הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

תוכנית מיל"ת

תוכנית מיל"ת (מסגרת יום לימודים תוספתית) מאריכה את יום הלימודים בגנים ובבתי ספר. התוכנית פועלת לצמצום פערים לימודיים ותורמת למתן הזדמנות שווה לתלמידים במערכת החינוך, ולמתן הזדמנות לקידום תלמידים תת-משיגים במקצועות הליבה לרמה הנדרשת בשלב הגיל של התלמיד המשתתף בתוכנית, בדגש על מיומנויות שפה וחשבון.

>> תוכנית ארצית של האגף לחינוך קדם יסודי - "תיק ספרים מטייל" 

מסגרת יום לימודים תוספתית

התוכנית מיועדת לפעול בכל שכבות הגיל – גני הילדים, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים:

 • אוכלוסיית היעד של התוכנית היא מוסדות במדד טיפוח 5 ומעלה.

 • התוכנית מאריכה את יום הלימודים במשך ארבעה ימים בשבוע, שעתיים בכל יום (8 ש"ש) ומעניקה מעטפת טיפולית-מטפחת לקבוצת תלמידים מובחנת במטרה לקדמם באמצעות למידה בדרכים מגוונות, הענקת תשומת לב מיוחד ויחס אישי, לרבות העשרה ומתן מענים רגשיים וחברתיים.
 • התלמידים המשתתפים בתוכנית יקבלו בשעות הצהריים, ארוחה חמה מזינה ובריאה העומדת בסטנדרטים שקבע משרד החינוך.

 • בתוכנית מועסקים אנשי הוראה מוסמכים ואקדמאים מתחומי ההוראה, בעדיפות לגננות מצוות הגן ולמורים מצוות בית הספר.

 • צוותי החינוך וההנחיה עוברים הכשרה מיוחדת מוכוונת מיל"ת עד 16 שעות הכשרה בשנה בנושא גיוון דרכי הוראה, תצפית ומשוב, חיזוק מיומנויות למידה בשפה וחשבון, חשיבה מסדר גבוה וחיזוק מיומנויות עתידניות. כל זאת מתקציב נוסף ייעודי מקצועי של משרד החינוך.

תוכנית מיל"ת בגני ילדים

תוכנית מיל"ת פועלת בגן הילדים 4 ימים בשבוע. התוכנית מנוהלת על ידי ועדת ההיגוי היישובית שבה חברים: מנהלי אגף החינוך, מפקחי משרד החינוך, מנהלי מחלקת הגנים ביישוב, נציגות גננות, נציגות סייעות, נציגות הורים ומנחי היישוב (נציגי העמותה לתפנית בחינוך). בהתאם לנושא הדיון מוזמנים נציגי המרכז לגיל הרך, נציגי מתי"א, שפ"י וכדומה.

תוכנית העבודה תוכנית העבודה מהווה רצף חינוכי לתוכנית הגן בשעות הבוקר. התוכנית פועלת ברצף לימודי ופדגוגי לתוכנית הגן ומתמקדת בהוראה מתכללת של מיומנויות יסוד וכישורי חיים. גננת מיל"ת, שלה הסמכה רשמית וניסיון בגיל הרך, מגישה תוכנית עבודה שנתית (בתיאום עם מנהלת הגן ובאישור פיקוח משרד החינוך) ובאחריותה לפעול בהתאם לתוכנית העבודה השנתית שנקבעה.

תוספת פדגוגית – התוכנית כוללת תקציב העשרה לגן בסך 11,000 ש"ח עבור תוספת פדגוגית תומכת למידה, בדגש על טיפול מוכוון פרט לשם קידום רגשי וחברתי של תלמידים בעלי צרכים אישיים ייחודיים. תלמידים אלו יאותרו בשיתוף גורמים מוסמכים ומקצועיים של משרד החינוך (מתי"א ושפ"י). המענים המקצועיים יינתנו, בתיאום עם הורי התלמידים, על ידי מטפלים מוכרים בעלי אישורים רשמיים בתחום הטיפול בפרט, השפה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת וכדומה. התוספת הפדגוגית מאפשרת רכישה של תוכניות העשרה בתחומי דעת שונים בהתאם למיומנויות היסוד וכישורי חיים ובהתאם לתוכנית העבודה של משרד החינוך, וכן עבור רכישת אמצעי הוראה, חומרי לימוד וחומרים מתכלים.

הכשרת צוות מיל"ת בגני הילדים – 1,000 ש"ח מסך התקציב לגן יוקצו לטובת תשלום שכר להכשרה לגננת מיל"ת המשתתפת בהשתלמויות הייחודיות לצוות התוכנית.

תיק גננת מיל"ת – תיק הגננת נמצא בכל גן ומכיל את כל הנהלים הנדרשים להפעלת התוכנית באופן מיטבי. התיק נועד לאפשר לגננת לתפקד באופן נכון ויעיל בשגרה ובחירום. גננת מיל"ת ממלאת את הטפסים המצורפים בתיק באופן שישקף את התנהלות המסגרת על כל מרכיביה עד סוף שנת הלימודים.

תוכנית מיל"ת בבתי ספר – במסגרת תקציב גפ"ן

 • תנאי סף: בתי ספר רגילים (לא חינוך מיוחד בחינוך הרשמי וברשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני שלהם מדד טיפוח 5 ומעלה).

 • בכל מסגרת בתוכנית ישתתפו עד 35 תלמידים שילמדו בשתי קבוצות. התוכנית פועלת 4 ימים בשבוע, שעתיים בכל יום, כך ששתי הקבוצות יחד לומדות סך הכול 16 ש"ש לתקופה של 120 ימים בשנה.

