הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

גנים ובתי ספר של החופש הגדול

תוכנית בית הספר של החופש הגדול תפעל בקיץ תשפ"ד זו השנה ה-11.

לאור מלחמת 'חרבות ברזל' והפערים שנוצרו בעקבות אי רציפות הלמידה, משרד החינוך נערך להפעלת תוכנית "בית הספר של החופש הגדול" במיקוד רגשי חברתי ולימודי.

התוכנית תופעל בקיץ תשפ"ד בגני הילדים ובבתי הספר בכיתות א'-ג' במהלך חודש יולי בין התאריך 1.7.2024 ל-21.7.2024 (כולל), במשך 5 ימים בשבוע, במטרה ליצור רצף חינוכי לתלמידים גם בחופשת הקיץ בהיבטים לימודיים לשם סגירת פערים, ובהיבטים חברתיים ורגשיים, בחיזוק תחושת השייכות, המסוגלות והחוסן האישי. כמו כן, התוכנית נועדה להגביר את המוגנות של התלמידים בתקופת החופשה ולהקל על נטל ההורים, כל זאת בכפוף להנחיות מינהל הביטחון במשרד החינוך, משטרת ישראל ומדיניות התגוננות של פיקוד העורף, אם יהיו.

עדכונים והודעות לגבי התוכנית

להלן התנאים לתחולת הפטור ממסלול רישוי קייטנות:

 1. התוכנית תהיה מנוהלת על ידי גן ילדים או בית ספר הפועלים ברישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט – 1969, או על ידי רשות מקומית.
 2. הפעילות נמצאה זכאית לפי הקריטריונים שבקול הקורא, והיא מתקיימת במסגרת התכנית. מודגש כי ככל שמדובר בפעילות החורגת ממסגרת הקריטריונים והתקצוב – תידרש הפעילות כאמור לעמוד בדרישות רישוי קייטנות כנ"ל.
 3. הפעילות באה בהמשך לפעילות הלימודית והחינוכית הסדירה במהלך שנת הלימודים של הגוף שמנהל את הקייטנה.
 4. הקייטנה מתקיימת בתחום בית ספר, גן ילדים או בתחום מבנה שקיבל אישור ייעודי לכך על ידי הרשות המקומית.
 5. רוב התלמידים המשתתפים בפעילות לומדים באותו בית ספר או גן ילדים המשתתף בתוכנית. על הרשות המקומית לוודא מול רשימות התלמידים המשתתפים בתוכנית כי תנאי זה מתקיים.
 6. פעילות החוץ שנערכת במסגרת התוכנית מחוץ לתחום בית הספר, גן הילדים או המבנה המאושר לפעילות לפי העניין, היא פעילות חוץ רגילה ומקובלת ומאושרת במוסדות חינוך במהלך שנת הלימודים, ושמוסד חינוך היה עשוי לקיימה גם במהלך שנת הלימודים.

רשות שאינה עומדת בתנאי הפטור – לא תתוקצב עבור התוכנית!

שלבי הפעולה במערכת המקוונת

הרשות התחייבה לפעול על פי נוהלי המערכת המקוונת על פי ההנחיות הבאות:

 • מענה לקול הקורא – כמענה לקול הקורא מחתימה הרשות בחתימה דיגיטלית את הגזבר וראש הרשות. המועד האחרון לשלב זה – 16.6.2024.
 • ליווי פדגוגי – הרשות התבקשה לציין אם היא מעוניינת בליווי פדגוגי ובאיזה היקף.
 • העלאת תוכנית עבודה:
  • בבתי הספר: העלאת התוכנית היא באחריות רכזי התוכנית הבית ספריים. התוכנית כוללת שני חלקים:
    • חלק א' – הטופס המקוון כולל פירוט כוח אדם, פעילויות חוץ בית ספריות והפעלות על ידי ספקים. 
     • אם רכזי התוכנית הם מנהלי בתי ספר או עובדי הוראה מצוות בית הספר, ניתנת להם הרשאה אוטומטית לכניסה למערכת מפורטל מוסדות.
     • ניתן להסתייע במנהלנית בתי הספר.
   חלק ב' – טופס מקוון לפירוט התוכנית הפדגוגית השבועית.
  • בגני הילדים, תוכנית העבודה הפדגוגית הרשותית תמולא ב-3 אופנים:
   • חלק א' – התוכנית הפדגוגית תתוכנן ביחד עם מפקחות גני הילדים והתקציב הפדגוגי יחולק  בהתאם.
   • חלק ב – התוכנית הפדגוגית תדווח בתוך המערכת הממוחשבת ותוכניות העשרה עם המועדים המתכוננים לפעילות חוץ גנית. מפקחת גני הילדים תאשר ותחתום בחתימה דיגיטלית.
   • חלק ג' – מצבת כח האדם תדווח בתוך המערכת הממוחשבת והרשות תאשר אותה. לתבנית להכנת כוח אדם בגני ילדים
 • בקשות חריגות – העלאת בקשות חריגות רשותיות/מוסדיות למערכת המקוונת. אישור/דחיית בקשות חריגות התבצע על ידי הרפרנטית המחוזית של בתי הספר/גני הילדים.
 • רישום תלמידים – על פי חלוקה לשכבות הגיל. עדכון רישום תלמידים התבצע מדיי יום ראשון ושלישי עד לשעה 18:00, עד לסגירת המערכת המקוונת.

