הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

תוכנית גפ"ן – שנת הלימודים תשפ"ד

בעלי תפקיד ברשות המקומית ובבעלות יכולים לצפות כאן בתוכנית העבודה הבית ספרית, לאשר את הפעילויות שבאחריות הרשות או הבעלות, ולצפות בתקציבי בית הספר. במקביל, הרשות המקומית יכולה לבנות תוכנית עבודה רשותית, לדווח ביצוע ולעקוב אחר תכנון מול ביצוע.

הודעות גפ"ן בעת חירום

 • לצפייה ולניהול תקציב חירום מחוזי לרשות
 • לאישור תוכניות עבודה מוסדיות של תקציב חירום מחוזי

 • עמידה בתנאי דיווח הביצוע לצורך קבלת פעימת התשלום השלישי – סל מוסדי:

  שימו לב – התנאי לקבלת פעימה שלישית של תקציב גפ"ן תשפ"ד עודכן ל-25% דיווח ביצוע עד ל-1.3.2024 (במקום 30%).

  עם זאת, יתר התנאים נותרו כשהיו, לרבות אחוז תכנון 90% של תוכנית העבודה וסגירת ההתחשבנות בגין תקציב גפ"ן תשפ"ג.

  דיווח שלא צורפה לו אסמכתה קבילה או שמדובר בהוצאה שאינה מוכרת לגפ"ן, לא ייחשב לצורך עמידה בתנאי של 25% דיווח ביצוע.

  זה בידיים שלכם – דווחו ביצוע, סרקו אסמכתאות קבילות (חשבונית מס/קבלה) ומפורטות על פי תוכנית העבודה, ושייכו אותן במערכת גפ"ן.

  במוסדות העל יסודי מתכונת דיווח ביצוע גפ"ן תשפ"ד זהה לשנה שעברה (הכרה בשעות בודדות לדיווח ביצוע וכיו"ב).

  לצורך קבלת הפעימה השלישית, יש לוודא כי מלבד דיווחי הון אנושי, דיווח הביצוע כולל דיווח אסמכתאות בשיעור של 20% לפחות.

 • עדכונים בגפ"ן להתמודדות עם השלכות מלחמת חרבות ברזל (19.10.2023).

 • עדכון בדבר הסרת מגבלת התכנון: עקב מצב החירום התבקשו בתי הספר והרשויות במסמך הנחיות שפרסם המשרד ב-19.10 לתכנן עד 70% מהתקציב העומד לרשותם, במטרה להבטיח שיוכלו להקצות משאבים מספקים להתמודדות עם המלחמה והשלכותיה. לאחר הערכת מצב מחודשת ולבקשת מנהלים, הוחלט לבטל הגבלה זו ולאפשר תכנון מלא של התקציב העומד לרשות בתי הספר והרשויות. עם זאת, יודגש כי באחריות המנהלים ובעלי התפקיד ברשויות לגבש תוכנית עבודה תוך ראיית כלל האתגרים הקשורים ללחימה ולהשלכותיה, בדגש על מתן מענים רגשיים, צמצום פערים והשלכות נוספות של מצב הלחימה המתמשך.

 • בעת זו ברור שלא ניתן לקיים את הוועדות המלוות במתכונתן הרגילה. עם זאת, יובהר כי יש לאשר את תוכניות העבודה בגפ"ן מול הגורמים המאשרים (פיקוח, רשויות ובעלויות) טרם הגשתן במערכת.

מידע חשוב נוסף

 • בעקבות בקשות מנהלים יוארך המועד האחרון לבקשת שעות בודדות ביסודי ובחטיבות הביניים – ניתן היה לבחור שעות בודדות עד לתאריך 1.3.2024. לתשומת ליבכם:
  • השעות עברו לביצוע רק לאחר אישור תוכנית העבודה הבית ספרית.
  • השעות הועברו לביצוע בשתי פעימות נוספות (1.2.2024 ו-1.3.2024).
  • הנחייה זו רלוונטית ליסודי ולחטיבות הביניים בלבד. בחטיבה העליונה מענה שעות בודדות פתוח לאורך כל השנה.

ועדה מלווה

דיווח תקציבי

הרשאות למערכת גפ"ן

 • בשלב זה ארבעת בעלי התפקידים הרשאים לצפות במערכת בנתוני בתי הספר והרשות: מנהל אגף החינוך ברשות ויחידת הנוער, ראש הרשות או הבעלות וגזבר הרשות או הבעלות וכן בעלי תפקידים נוספים שהסמיכה הרשות המקומית (באחריות הרשות לעדכן את רשימת המורשים על פי ההנחיות במדריך).

 • בטופס ההרשאות לרשויות ובעלויות נוסף תפקיד חדש – צופה במערכת גפ"ן. התפקיד מאפשר לנציגי רשויות ובעלויות שלא בתפקידים של גזבר/ראש רשות/מנהל בעלות/מנהל כספים בבעלות להיכנס למערכת גפ"ן ולצפות בנתונים, ללא ביצוע פעולות. אם נציג רשות/בעלות רוצה לקבל את ההרשאה לצפייה, עליו למלא את הטופס. לאחר מילוי הטופס יש לפתוח פנייה מקוונת מדף הרשאות ולצרף את הטופס המלא.

סימולציה של מערכת גפ"ן

 • סימולציה של מערכת גפ"ן מנקודת המבט של מנהלי בתי הספר: על מנת לחוות את השימוש במערכת מצד בתי הספר, בעלי תפקיד ברשות המקומית מוזמנים להכנס לסימולציה באיזור המוסדי בגפ"ן באמצעות לחיצה על התחברות למערכת (כפתור כחול מימין), הזנת פרטי הזדהות ובחירת שלב החינוך הרלוונטי.

 • מתווה ועדת התקשרויות (ועדת השלושה)

הדרכה וסיוע