הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

סידור גנים – ילדי השלמה

רשות מקומית המעוניינת להגיש בקשה לילדי השלמה בגני ילדים בחינוך הרשמי, יכולה לעשות זאת במערכת המקוונת. התנאים והמועד להגשת הבקשה מפורטים בדף זה. בעלות המעוניינת להגיש בקשה לילדי השלמה בגני ילדים בחינוך שאינו רשמי, ועומדת בתנאים לכך, תמלא את הטופס המצורף לדף זה ומפורסם גם באתר אגף א' אמח"י, הכול כמפורט במסמך הקריטריונים. להדרכה על השימוש במערכת ראו סרטון הדרכה וכן מדריך למשתמש.

מועד הגשת הבקשה

 • המערכת תיפתח בתאריך 1.9.2024 לצורך הגשת בקשות לשנת הלימודים תשפ"ה.
 • המערכת תישארר פתוחה עד לתאריך 31.12.2024.

מערכת סידור גנים

 • מערכת סידור גנים היא מערכת מקוונת שבה על הרשות לעדכן לפני פתיחת שנה את כמות התלמידים שנרשמו בכל כיתת גן לשנה העוקבת, לצורך דיון בבקשות לפתיחת גנים.
 • גנים שנסגרים – יש לציין עבורם במערכת את הספרה 0 בשדה "סך התלמידים" וללחוץ על "שמירה".
 • לפני פתיחת שנה מציגה המערכת את נתוני השנה הנוכחית, ולאחר פתיחת שנה מתעדכנים נתוני הדיווח העדכניים.
 • נהלים לגבי פתיחת כיתת גן ניתן למצוא בדף גני ילדים – הודעות, עדכונים ונהלים.
 • מערכת זו מיועדת עבור רשויות מקומיות גם לצורך הגשת בקשה לילדי השלמה בחינוך הרשמי.

גני ילדים בחינוך הרשמי

 • רשות מקומית המעוניינת להגיש בקשה לילדי השלמה בגני ילדים בחינוך הרשמי, תגיש את הבקשה באמצעות המערכת.
 • אזורי הרישום הוגדרו בעת הקמת המערכת על ידי הרשויות. לשינוי או הוספה של אזורי רישום, יש להעביר מכתב לאגף אמח"י הכולל נימוק לבקשה.
 • לאחר מכן, בלשונית "ילדי השלמה", תוכל הרשות להגיש בקשות לילדי השלמה בגני הילדים הרלוונטיים. במסך זה יופיעו רק הגנים הרלוונטיים להגשת בקשה לילדי השלמה.

לתשומת ליבכם, על הרשות לשלוח לאגף אמח"י מפת יישוב לא ממוחשבת, מחולקת לאזורים.

תנאים להגשת בקשה לילדי השלמה בחינוך הרשמי

בקשה לאישור ילדי השלמה בגן תוגש עבור תלמידים בגילי 5–6 בלבד בגנים המאוכלסים בפחות מ-28 תלמידים, במקרים הבאים:

 • כאשר הרשות פעלה לשיבוץ כל התלמידים במערכת הממוחשבת ולאכלוס כיתות הגן במקסימום תלמידים (35 תלמידים), ושיבצה תחילה את גילי 5–6 ולאחר מכן, אם נשאר מקום פנוי, שיבצה את גילי 4 הגדולים בהתאם.
 • כאשר גודלן הפיזי של הכיתות הוא מתחת למינימום הדרוש. במקרה זה על הרשות להמציא מסמכים מתאימים באמצעות המחוז לגבי שטח הגן (תסריטים או אישור מוסמך על שטח הגן בהפרדה בין שטח כיתת הגן וחדרי הספח). על הרשות לפעול לפתיחת גן תקני בשנים הבאות.
 • כאשר מדובר בכיתת גן יחידה ביישוב או בכיתת גן יחידה במגמה ביישוב, גם במקרה שהגן רב גילי, בתנאי שבגן מחצית הילדים לפחות הם בגיל ילדי חובה. מתחת לכך לא יאושרו ילדי השלמה.
 • כאשר מגמת הרשות היא שיבוץ ילדים בגילי חובה וטרום-חובה יחד בכל אזורי הרישום, יבדוק אגף אמח"י את ממוצע כלל התלמידים באזור הרישום בהתייחס למגמה. הגנים שיכלול בבדיקה יהיו אלו שבהם לפחות מחצית הילדים הם ילדי חובה בגן. במקרה שהממוצע באזור הרישום קטן מ-28 תלמידים, ובגנים יש לפחות מחצית ילדי חובה, יתוקצבו הגנים הזכאים בהתאם לאחוז ילדי החובה בגן.

גני ילדים בחינוך המוכר שאינו רשמי

בעלות המעוניינת להגיש בקשה לילדי השלמה תמציא לאגף בכיר אמח"י טופס בקשה לאישור ילדי השלמה. הטופס יועבר חתום בקובץ PDF ובקובץ EXCEL. בקשה לאישור עבור ילדי השלמה לגן תוגש עבור תלמידים בגילי 5–6 בלבד.

תנאים להגשת בקשה בחינוך המוכר שאינו רשמי

התנאים להגשת בקשה בחינוך המוכר שאינו רשמי החל משנת הלימודים תש"ף:

 • כאשר מבנה הגן מאפשר, בהתאם לתנאים בטיחותיים, תברואתיים ופדגוגיים, לקלוט מעל 31 תלמידים ברשות המקבלת מענק איזון או מעל 33 תלמידים ברשות נטולת מענק איזון.
 • כאשר מדובר בגן ילדים בודד ביישוב או בשכונה. נטל ההוכחה שמדובר בגן בודד בשכונה מוטל על הבעלות המבקשת את ילדי ההשלמה.
 • כאשר אין מקום חלופי לתלמידים ביישוב או בשכונה או ביישוב סמוך או בשכונה סמוכה.

לתשומת ליבכם,

 • ההשתתפות לא תעלה על 50% ילדי השלמה, אילו היה מדובר בגן ילדים רשמי.
 • אם יש פחות מ-16 תלמידים או יותר מ-27 תלמידים בגן ילדים בחינוך המוכר שאינו רשמי, לא יינתנו ילדי השלמה. גן שלומדים בו בין 11 ל-15 תלמידים לא יהיה זכאי להשתתפות בגין ילדי השלמה, אלא אם כן מדובר בגן בודד ביישוב, ומדובר בבעלות היחידה ביישוב.
 • פרטים נוספים ראו במסמך הקריטריונים.

שאלות נפוצות

 • מדוע סך התלמידים המאושרים שונה מהכמות שדיווחתי לגן?

  יש לבדוק בדוחות הזכאות והמצבת אם ישנם ילדים שלא נקלטו, ואם כן – מהי הסיבה לכך.

 • כיצד יינתנו ההרשאות למערכת?

  פרטי משמשים חדשים יש להעביר במייל למרמנת בדוא"ל marmanet.co.il@mate.isuf. הפרטים המבוקשים הם מס' תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, מס' טלפון נייד, מס' טלפון במשרד כולל קידומת וכתובת דוא"ל.