נוהל אישור הפעלה

לאור התיקון לתקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון), הרשות הייתה פטורה מעמידה בדרישות רישוי קייטנות לפי חוק הקייטנות.

 1. כתנאי לאישור הפעלת התוכנית וקבלת תקצוב, מורשי החתימה ברשות, גזבר וראש רשות, נדרשו להצהיר בחתימה דיגיטלית במערכת הממוחשבת על אישורם לסעיפים הבאים:
  • אני מתחייב בזאת לקיים את התוכנית "הגנים ובית הספר של החופש הגדול" לשנת תשפ"ד, על פי המתווה, ההנחיות והנהלים שמופיעים במסמך הקריטריונים לתוכנית.
  • אני מסמיך בזאת את הרכז/ים הרשותי/ים לפעול בכל שלבי המערכת, לרבות הצהרות לצורך קבלת אישור ההפעלה לכל בית ספר.
 2. הרכז הרשותי של גני הילדים/בתי הספר, שמונה ואושר על ידי מורשי החתימה ברשות בשלב המענה לקול הקורא, נדרש להצהיר כי התוכנית תפעל בגן/בבית הספר על פי הסעיפים הבאים:
  • בבתי הספר:
   1. קיימת תוכנית עבודה פדגוגית המאושרת על ידי המפקח/ת הכולל/ת (יוצג סטטוס האישור על ידי הפיקוח).
   2. כוח האדם בתוכנית מועסק על פי כל המאפיינים והתנאים המופיעים במסמך הקריטריונים. 
   3. קיים אישור ממשטרת ישראל, שכוח האדם ממין זכר המועסק במסגרת התוכנית עונה על דרישות החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים.
   4. קיים אישור מוכנות בתחום הבטיחות למוסד החינוכי (האישור תקף עד 31 באוגוסט לאותה שנת לימודים).
   5. הרכז/ת וסגן/ית הרכז/ת במוסד עברו הכשרה בת שלוש שעות בנושא בטחון ובטיחות ופעילות חוץ, על ידי יחידת הביטחון והחירום של הרשות המקומית.
   6. קיים אישור משרד הבריאות (אם במסגרת התוכנית מוגש מזון).
   7. קיום התוכנית על פי המתווה, ההנחיות והנהלים שמופיעים במסמך הקריטריונים לתוכנית.
   8. הרשות עומדת בכל תנאי הפטור מרישוי קייטנות.
   9. כל המסמכים הרלוונטיים מצויים בתיק התוכנית בבית הספר ויוצגו לבקר המגיע לבית הספר.
  • בגני הילדים:
   1. קיימת תוכנית עבודה רשותית הכוללת דיווח התוכנית הפדגוגית ותוכניות העשרה בתוך המערכת שאישרה וחתמה המפקחת בחתימה דיגיטלית. מצבת כח האדם דווחה בתוך המערכת או יצורף קובץ מצבת כוח אדם ששובץ ואושר על ידי הרשות (יוצג סטטוס אישור במערכת).
   2. קיימת תוכנית עבודה גנית שהוגשה לרכז/ת גני הילדים ברשות ועותק ממנה נמצא מונגש בגן הילדים בקלסר של התוכנית.
   3. כוח האדם בתוכנית מועסק על פי כל המאפיינים והתנאים המופיעים במסמך הקריטריונים.
   4. קיים אישור ממשטרת ישראל, שכוח האדם ממין זכר המועסק במסגרת התוכנית עונה על דרישות החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים.
   5. קיים אישור מוכנות בתחום הבטיחות למוסד החינוכי (האישור תקף עד 31 באוגוסט לאותה שנת לימודים).
   6. גננת מוסמכת במודל גן מסורתי רגיל (גננת וסייעת), סייעת בתפקיד הגננת במודל אשכול גנים (5–7 גנים עליהן אחראית גננת מוסמכת), גננת מוסמכת שמנהלת אשכול גנים של 5–7 גנים – כולן עברו הכשרה בת שלוש שעות בנושא בטחון ובטיחות ופעילות חוץ, על ידי יחידת הביטחון והחירום של הרשות המקומית.
   7. קיים אישור משרד הבריאות (אם במסגרת התוכנית מוגש מזון).
   8. קיום התוכנית על פי המתווה, ההנחיות והנהלים שמופיעים במסמך הקריטריונים לתוכנית.
   9. הרשות עומדת בכל תנאי הפטור מרישוי קייטנות.
   10. כל המסמכים הרלוונטיים מצויים בתיק התוכנית בגן הילדים ובידי הרכז/ת הרשותי/ת בגני ילדים ויוצגו לבקר המגיע לגן הילדים.