 • התלמידים ייבחרו על ידי המנהל וצוות בית הספר לפי צורכי התלמידים ובית הספר.

 • התלמידים המשתתפים בתוכנית יקבלו בשעות הצהריים, ארוחה חמה מזינה ובריאה, העומדת בסטנדרטים שקבע משרד החינוך.

 • בכל בית ספר ימונה רכז לניהול התוכנית בהיקף של 10 ש"ש מתוך צוות המורים של המוסד.

 • התוכנית מנוהלת על ידי ועדת ההיגוי היישובית שבה חברים: מנהלי אגף החינוך, מפקחי משרד החינוך, מנהלי בתי הספר, מנהלי מחלקות בית ספר, רכזי התוכנית ומנחי היישוב (נציגי הזכיין המפעיל מטעם המשרד). תפקיד הוועדה הוא לשלב את התוכניות בבתי הספר, בהתאם למדיניות משרד החינוך ובהלימה למדיניות הכוללת של היישוב. 

 • במימון התוכנית שותפים הרשות 24% מעלות המסגרת, ההורים 20% מעלות המסגרת והמוסד 56% מעלות המסגרת, הלקוח מתקציב גפ"ן המוסדי.

תוכנית העבודה – התוכנית מהווה רצף לימודי ופדגוגי למערכת השיעורים הפורמלית ומתואמת באופן מלא עם מנהלי בתי הספר, המחנכים, הרכזים הפדגוגיים ופיקוח המשרד. תוכנית העבודה כוללת תוכניות לימודיות, תוכניות העשרה וטיפולים אישיים מכווני פרט, שמעבירים מורים בעלי תעודת הוראה וצוותים מקצועיים ייעודיים.

תוספת פדגוגית – התוכנית כוללת תקציב רשותי בסך 6,000 ש"ח עבור פעילויות תומכות למידה, בדגש על טיפול מכוון פרט לתלמידים בעלי צרכים אישיים ייחודיים שיאותרו כראויים למענה בתחום הרגשי, השפתי והמוטורי. תלמידים אלה יאותרו בשיתוף גורמים מוסמכים ומקצועיים של משרד החינוך (מתי"א ושפ"י). 

הצטרפות לתוכנית

גנים

 • תנאי סף: מדד טיפוח רשותי 5 ומעלה.

 • אוכלוסיית יעד: גנים בחינוך הרשמי, גנים ברשת החינוך העצמאי וגני רשת המעיין התורני.

 • פנייה של הרשות לנציגי הזכיין לבדיקת היתכנות:

  • מחוזות צפון וחיפה – יש לפנות למיל"ת מחוז צפון בכתובת הדוא"ל: osnatt@rashi.org.il

  • מחוזות מרכז, תל אביב, מנח"י וירושלים – יש לפנות למיל"ת מחוז מרכז בכתובת הדוא"ל: Karenla@rashi.org.il

  • מחוז דרום – יש לפנות למיל"ת מחוז דרום בכתובת הדוא"ל: yehudah@rashi.org.il

 • פנייה בכתב של הרשות המקומית לזכיין בבקשה להצטרף לתוכנית והתחייבות כספית בהתאם.

 • הבקשה תובא לדיון במשרד החינוך ותאושר או תידחה בהתאם לשיקוליו.

 • הרשות תקבל תשובה בכתב על אישור או דחייה להפעלת התוכנית.

בתי ספר – במסגרת תוכנית גפ"ן
 • תנאי סף: מדד טיפוח בית ספרי 5 ומעלה.

 • אוכלוסיית יעד: בתי ספר בחינוך הרשמי, בתי ספר ברשת החינוך העצמאי ובתי ספר רשת המעיין התורני. מנהל וצוות בית הספר יבחרו את התלמידים שישתתפו בתוכנית, על פי צורכי התלמידים ובית הספר.

 • תקצוב התוכנית: לכל הרשויות ולכל בתי הספר העומדים בתנאי הסף ובוחרים בתוכנית התקצוב קבוע ולא דיפרנציאלי בין הרשויות.

 • השתתפות בתקציב: 56% מעלות המסגרת מתקציב גפ"ן המוסדי, 24% מעלות המסגרת מתקציב הרשות המקומית ועד 20% מעלות המסגרת גביית הורים (הרשות יכולה לממן את תשלומי ההורים או חלקם).

 • לאחר שהרשות קיבלה את הסכמת המנהל/ים להשתתפות בתוכנית, עליה למלא את טופס מיל"ת במערכת גפ"ן. בעת שליחת הטופס, הרשות מבטיחה את הפעלת התוכנית במוסדות שנבחרו על ידה ובהתאם להיקף.

פרטי התקשרות

שאלות נפוצות

 • האם תוכנית מיל"ת פועלת בכל שלבי החינוך?

  כן, תוכנית מיל"ת פועלת בכל שכבות הגיל: גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים.

 • מהי תקופת הפעילות של התוכנית בגני הילדים?

  תוכנית מיל"ת פועלת בגני הילדים 4 ימים בשבוע, לתקופה של עד 144 ימים בשנה (36 שבועות).

 • מהי תקופת הפעילות של התוכנית בבתי הספר?

  תוכנית מיל"ת פועלת בבתי הספר 4 ימים בשבוע במשך 16 שעות שבועיות (כך שכל תלמיד זוכה לעד 8 שעות שבועיות של תגבור לימודי) לתקופה של 110 ימים בשנה.

 • האם המוסד מקבל תקציב ליישום התוכנית?

  כן, ליישום התוכנית והפעלתה מוסדות החינוך מקבלים תקציב מהרשות. לפירוט התקצוב ראו בדף זה.