הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

הסעות

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

הסעת תלמידים הלומדים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה, ומטרתה להבטיח הגעה סדירה שלהם למוסדות החינוך. הרשויות המקומיות אחראיות לארגון ולביצוע הסעות מאורגנות או להחזר הוצאות נסיעה לתלמידים המתגוררים בתחומן, שנמצאו זכאים בהתאם לכללים המפורטים בהוראת מנכ"ל בנושא הסעות.

כאן תמצאו הסברים על שיעור השתתפות המשרד במימון הסעות מאורגנות והחזרי הוצאות נסיעה, התנאים הנדרשים להסעת תלמידים, חובת הליווי בהסעות ועוד, וכן על אופן קבלת ההרשאות לצפייה ולעדכון במערכות השונות.

הודעות, עדכונים והקלטות

דיווחי הרשויות במערכת הסעות נט ובמערכת מסלולים

המשרד מתקצב את הרשויות בנושא הסעות בשתי שיטות תקצוב: פר-תלמיד ופר-מסלול.

מערכת הסעות נט: תקצוב פר-תלמיד לתלמידי החינוך הרגיל

המשרד משתתף בהוצאות נסיעה לתלמידים הלומדים בחינוך הרגיל בהתאם לתעריף יומי הנקבע לכל רשות. רשות המקבלת את השתתפות המשרד בעלות הוצאות נסיעה מחויבת להשלים את העלות לעלות הנסיעה בפועל לתלמיד ליום. נתוני התלמידים לרבות המלצה בעניינם מוצגים במערכת הסעות נט. באמצעות מערכת זו מתקצב המשרד את הרשויות. לפרטים ראו מדריך לרשויות – מערכת הסעות נט. להגדרת המונחים הרלוונטיים ראו מילון מונחים – הסעות נט

מערכת מסלולים: תקצוב פר-מסלול לתלמידי החינוך המיוחד

המשרד משתתף בהוצאות להסעת תלמידים בגילי 3–21 עם מוגבלויות בהסעות מאורגנות. הרשות מקבלת את השתתפות המשרד עבור מסלול שנבחן ואושר במחוז. בחינה  של מסלול כוללת בדיקת זכאות התלמידים להסעה מאורגנת, מספר כלי הרכב וסוגם, שעות סיום לימודים וכיוצא בזה. תקצוב הרשות מתבצע באמצעות מערכת מסלולים. לפרטים ראו מדריך לרשויות – מערכת מסלולים

לתשומת ליבכם, ההשתתפות במימון ההסעות לתלמידי החינוך המיוחד מחויבת על פי חוק. 

הרשאות למערכת הסעות נט ולמערכת מסלולים

 • לצורך קבלת הרשאות יש למלא טופס בקשת הרשאה למערכת הסעות נט או מסלולים ולסמן את סוג ההרשאה המבוקש.
 • יש להחתים את מנהל מחלקת החינוך ואת היועץ המשפטי של הרשות. 
 • יש לפתוח פנייה מקוונת בדף הרשאות ולצרף את הטופס לפנייה.
 • לתשומת ליבכם, קבלת ההרשאה מותנית באישור אחראי תחום הסעות המחוז.

ליווי תלמידים עם מוגבלויות בהסעות מאורגנות

המשרד משתתף בעלות הוצאות ליווי לתלמידים עם מוגבלויות בהתאם לזכאויות המפורטות בהוראת מנכ"ל בנושא הסעות. עבור ילדי גנים בגילי 3–6 הזכאים להסעה מאורגנת, משתתף המשרד בעלות הוצאות ליווי ללא קשר לסוג מוגבלות התלמידים. דיווח הרשות על תלמידים זכאי ליווי יתבצע באמצעות מערכת הסעות נט, והדיווחי על ליווי ילדי גנים יתבצע בגוף המסלול שבו מוסעים התלמידים. האחריות לביצוע הליווי חלה על הרשות המקומית והיא תקבל את השתתפות המשרד בהוצאות ליווי בעבור כל תלמיד זכאי המוסע על ידה.

על הרשות המקומית לוודא שהתקבל אישור משטרה לגבי מלווה, כאמור בחוק למניעת העסקה של עברייני מין. המלווה יעבור הכשרה על ידי הרשות, הכוללת התנהגות במצבי חירום ומתן עזרה ראשונה.

זכאות תלמידים

פעמיים בשנה מתבצע שקלול נתונים של כלל התלמידים. השקלול כולל את הנתונים הבאים: כתובת התלמיד, מוסד הלימודים שבו התלמיד משובץ וחישוב מרחק ההליכה מביתו למוסד החינוך שבו הוא לומד, סוג הכיתה שבה הוא לומד וסוג המוגבלות (במקרה שקיימת מוגבלות). המידע מעובד ומפורסם במערכת הסעות נט. בהתאם לשקלול הנתונים מתקבלת המלצה עבור התלמיד. ההמלצה תהיה אחת משלוש: התלמיד מומלץ הסעה; התלמיד אינו מומלץ הסעה; התלמיד ללא המלצה.

לתשומת ליבכם, כאשר התלמיד ללא המלצה, הסיבה לכך היא על פי רוב נתונים חסרים או שגויים במערכת.

שיעור ההשתתפות במימון ההסעות

משרד החינוך משתתף בשיעורי השתתפות שונים בהסעות בחינוך הרשמי, בהתאם למפתח קריטריונים ושיעורי השתתפות משרד החינוך במימון ההסעות.

התנאים הנדרשים מחברה המסיעה תלמידים

 • חברת ההסעה חייבת לשאת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה.
 • לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה.
 • רכב ההסעות חייב להיות רכב מותאם להסעת נוסעים אשר הורשה לכך על ידי רשות הרישוי.
 • רכב ההסעות יהיה רכב תקין, בן עשר שנים לכל היותר, שעבר את כל הבדיקות הנדרשות ונמצא תחת פיקוח של קצין בטיחות בתעבורה.
 • רכב ההסעות יכלול את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ותלמידים, לרבות ערכת מילוט, עזרה ראשונה וכיבוי אש ומזגן.
 • רכב ההסעות יצוין באופן בולט, באמצעות שלט "הסעת ילדים" ושלט נוסף המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה.
 • כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של אגף הרכב במחלקת התקינה במשרד התחבורה.

התנאים הנדרשים מנהג המסיע תלמידים

נהג המסיע תלמידים יהיה בעל רישיון להסעת ילדים ועל הרישיון שברשותו תהיה חותמת "רשאי להסיע ילדים". הנהג יידרש להמציא תעודת יושר פעם בחמש שנים, וכן לעמוד בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

הסעה מאורגנת לעובדי הוראה

על משרד החינוך ועל הרשות המקומית לא חלה חובה על פי דין או על פי הסכמים פרופסיונליים לארגן ולממן הסעות של עובדי הוראה בהסעה מאורגנת מיוחדת. במקרים שבהם עובדי הוראה, שהם עובדי המשרד העובדים במוסדות חינוך רשמיים בלבד, נזקקים להסעה מאורגנת ובהעדר תחבורה ציבורית, ימליץ מנהל המחוז על השיבוץ והבקשה תובא לאישור מנכ"ל המשרד. הרשות המקומית שעובדי ההוראה מוסעים למוסדות החינוך בתחומה, תהיה אחראית לארגון ההסעות.