הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

ועדת זכאות ואפיון

ועדת זכאות ואפיון היא ועדה מתוקף תיקון חוק החינוך המיוחד, תשמ"ח-1988 (תיקון 11, יולי 2018). הוועדה מתקיימת ברשות המקומית שבה התלמיד רשום על פי תעודת הזהות של הוריו. 

בדף זה תוכלו לקרוא על סמכויותיה של הוועדה, אוכלוסיית היעד, לוחות הזמנים וחברי הוועדה, וכן להיכנס עם ההרשאות המתאימות למערכת המקוונת לצורך ניהול תהליך העבודה בוועדות, כולל צירוף מסמכים, הקמת ועדות, זימון חברי ועדה ומוזמנים, דיווח על החלטות הוועדה ותיעודן.

חוק חינוך מיוחד – חרבות ברזל – הארכת זכאות

בימים מורכבים אלה, בשל מצב החירום השורר בישראל, אושרה בכנסת הוראת השעה: חוק חינוך מיוחד – חרבות ברזל – הארכת זכאות. הוראת השעה נועדה לאפשר לתלמידים להמשיך ולממש את זכאותם לשירותי חינוך מיוחדים, בתקופה בה גורמי המקצוע מחויבים להקדיש את זמנם לעשייה הנדרשת בצל המלחמה ומצב החירום, ולייעל את ההליכים המנהליים בעבור כלל השותפים.

לפרטים נוספים:

מערכת זכאות ואפיון

המערכת מיועדת לניהול תהליכי העבודה המקוונים בוועדות זכאות ואפיון. היא משמשת כלי עבודה ליושב ראש הוועדה ולרשויות המקומיות לצורך ניהול תהליכי העבודה בוועדות, כולל צירוף מסמכי התלמיד, ניהול ימי הדיון, זימון חברי הוועדה ומוזמנים, דיווח החלטות הוועדה ותיעוד קבלת החלטות הוועדה. בסרטון ההדרכה תוכלו לצפות בפירוט באופן העבודה במערכת, לרבות שלב ההכנה לוועדה וצירוף המסמכים.  

ההרשאות הנדרשות: יושב ראש הוועדה ומנהל מחלקת חינוך.

ניהול תהליך העבודה של הוועדה

 • איתור תלמידים שהמוסד העלה עבורם מסמכים והזמנת מוזמנים לתלמיד.
 • קביעת ועדה חדשה או מספר ועדות, כולל תאריכים, שעות ושמות התלמידים, וכן הוספת חברי הוועדה או הוועדות, כמפורט לעיל. יש להפיק זימון במערכת לכל חברי הוועדה ומשתתפיה.
 • בלשונית "דיון והחלטה", בהתאם למפורט בלומדה, ניתן להזין את נתוני ההחלטה, תוך התייחסות לתיאור המוגבלות, לרמת התמיכה הנדרשת לאור הנתונים, להחלטת הוועדה ולאפשרות ההורים לבחור את סוג המסגרת, בהתאם למפורט בתיקון לחוק.

סמכויות ועדת זכאות ואפיון

סמכויות הוועדה הן:

 • לקבוע את רמת התפקוד והצרכים של התלמיד עם המוגבלות הפונה לוועדה בהתאם להערכת תפקודו בתחומים הקוגניטיבי, הלימודי, השפתי, הרגשי והחברתי ובתחום התקשורת, העצמאות התפקודית וההתארגנות.
 • לדון בזכאותו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחדים במוסד החינוכי בשל מוגבלות אחת או יותר, המשפיעה על תפקודו.
 • לקבוע את הרכב סל השירותים של תלמיד הלומד בחינוך הרגיל שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים בהתאם לצרכיו.

אוכלוסיית היעד של הוועדה

לוועדה ניתן להפנות:

 • תלמיד עם מוגבלות (לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, עיכוב התפתחותי או שפתי, חשד למוגבלות שכלית התפתחותית), הלומד במסגרת חינוך רגיל, לאחר תהליך של התערבות ותמיכה לקידום תפקודו בחינוך הרגיל, שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בגן או בכיתה לחינוך רגיל, בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בגן או בבית ספר לחינוך מיוחד.
 • תלמיד עם מוגבלות (מוגבלות על רצף האוטיזם, עיוורון או מוגבלות בראייה, חירשות או מוגבלות בשמיעה, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית, הפרעות נפשיות, מחלות ותסמונות נדירות) שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בגן או בכיתה לחינוך רגיל, בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בגן או בבית ספר לחינוך מיוחד.
 • תלמיד הלומד בכיתה או במוסד חינוך מיוחד שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בחינוך הרגיל.

לוח זמנים לעבודת הוועדה

הפניית תלמידים לדיון בוועדת הזכאות והאפיון תעשה לא יאוחר מ-31 במרס מדי שנה. דיוני הוועדה מסתיימים לכל המאוחר ב–15 במאי באותה שנת לימודים עבור תלמידי בתי הספר, ולכל המאוחר ב–31 במאי בכל שנה, עבור תלמידים הלומדים בגני ילדים ותלמידים העולים לכיתה א'. הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים שנקבעת באמצעות ועדת זכאות ואפיון ממומשת בשנת הלימודים העוקבת.

חברי ועדת זכאות ואפיון

 • יושב ראש הוועדה יהיה עובד משרד החינוך בעל מומחיות, ניסיון והכשרה בחינוך מיוחד.
 • נציג רשות החינוך המקומית שהוא מנהל מחלקת החינוך כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות או מי מטעמו, שהוא בעל ניסיון או הכשרה בחינוך מיוחד.
 • שני מפקחים כוללים של משרד החינוך, האחד מפקח כולל לחינוך מיוחד והאחר מפקח כולל לחינוך רגיל או נציגיהם.
 • פסיכולוג חינוכי לפי חוק הפסיכולוגים, מטעם הרשות המקומית.
 • הורה לתלמיד עם צרכים מיוחדים שימנה השר, מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני ההורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך.

מוזמנים נוספים לוועדה

 • לדיון בעניינו של התלמיד יוזמן איש מהצוות הרב-מקצועי ממוסד החינוך שבו לומד התלמיד. 
 • הוועדה תזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד ותאפשר להם או למי מטעמם להשמיע את טיעוניהם ולהגיש מסמכים וחוות דעת מטעמם.
 • הוועדה רשאית להזמין אנשי מקצוע מתחומים שונים לפי הצורך להשתתף בדיוני הוועדה, ובהם רופא מומחה או עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים. 
 • ההורים רשאים אף הם לבקש השתתפות של רופא מומחה או עובד סוציאלי בוועדה.

המסמכים המוגשים לוועדה

 • תיעוד מפורט של ההתערבויות שנעשו במוסד החינוכי שבו לומד התלמיד לפני ההפניה לוועדה לבחינת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים.
 • סיכום התוכנית האישית שהוכנה לתלמיד במסגרת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים.
 • מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות של התלמיד.
 • שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון.
 • שאלון רמת תפקוד.
 • שאלון להורים.
 • שאלון לתלמיד.
 • בדיקות שמיעה וראייה עדכניות.
 • מסמכים נוספים שההורים יכולים להוסיף באמצעות המוסד החינוכי.