם, בעלי התפקידים המורשים לצפות במידע הם: מנהל מחלקת חינוך ברשות/מנהל הבעלות, גזבר הרשות/הבעלות ורפרנט תלמידי חוץ ברשות/בבעלות. יש לסמן את בעלי התפקידים בטופס בקשת ההרשאות ולשלוח את הטופס באמצעות פתיחת פנייה מקוונת מדף הרשאות למערכות המשרד.

הודעות ועדכונים

להלן שלושת סוגי ההודעות בטרם ביצוע קיזוז חוב כספי בגין תלמידי חוץ:

 1. הודעה בטרם קיזוז חוב כספי בגין תלמידי חוץ בחינוך המיוחד
 2. הודעה בטרם קיזוז חוב כספי בגין תלמידי חוץ באשפוז שיקומי/סיעודי
 3. הודעה בטרם קיזוז תשלום בגין תלמידי חוץ באשפוז פסיכיאטרי

הודעה בטרם קיזוז חוב כספי בגין תלמידי חוץ בחינוך המיוחד

א. התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף האחריות המשפטית של הרשויות המקומיות השולחות על תלמידים שגרים בתחומן, כמשתמע מסעיף 7א' לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, ומסעיף 4(ג) לחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988. בין מרכז השלטון המקומי למשרד החינוך גובשה הבנה שמטרתה לסייע לרשויות או לבעלויות הקולטות לקבל מהרשויות שלא פרעו את חובן את התשלום בגין תלמידי החוץ שלמדו בחינוך המיוחד בלבד.

ב. על פי חוזר מנכ"ל – תשלום עבור תלמידי חוץ, רשות או בעלות קולטת תוכל לפנות למשרד החינוך בבקשה לבדוק אפשרות לקזז את חוב הרשות השולחת במסגרת העברת הכספים החודשית שמשרד החינוך מבצע, ורק לאחר שהרשות/הבעלות הקולטת קיימה תהליכי גבייה תקינים ישירות מול הרשות השולחת.

פרטי התלמידים והחובות המיועדים לקיזוז

ג. פרטי התלמידים וחובכם לרשות או לבעלות קולטת מופיעים בדף זה בלשונית "הודעות לפני קיזוז".

 • אם תשלום החוב הוסדר ישירות עם הרשות או הבעלות הקולטת, יש להמציא אסמכתה על ביצוע התשלום בתוך 30 יום מתאריך הודעה זו. את המסמכים יש לסרוק ולהעביר כמפורט בסעיף 4.
 • אם אתם מתנגדים או מסתייגים מביצוע הקיזוז, יש להעביר מכתב התנגדות מנומק בדבר הסיבות לביטול הקיזוז בתוך 30 יום ממועד הודעת הקיזוז. את מכתב ההתנגדות יש להעביר כמפורט בסעיף 4.

ד. נבקשכם לאמת את פרטי החוב ואת נתוני התלמידים בנושאים הבאים: 

 • לתלמיד יש זכאות תקפה לחינוך מיוחד מתוקף החלטת ועדת זכאות ואפיון שהתקיימה ברשות, ופרטיה מדווחים במערכת המקוונת של משרד החינוך. 
 • שיבוץ התלמיד למסגרת החינוכית והתשלום עבור שיבוצו כתלמיד חוץ תואם את החלטת ועדת הזכאות והאפיון.

ה. במקרה שלא תתקבל תגובתכם או התנגדותכם בתוך 30 יום מתאריך הודעת הקיזוז, יועבר החוב לקיזוז.

פירוט קיזוזים/זיכויים – מערכת מית"ר

ביום פקודת הקיזוז יוצמד הסכום הנומינלי הנקוב בהודעת הקיזוז למדד הבסיס, כפי שהתפרסם בחוזר מנכ"ל – תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד – עדכון תעריפי החיוב הרלוונטי לאותה שנת לימודים שבגינה מבוצע קיזוז או זיכוי ולמדד הידוע ביום פקודת הקיזוז או הזיכוי. 

