הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

ניהול עצמי של בתי ספר יסודיים

המעבר לניהול עצמי ומטרותיו

בהתאם להחלטת ממשלה מיום 13.3.11 פועל משרד החינוך להעביר את כלל בתי הספר היסודיים הרשמיים בחינוך הרגיל לניהול עצמי. זאת במטרה להעביר את מוקד קבלת ההחלטות לבתי הספר ולהגדיל את המרחב והסמכות הפדגוגית, הניהולית והכלכלית שלו; לשפר את הישגי התלמידים ואת רווחתם; להעצים את המנהל וצוות המורים; להשביח את תרבות הניהול והלמידה; לחזק את אחריותם ומחויבותם של בתי הספר לתפוקות ולתוצאות ולהרחיב את מעגל השותפים הפועלים לקידום החינוך בבתי הספר. במסמך ההבנות מתחייבים משרד החינוך והרשויות המקומיות להעביר את בתי הספר למתכונת של ניהול עצמי בהתאם לכללים וההוראות המפורטים במסמך זה. עיקרי המסמך מפורטים בדף זה. להרחבה עיינו במסמך ההבנות ובחוזר מנכ"ל בנושא מעבר בתי הספר היסודיים לניהול עצמי.

ספר הנהלים הרשותי

הרשות תגבש ספר נהלים רשותי לבתי הספר בניהול עצמי בשיתוף עם מנהלי בתי הספר והמפקחים הכוללים על בתי הספר. בספר זה יפורטו עקרונות, כללים ונוהלי עבודה באשר להתנהלות הרשות המקומית מול בתי הספר ולהתנהלות בתי הספר מול הרשות המקומית במסגרת מודל הניהול העצמי. הרשות, המשרד ובתי הספר ידאגו להטמיע עקרונות, כללים ונהלים אלו בבתי הספר.

אישור, הקצאה והעברת תקציב

הרשות תאשר ותקצה תקציב נפרד וייעודי לכל אחד מבתי הספר בניהול עצמי. מנהל אגף או מנהל מחלקת החינוך וכן גזבר הרשות וראש הרשות המקומית יאשרו תקציביים שנתיים רשותיים מפורטים לבתי הספר בניהול עצמי. בכל שנה יפרסם המשרד מודל תקצוב מעודכן לבתי ספר בניהול עצמי המפרט, בין היתר, את גובה סל התלמיד המינימלי, גובה התקציב הבית ספרי המינימלי והשתתפות המשרד והרשות המקומית בפרמטרים הללו. הסכומים שיעביר המשרד לרשות במסגרת המעבר לניהול עצמי מדי חודש מפורטים בסעיף 13 במסמך ההבנות. זאת מבלי לפגוע בהקצבות ובהשתתפויות אחרות של המשרד.

חשבון הניהול העצמי

הרשות תוודא את קיומו של חשבון בנק בבעלותה עבור כל בית ספר בניהול עצמי שבמסגרתו תנוהל הפעילות הכספית השוטפת של בית הספר בניהול עצמי, למעט ניהול תשלומי הורים. ניהול תשלומי הורים ייעשה בחשבון ייעודי נפרד, בלתי תלוי בחשבון הניהול העצמי. השימוש בתשלומי הורים ייעשה עבור ייעודים הקבועים בדין כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד החינוך לעניין תשלומי הורים. לפירוט המאפיינים והכללים לניהול הכספי השוטף של בית הספר בחשבון הניהול העצמי ראו סעיף 6 במסמך ההבנות.

ועדה מלווה בית ספרית

כל בית ספר בניהול עצמי מקיים ועדה מלווה בית ספרית בהשתתפות המפקח, נציגי הרשות המקומית ונציגים אחרים בקהילה הבית ספרית. בפני הוועדה מציגים מנהל בית הספר ושותפיו את תוכנית העבודה והמשאבים, דנים במכלול היבטיה ומאשרים אותה. הוועדה היא פורום מייעץ, מלווה ותומך בגיבוש וביישום מדיניות של בית הספר, ומשמשת מסגרת לדיון תקופתי מוסדר. מודל הוועדה המלווה מפורט בנספח ז' למסמך ההבנות. לקריאה נוספת ראו מדריך ועדה מלווה בית ספרית למנהלים, מפקחים ומנהלי מחלקות חינוך.

רכש, התקשרויות וקבלת שירות

בית הספר יוכל ליזום ולבצע רכישות והתקשרויות באופן עצמאי עד סכום מסוים, בהתאם לטבלת הרשאות רכש והתקשרות שתנוסח בספר הנהלים הרשותי. בסכומים העולים על הסף שנקבע בטבלת ההרשאות, יוכל בית הספר לבצע רכישות או לקבל שירות מזכיינים שנבחרו באמצעות הרשות המקומית.

שימוש נוסף במתקני בית הספר, העסקת כוח עזר וקבלת תרומות

הכשרה, הטמעה וליווי

המשרד אחראי לגבש וליישם מערך הכשרה, ליווי והטמעה למנהלי בתי הספר, לצוותים החינוכיים, למפקחים ולרשות המקומית בתהליך המעבר לניהול עצמי. בין יתר הגורמים והמנגנונים המלווים שיעמדו לרשות בתי הספר והרשויות מטעם משרד החינוך:

  • המפקחים הכוללים על בתי הספר.
  • ממונה מחוזי מטעם מנהלת ניהול עצמי, למעבר הרשות ובתי הספר לניהול עצמי.
  • הכשרות ייעודיות, ימי עיון וכנסים.
  • יועץ כלכלי ויועץ ארגוני שיעמוד לרשות בתי הספר והרשות המקומית בשנת המעבר לניהול העצמי.

תחומי אחריות, בקרה ושקיפות

בעת העברת תחומי אחריות מנהלתיים לבתי הספר, מועברת האחריות לתפעול השוטף של בית הספר בתחומים אלו. עם זאת, הוצאות חד פעמיות כגון שדרוג תשתיות או שיפוצי עומק נשארות באחריות ובמימון הרשות המקומית, ועליה לגבות את בתי הספר אם מתעוררת בעיה מסוג זה. הרשות המקומית אחראית על הבקרה והביקורת של הניהול הכספי של בתי ספר בניהול עצמי בתחומה, לרבות פיקוח ובקרה שוטפים על ההתנהלות התקציבית והתפעולית של בית הספר ועל הניהול השוטף של חשבון הניהול העצמי של בית הספר בהתאם למפרט נוהלי העבודה הכספיים שבנספח ב' במסמך ההבנות.

הפרת ההסכם

במקרה שהרשות לא עמדה בהתחייבויותיה, המשרד רשאי להפסיק או לעכב את התקצוב לבתי הספר בניהול עצמי, ולהודיע לרשות המקומית על כוונת המשרד לבטל את ההסכם. לפרטים ראו סעיף 16 במסמך ההבנות.