הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

נתוני מוסדות חינוך

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

כאן תוכלו לצפות לאחר הזדהות בכל המוסדות המשויכים לרשות או לבעלות הרלוונטית אליכם, ולהתעדכן במאפייני מוסד ושיוך מוניציפלי ובמגמות וכיתות מאושרות עבור כל מוסד. עוד תוכלו להפיק דוח נתוני כיתות חריגות שמבוסס על נתוני מית"ר, לעדכן את סטטוס המוסד לפעיל לאחר קבלת רישיון, ולעדכן נתונים נוספים.

הודעות ועדכונים

על הרשות להגיש בקשות לפתיחת מוסד רשמי יסודי חדש למחוז עד לתאריך 30.5 בכל שנה. בקשות שיגיעו למחוז לאחר מועד זה יידונו בשנה שלאחריה. למכתב בנושא

דוח כיתות חריגות – נתוני מית"ר

הדוח מציג כיתות שבגינן תופעל סנקציה של תשלום לפי ברירת מחדל בחודשים שבהם מסומן שקיימת חריגה (כתוב "כן" בעמודה "חריגה").

  • כאשר יש חריגה בכיתות ל"ב טכנולוגי, ל"ב עיוני, מח"ט או כיתות טו"ב – יש לפנות בדחיפות לאגף שח"ר כדי לעדכן מספר התלמידים בתקן או לעדכן את מספר התלמידים בכיתה ולהתאימו לתקן הקיים.
  • כאשר יש חריגה במספר התלמידים בכיתות חינוך מיוחד – יש לפנות לאגף חינוך מיוחד לעדכון התקן הקיים. אם מספר התלמידים בכיתה הוא בטווח התקן (מינימום ומקסימום תלמידים בכיתה), יש לבדוק אם ישנם תלמידים שדווחו במסלול 07 ולא אושרו ע"י אגף חינוך מיוחד. לתשומת ליבכם, גם אם רק תלמיד אחד לא אושר, כל הכיתה תתוקצב לפי 07 רגיל ולא לפי תעריף הכיתה שאושרה.

חריגה ממכסת התלמידים המאושרים למגמה

אם קיימת חריגה ממכסת התלמידים המאושרים במגמה טכנולוגית לשכבה, התלמידים החורגים מסומנים במסלול 9 בחשבון שכר הלימוד ומתוקצבים לפי תעריף עיוני, ויש לפנות למפמ"ר המגמה להגדלת מכסת התלמידים במגמה זו.

פתיחת מוסד מוכר שאינו רשמי

כל גוף המעוניין לפתוח בית ספר חדש בחינוך המוכר שאינו רשמי, צריך לקבל רישיון על פי חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, מאגף החינוך המוכר שאינו רשמי במשרד החינוך. לפרטים ראו דף רישוי והכרה. ברישיון נקבע סמל המוסד והכיתות שהוא רשאי ללמד – דרגות כיתה, מסלולי לימוד ומגמות. המידע מוצג בדף זה לאחר הזדהות. עם קבלת הרישיון, המוסד עדיין לא הופך להיות פעיל באופן אוטומטי. באפשרותכם לפתוח פנייה מקוונת בדף זה לאחר קבלת הרישיון בנושא "עדכון נתוני מוסד" ולבקש לעדכן את סטטוס המוסד לפעיל.

נוהל סגירה ופתיחה של בית ספר

מטרתו של נוהל זה להגדיר תהליך מסודר של סגירת מוסדות חינוך לאור התפתחות אורבנית של שכונות שבהן קיימת ירידה במספר התלמידים ועקב כך נוצר צורך בסגירת מוסדות חינוך לחלוטין או בסגירת בית ספר ואיחודו עם בית ספר אחר. להלן פירוט השלבים ותחומי האחריות בתהליך.

עדכון נתוני המוסד

אם צפיתם בנתוני המוסד בדף זה ואיתרתם נתונים שיש לעדכנם, באפשרותכם לפתוח פנייה מקוונת בדף זה בנושא "עדכון נתוני מוסד" ולפרט את השינוי המבוקש. הנתונים ייבדקו על ידי הגורמים הרלוונטיים, ובמקרה הצורך תתבקשו לספק הבהרות. לשינוי כתובת של מוסד רשמי על הרשות (או בעלות פרטית, אם המוסד הוא חטיבת ביניים) למלא טופס בקשה לשינוי כתובת גיאוגרפית של בית ספר, לסרוק ולצרף לפנייה בפורטל. לשינוי כתובת של מוסד שאינו רשמי יש לפנות לאגף רישוי והכרה.

הצלבת הנתונים ועדכונם

הנתונים מהמוסד החינוכי נאספים על ידי מטה האיסוף ונבדקים, ומתבצעת הצלבה עם הרישומים הקיימים. תקינותם של הנתונים תבטיח רישום וקליטה מהירים של התלמידים ואישור למגמות בשכבות הלימוד. אם התגלתה אי התאמה בנתונים, כגון חריגות מתקנים, שגיאות קליטה של מספר תלמידים בכיתה או כפילות נתונים, על המוסד החינוכי לתקן את השגיאות. אם קיימת אי התאמה בין נתוניו האישיים של המנהל בנתוני מוסדות ובין הנתונים במצבת עובדי הוראה, על המנהל למלא טופס עדכון פרטי מנהל.