התוכנית בגני הילדים

התוכנית החינוכית לגני הילדים

התוכנית תפעל בשנת הלימודים תשפ"ד בין התאריכים 1.7.2024-21.7.2024.

להדרכה מוקלטת בנושא גני ילדים של החופש הגדול

למסמך נהלים והנחיות של תוכנית גני הילדים של החופש הגדול לשנת הלימודים תשפ"ד

 • בתכנית הפדגוגית: יושם דגש על צמצום פערים בשפה, קידום אוריינות לשונית וטיפוח אהבת הספר וחדוות הקריאה.
 • יושם דגש על צמצום פערים בשפה, קידום אוריינות לשונית וטיפוח אהבת הספר וחדוות הקריאה.
 • היבטים רגשיים-חברתיים ישולבו בתוכנית ובדגש על מענה מותאם לצרכים והמשך פיתוח כישורי חיים.
 • תכנים לימודיים – העשרת הילדים בנושאים מתחומי הדעת ועבור ילדים העולים לכיתה א', מיקוד בשפה וחשבון.
 • לילדים בגיל 3-4 – מיקוד בהעשרת שפה דבורה (אוצר מילים וכישורי שיח).
 • פעילויות קריאה – פעילויות חווייתיות סביב ספרים, לרבות הקראת ספרים מספריית פיג'מה בשילוב תיאטרון או תיאטרון בובות או יצירה.
 • פעילות סנסו-מוטורית תנועתית – פעילויות המאפשרות לילדים פיתוח מוטוריקה גסה מיקוד בפעילויות במרחב החצר והמרחב החוץ גני (משחקי תנועה, ריקוד, פעילות גופנית וכדומה), פיתוח מוטוריקה עדינה (גזירה, הדבקה, לישה, ציור, פיסול וכדומה) לאורך כל שעות היום.
 • פעילויות יצירה והבעה – פעילויות הבעה בחומרים לשם עיבוד רגשי של חוויות הילדים וביטוי אישי.
 • התוכנית הפדגוגית תוגש בפורמט של תוכניות עבודה שבועיות כתובות עם מגוון נושאים, ופעילויות שתוצענה לצוותים החינוכיים לבחירה. לכל אחד מהנושאים המוצעים יש מבנה קבוע המחולק ל-5 יחידות שהן חמישה ימי פעילות:
  • היום הראשון מתמקד במפגש ראשוני עם הנושא, בהעלאת ידע קודם, במיפוי התכנים מתוך שותפות או שאילת שאלות או תחומי התעניינות של הילדים.
  • היום החמישי והאחרון של הנושא מתמקד בהיזכרות, שחזור התכנים, המושגים, הפעילויות וההתנסויות לשם העמקת הידע. לעיתים, בהתאם לנושא נערכת ביום החמישי "מסיבת נושא" חווייתית.

ארבעת הנושאים בתשפ"ד הם אוכל ובישול, גדול וקטן,כלים, כדורים, עיגולים וגלגלים.