 • פרטי הקיזוזים שבוצעו במערכת מית"ר בנושא תשלום 223 מרשות שולחת יוצגו בדף זה בלשונית "קיזוזים שבוצעו במית"ר".
 • פרטי זיכויים שבוצעו במערכת מית"ר בנושא תשלום 224 לרשות/בעלות קולטת יוצגו בדף זה בלשונית "זיכויים שבוצעו במית"ר".

הודעה בטרם קיזוז חוב כספי בגין תלמידי חוץ באשפוז שיקומי/סיעודי

א. תלמידים שנמצאים בבתי חולים באשפוז שיקומי/סיעודי זכאים לקבל שירותי חינוך חינם מתוקף חוק חינוך חינם לילדים חולים, תשס"א-2001. אפיון מוגבלותם במהלך תקופת האשפוז נקבע על ידי הרופא המטפל בבית החולים, והם זכאים לקבל את שירותי החינוך כפי שניתנים בכיתות cp / נכויות פיזיות קשות או כיתות למוגבלות שכלית-התפתחותית סיעודית.

ב. התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף האחריות המשפטית של הרשויות המקומיות השולחות על התלמידים הגרים בתחומן, כמשתמע מסעיף 7א' לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, מסעיף 4(ג') לחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988 ומסעיף 4(א') לחוק חינוך חינם לילדים חולים, תשס"א-2001.

ג. הרשות הקולטת/בית החולים זכאים לדרוש מהרשות השולחת את התשלום עבור תלמידי החוץ שנמצאים באשפוז רציף העולה על 21 ימים, ולמשך כל תקופת האשפוז שבמסגרתו מקבלים התלמידים את שירותי החינוך במרכז החינוכי שמתקיים בבית החולים. החיוב יתבצע בהתאם לקטגוריה 3(א') בסעיף 3.2.3 בחוזר מנכ"ל – תשלום עבור תלמידי חוץ, ולפי חישוב של מספר ימי האשפוז.

פרטי התלמידים והחוב המיועד לקיזוז

ד. פרטי התלמידים וחובכם לרשות או לבעלות קולטת מופיעים בדף זה.

 • אם תשלום החוב הוסדר ישירות עם הרשות או הבעלות הקולטת, יש להמציא אסמכתה על ביצוע התשלום בתוך 30 יום מתאריך הודעה זו. את המסמכים יש לסרוק ולהעביר כמפורט בסעיף 4.
 • אם אתם מתנגדים או מסתייגים מביצוע הקיזוז, יש להעביר מכתב התנגדות מנומק בדבר הסיבות לביטול הקיזוז בתוך 30 יום ממועד הודעת הקיזוז. את מכתב ההתנגדות יש להעביר כמפורט בסעיף 4.

ה. אם לא תתקבל תגובתכם או התנגדותכם בתוך 30 יום מתאריך הודעת הקיזוז, יועבר החוב לקיזוז.

פירוט קיזוזים/זיכויים – מערכת מית"ר

ביום פקודת הקיזוז יוצמד הסכום הנומינלי הנקוב בהודעת הקיזוז למדד הבסיס, כפי שהתפרסם בחוזר מנכ"ל – תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד – עדכון תעריפי החיוב הרלוונטי לאותה שנת לימודים שבגינה מבוצע קיזוז או זיכוי ולמדד הידוע ביום פקודת הקיזוז או הזיכוי. 

 • פרטי הקיזוזים שבוצעו במערכת מית"ר בנושא תשלום 223 מרשות שולחת יוצגו בדף זה בלשונית "קיזוזים שבוצעו במית"ר".
 • פרטי זיכויים שבוצעו במערכת מית"ר בנושא תשלום 224 לרשות/בעלות קולטת יוצגו בדף זה בלשונית "זיכויים שבוצעו במית"ר".

