הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

דיווח בעלויות על הכנסות והוצאות בבתי ספר

על פי החוק והנחיות משרד החינוך, קיימת חובת דיווח תקציבית ושקיפות בדיווח על ההכנסות וההוצאות בבתי הספר. על הבעלות לדווח הן ברמת מוסד החינוך והן ברמת הבעלות. מדף זה תוכלו להיכנס לטופס מקוון לצורך הדיווח השנתי המפורט שעל הבעלות להגיש למשרד החינוך. 

חובת הדיווח

על בעלויות החינוך חלה חובת דיווח תקציבית ושקיפות בדיווח על ההכנסות וההוצאות של בתי הספר. הטופס המקוון מאפשר דיווח מפורט של ההכנסות וההוצאות וקליטתן באופן יעיל, אחיד וממוחשב. על כל בעלות לדווח את סעיפי ההכנסות וההוצאות ברמת מוסד חינוך בהתאם לסעיפים מוגדרים מראש, ואת סעיפי ההכנסות וההוצאות ברמת הבעלות. הטופס המקוון יצורף כדיווח שנתי שעל הבעלויות להגיש למשרד החינוך מדי שנה בשנה.

לתשומת ליבכם, הדרישה לדיווח בטופס חלה על כלל הבעלויות בחינוך העל-יסודי המתוקצבות על ידי משרד החינוך. עם זאת, בשלב זה יידרשו לדיווח זה מספר בעלויות מצומצם לשם הרצת המערכת.

מילוי הדוחות

 • כל בעלות נדרשת למלא שני טפסים: טופס לדיווח סעיפי ההכנסות וההוצאות ברמת מוסד חינוך לכל אחד ממוסדות הבעלות וטופס לדיווח סעיפי ההכנסות וההוצאות ברמת הבעלות בגין סעיפים שאינם מנוהלים ברמת המוסד.
 • הנתונים המדווחים הם באחריות מנהל הבעלות, הגורם האחראי על הכספים בבעלות ורואה החשבון המבקר של הבעלות.
 • רק טופס שימולא בהתאם להנחיות ייחשב טופס מלא.
 • במקרה שהבעלות לא תעמוד בלוח הזמנים, משרד החינוך ישקול שימוש בכלים המצויים בידיו כדי להביא לשיתוף פעולה של הבעלות לצורך מילוי הטופס.

טופס הדיווח

בטופס הדיווח יש לדווח בפירוט על כל סעיפי ההכנסות וההוצאות. יודגש כי הטופס אינו מחליף כל דוח או טופס אחר שחלה חובה להגישו למשרד החינוך או לכל רשות אחרת.

מבנה הטופס: הטופס מורכב משמונה חלקים עיקריים:

 • חלק א' – הכנסות ממשרד החינוך בספרי הבעלות ממערכת מית"ר
 • חלק ב' – הכנסות אחרות ממשרד החינוך בספרי הבעלות
 • חלק ג' – הכנסות אחרות בספרי הבעלות
 • חלק ד' – שכר עובדי הוראה בספרי הבעלות
 • חלק ה' – שכר עובדים שאינם עובדי הוראה בספרי הבעלות
 • חלק ו' – הוצאות הפעלה בספרי הבעלות
 • חלק ז' – הוצאות דמי ניהול בספרי הבעלות
 • חלק ח' – הוצאות הנהלה וכלליות (בטופס הבעלות בלבד)