התוכניות השבועיות שתונגשנה לבחירה כוללות את כל הדגשים שצוינו, ובתשפ"ד יובלטו הרכיבים הבאים:

 • צמצום פערים בתחום השפה – בתוכניות הנכתבות תינתן תשומת לב ייחודית לטיפוח השפה ולקידום היבטים מגוונים של השפה – לדוגמה, הבנה של טקסטים בשיח הדבור; הבנה של טקסטים בשיח הכתוב; היענות לתקשורת לשונית; הבעה מילולית תקשורתית ורלוונטית לסיטואציה, לנושא, לתחום ולהקשר; טיפוח שיח אורייני דבור, העמקת ההיכרות עם טקסטים מעולם הספרות היפה לילדים והבנת שפת הספר; הרחבה והעשרה של אוצר מילים ומושגים בתוך הקשר ובדרכים טבעיות; הבנה של רגשות, חידות, משלב לשוני גבוה; הבנה והבעה של מסרים גלויים וסמויים תוך מתן תשומת לב לרגישויות חברתיות ואישיות.
 • העשרה של עולם הידע והתרבות האנושית – היכרות עם עולמות תוכן שהם מעבר ליומיום של הילדים ו/או העמקה בעולמות תוכן מוכרים ו"מובנים מאליהם"; חשיפה לאוצרות תרבות, למידע, לספרות, ליצירות אמנות ועוד.
 • מפגש משמעותי עם ספר – שילוב של ספרות יפה לילדים מתוך ספריית פיגמה, היכרות עם עולם הספר, טיפוח אהבה לספר, היכרות עם מבנה הספר, יצירת חיבור אישי – רגשי וחברתי, עידוד שיח אורייני, קריאת הסיטואציה המסופרת, קישורה לעולמות תוכן נוספים, הבנה של המסרים ומתן מקום להתייחסות רלוונטית.
 • פעילות בקבוצה קטנה – פעילויות בתיווך הגננת יתמקדו בפורום של קבוצה קטנה המאפשרת את מגוון סוגי התיווך, המעקב וההוראה באופן הנותן מענה לילדים שונים.

כמו כן, מגוון הנושאים משנים קודמות ימשיך לעמוד באתר החופש הגדול לבחירת הצוותים החינוכיים והילדים. לרשותכם מגוון נושאים משנים קודמות:

 • צבעים (קישור לדוגמה)
 • אולימפיאדה בגן, מסביב לעולם, אוספים ותחביבים, סיפורי אריות.
 • الصيف باللغة العربية (נושא הקיץ בשפה הערבית)
 • לתוכנית הפדגוגית מתשפ"ג בנושאים כגון אדמה, הים והחוף, כלי תחבורה, פלסטיק.
 • לתוכנית הפדגוגית מתשפ"ב בנושאים כגון בין חברים, השמחה והצחוק, הבית שלי וממלכת הצמחים. 
 • לתוכנית הפדגוגית מתשפ"א בנושא "הקיץ שלי" (קישור יעלה כאן בהמשך).
 • המיקוד יהיה בעבודה בקבוצות קטנות לקידום הילדים ולצמצום פערים התפתחותיים בהיבטים: לימודי, רגשי-חברתי וסנסו-מוטורי.
 • במסגרת התוכנית השבועית ניתן יהיה לשלב גם את התכנים הבאים:

הרכב התלקיט בגני ילדים

 •  20 יחידות פעילות המחולקות ל-4 נושאים שבועיים.
 •  4 יחידות המהוות נושא שבועי.

התוכנית בבתי הספר היסודיים

"זרעי קיץ – צומחים מחדש"

התוכנית החינוכית לכיתות א'-ג' – "צומחים מחדש" (בעברית וערבית)

התוכנית תפעל בשנת הלימודים תשפ"ד בין התאריכים 1.7.2024-21.7.204.

היבטים רגשיים חברתיים ופדגוגייםבשכבות א'–ג' הנושא המרכז הוא "צומחים מחדש".

 • פעילויות לימודיות – מומלץ להקדיש שעתיים ביום לטובת פעילויות לימודיות לצמצום פערים וקידום הישגים בתחום האוריינות, מתמטיקה ומדעים.
 • פעילויות רגשית-חברתית – חלק ניכר מהתוכנית יוקדש למיומנויות רגשיות וחברתיות וחיזוק האוריינות השפתית באופן חוויתי, במתודות יצירתיות, מגוונות ובין-תחומיות, תוך מתן מענה לשונות ולחיזוק המתקשים בפעילויות כגון "שיר של יום", שיח רגשי-חברתי, פעילות חברתית, משחקים, תנועה ועוד.
 • פעילויות העשרה – מדיי יום מומלץ להקדיש שעה אחת או להקצות יום מרוכז בשבוע לחשיפה והתנסות בתחומי העשרה, כגון אומנויות, ספורט, תנועה, תיאטרון, מוזיקה, מוזיאון, סיורים, טיולים, למידה חוץ כיתתית ועוד.