הודעה בטרם קיזוז תשלום בגין תלמידי חוץ באשפוז פסיכיאטרי

א. תלמידים שנמצאים באשפוז במחלקות / בתי חולים פסיכיאטריים זכאים לקבל שירותי חינוך חינם מתוקף חוק חינוך חינם לילדים חולים, תשס"א-2001. אפיון מוגבלותם במהלך תקופת האשפוז נקבע על ידי הרופא המטפל בבית החולים, והם זכאים לקבל את שירותי החינוך כפי שניתנים בכיתות להפרעות נפשיות בבתי ספר לחינוך מיוחד שבקהילה.

ב. התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף האחריות המשפטית של הרשויות המקומיות השולחות על התלמידים הגרים בתחומן, כמשתמע מסעיף 7א' לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, מסעיף 4(ג') לחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988 ומסעיף 4(א') לחוק חינוך חינם לילדים חולים, תשס"א-2001.

ג. רשות מקומית קולטת / בית חולים ממשלתי זכאים לקבל מהרשות השולחת את התשלום עבור תלמידי החוץ שנמצאים באשפוז פסיכיאטרי עבור תקופת אשפוז רציפה העולה על 21 ימים, ולמשך כל תקופת האשפוז שבמסגרתה מקבלים התלמידים את שירותי החינוך במרכז החינוכי המתקיים בבית החולים. החיוב יתבצע בהתאם לקטגוריה 3(ב) סעיף 3.2.3 בחוזר מנכ"ל – תשלום עבור תלמידי חוץ ולפי חישוב של מספר ימי האשפוז.

פרטי התלמידים והחוב המיועד לקיזוז

ד. חובכם עבור הרשות הקולטת / בית החולים מופיע בדף זה. 

ה. זהותם של התלמידים הנמצאים באשפוז פסיכיאטרי מוגנת בחיסיון מתוקף חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. בשל החובה לשמור על חסיון המידע ועל זהותם של התלמידים המאושפזים, לא יתקיים תהליך גבייה ישיר בין בית החולים לרשות המקומית. לצורך בדיקת הנתונים וביצוע הקיזוז הנפיק משרד הבריאות למנהל האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך "כתב נאמנות על המידע השמי של התלמידים".

ו. חישוב התשלום בגין תלמיד החוץ וגבייתו יתבצעו על ידי משרד החינוך בלבד, בהתאם לבדיקת הנתונים שיעביר בית החולים. 

ז. חוב זה יקוזז בתוך 45 ימים מתאריך הודעת קיזוז זו.

ביום פקודת הקיזוז יוצמד הסכום הנומינלי הנקוב בהודעת הקיזוז למדד הבסיס, כפי שהתפרסם בחוזר מנכ"ל – תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד – עדכון תעריפי החיוב הרלוונטי לאותה שנת לימודים שבגינה מבוצע קיזוז או זיכוי ולמדד הידוע ביום פקודת הקיזוז או הזיכוי. 

 • פרטי הקיזוזים שבוצעו במערכת מית"ר בנושא תשלום 223 מרשות שולחת יוצגו בדף זה בלשונית "קיזוזים שבוצעו במית"ר".
 • פרטי זיכויים שבוצעו במערכת מית"ר בנושא תשלום 224 לרשות/בעלות קולטת יוצגו בדף זה בלשונית "זיכויים שבוצעו במית"ר".

פרטי התקשרות ותגובה להודעות קיזוז

א. תגובות או התנגדויות להודעות הקיזוז יש להעביר אל הדר לוי, מרכזת בכירה תלמידי חוץ, לכתובת הדוא"ל hadarle@education.gov.il

ב. במקרה ששילמתם את החוב, יש לצרף לפנייה גם העתק מהודעת התשלום הכוללת את המידע לגבי התשלום שבוצע, כפי שנשלחה על ידיכם לרשות הקולטת.

ג. במקרים נחוצים בלבד ניתן להתקשר לטלפון 073-3931797.