תשלומי הורים

 • רשויות באשכולות למ"ס 1–4: נוסף על השתתפותם של משרד החינוך והרשויות במימון התוכנית, תהיה השתתפות של הורים, כאשר גובה השתתפותם של ההורים בעלות התוכנית הוא 5 ש"ח ליום – ובסך הכול 75 ש"ח לכל תלמיד בכיתות גן-ג', לכל פרק הזמן (15 ימים). 
  רשויות באשכולות למ"ס 5–7: נוסף על ההשתתפות של משרד החינוך והרשויות במימון התוכנית, ישנה השתתפות של הורים כאשר גובה השתתפותם בעלות התוכנית הוא 20 ש"ח ליום – ובסך הכול 300 ש"ח לכל תלמיד בכיתות גן–ג', לכל פרק הזמן (15 ימים).
 • רשויות באשכולות למ"ס 8–10: נוסף על השתתפותו של משרד החינוך במימון התוכנית, ישנה השתתפות של ההורים, כאשר גובה השתתפותם בעלות התוכנית באשכולות אלו הוא 30 ש"ח ליום – ובסך הכול 450 ש"ח לכל תלמיד בכיתות גן–ג' לכל פרק הזמן (15 יום).

הצוות החינוכי בתוכנית

 • צוות בית הספר: בכל בית ספר מונה רכז בית ספרי האחראי על כלל התוכנית. בבתי ספר המונים 150 תלמידים ומעלה מונה גם סגן רכז. בכל קבוצה שובץ מורה או מדריך ומד"צ, ובנוסף על כך שובצו מורים מקצועיים בתחומי הליבה ובתחומים רגשיים-חברתיים. 
 • צוות הגן: בכל גן שובצו שני מבוגרים לפחות מעל גיל 18 על פי אחת מהאפשרויות הבאות – גננת מוסמכת וסייעת. במודל האשכולי – בכל גן שובצה סייעת מובילה בתפקיד הגננת יחד עם סייעת ומד"צית. בגנים שבהם שובצה סייעת מובילה – מונתה רכזת גנים שניהלה 5–7 גנים על פי ההיבטים הארגוניים והפדגוגיים.

ליווי פדגוגי

במסגרת תוכנית המשרד התאפשרה קבלת ליווי פדגוגי על ידי זכיין המשרד במטרה לסייע לרשויות, לגני הילדים ולבתי הספר בבניית תוכנית רשותית/לגנים/לבתי הספר. הליווי ניתן על ידי מלווים פדגוגיים מקצועיים בעלי הכשרה וניסיון משמעותי בתחום החינוך והפדגוגיה ללא עלות מצד הרשות, בכפוף לקבלת בקשה במערכת הממוחשבת מהרשות ולאישור תקציבי מטעם המשרד.

הרכב התלקיט בבתי ספר – שכבות א'–ג'

 • בתוכנית 20 יחידות פעילות היוצרות רצף פעילות מומלץ.
  • מגזר החרדי התאמות במספר יחידות נבחרות.
  • מגזר הערבי התאמות במספר יחידות נבחרות ותרגום תכנים רלוונטיים.
 • דגשים
  • היכרות, צמיחה והתפתחות בהיבט האישי והקבוצתי.
  • פיתוח שיח חברתי-רגשי והזדמנות לשיתופי פעולה.
  • פעילות יצירתית וחוויתית.

שאלות נפוצות

 • מי אחראי על הפעלת תוכנית "גנים ובתי ספר של החופש הגדול"?

  הרשות המקומית היא האחראית על הפעלת התוכנית בבתי הספר ובגני הילדים המעוניינים בכך.

 • מיהם הגורמים שיקבלו הרשאות למילוי הטפסים המקוונים של תוכנית "גנים ובתי ספר של החופש הגדול"?

  הגורמים הם גזבר הרשות ומנהל מחלקת חינוך.

 • מי מאשר את כתב בקשת ההתחייבות של הרשות לתוכנית?

  את בקשת התחייבות יאשרו בחתימה דיגיטלית ראש הרשות וגזבר הרשות במערכת המקוונת הפתוחה החל מתאריך 23.6.2024.

 • האם וכיצד ניתן לקבל ליווי פדגוגי?

  במסגרת התוכנית המשרד מאפשר קבלת ליווי פדגוגי על ידי זכיין המשרד במטרה לסייע לרשויות, לגני הילדים ולבתי הספר בבניית תוכנית רשותית/לגנים/לבתי הספר. הליווי ניתן על ידי מלווים פדגוגיים מקצועיים בעלי הכשרה וניסיון משמעותי בתחום החינוך והפדגוגיה ללא עלות מצד הרשות, בכפוף לקבלת בקשה במערכת הממוחשבת מהרשות ולאישור תקציבי מטעם המשרד.