הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

אופק חדש בגני ילדים – חינוך מיוחד מוכר שאינו רשמי

במסגרת דיון בבית המשפט העליון הודיעה המדינה שבכוונתה לפעול להשוואת משאבי ההוראה לתלמידים בגני ילדים לחינוך מיוחד מוכרים שאינם רשמיים לאלו שבמוסדות הרשמיים. זאת בעקבות השונות שנוצרה בעניין זה, בשל הרפורמה שהונהגה במערכת החינוך הרשמית בשנים האחרונות. כאן יוכלו הבעלויות למלא טופס התחייבות ולדווח על גננות מוכש"ר חנ"מ במערכת המקוונת לצורך צירופן לרפורמת אופק חדש.

הצטרפות לרפורמה – מידע כללי

החל משנת הלימודים תשפ"א הוחלו תנאי רפורמת אופק חדש על גני הילדים המוכרים שאינם רשמיים לחינוך מיוחד, ובכך הושוו משאבי ההוראה לתלמידים בגני הילדים לחינוך מיוחד. ככלל, משרד החינוך הינו הגורם המוסמך היחיד הקובע את דרגת ההשכלה, הגמולים והוותק של עובד ההוראה. כמו כן, משרד החינוך מאשר את הצטרפותו של עובד ההוראה לאופק חדש וקובע את דרגתו של עובד ההוראה באופק חדש ומבצע "המרת שכר" לצורך כך.

לפרטים ראו דוח הצוות הבין-משרדי להשוואת משאבי ההוראה הנובעים מיישום הרפורמות לתלמידים בגני הילדים לחינוך מיוחד בחינוך המוכר שאינו רשמי.

הדיווח לצורך חישוב פרופיל גני ילדים (פתיחת תיקים ודיווח משרות) הוא בהתאם להוראות המפורסמות בחוזר לבעלויות תשפ"ד/3הדיווח ייעשה הן על ידי בעלויות שהצטרפו לאופק חדש והן על ידי בעלויות שלא הצטרפו לרפורמת אופק חדש.

>> נספח ו' מתוך חוזר לבעלויות תשפ"ד/3 – כתובות לפניות בנושאים שונים (לדוגמה: עדכון פרטי עו"ה (דרגה ותק וגמולים), פתיחת תיק מקוון לעו"ה חדשים ועוד)

 

פעולות שעל הבעלות לבצע לצורך דיווח מצבת עובדי הוראה בגני הילדים

שלב א' – הגדרת איש קשר מהבעלות כאחראי דיווח

שלב ב' – פתיחת תיק מקוון לגננות ואישורו על ידי הבעלות

 • על הבעלות להנחות את עובדי ההוראה (גננות ועובדי הוראה ממקצועות הבריאות) המועסקים על ידה החל משנת הלימודים תשפ"ד לפתוח תיק מקוון באמצעות פורטל עובדי הוראה.
 • על הבעלות לאשר את המסמכים שצירף עובד ההוראה בחתימת "נאמן למקור" וכן לאשר את פתיחת התיק ואת דיווח מוסד השיבוץ במערכת המקוונת בכפתור הכתום שבדף זה.
 • גננות אשר יש להן תיק עובדי הוראה ומבקשות לעדכן נתוני השכלה/ותק וגמולים ישלחו את המסמכים/תעודות/אישורי ותק/דוח תקופות עיסוק מביטוח לאומי, חתומים על ידי נאמן למקור ועל ידי אחראי הדיווח בבעלות (שם מלא וחתימה).

 • שלב ג' – דיווח משרות עובדי הוראה וחישוב פרופיל
 • שיבוץ כלל עובדי ההוראה המלמדים בגני הילדים ומועסקים על ידי הבעלות: הן עובדי ההוראה העומדים בתנאים להצטרפות לאופק חדש שיועסקו בתנאי הרפורמה והן עובדי ההוראה שאינם עומדים בתנאי ההצטרפות וימשיכו להיות מועסקים בתנאי טרום רפורמה במערכות הדיווח של משרד החינוך. פרטים נוספים בחוזר לבעלויות תשפ"ד/3.

פעולות שעל הבעלות לבצע לצורך הצטרפות לרפורמת אופק חדש בשנת תשפ"ד

הבעלות נדרשת להתחייב כי תפעיל את תנאי רפורמת אופק חדש על גני הילדים לחינוך מיוחד שבבעלותה. לצורך כך יש למלא את כל המסמכים הרלוונטיים המפורטים להלן ולהעבירם באמצעות פתיחת פנייה מדף זה.

 • נדרש למלא את נוסח כתב ההתחייבות עד לתאריך 31.8.2023 ואת ההנחיות הנלוות בנספח א' ובנספח ב'.
 • דיווח מצבת עובדי ההוראה בגני ילדים חינוך מיוחד מוכר שאינו רשמי ייעשה בהתאם להוראות המפורטות בחוזר לבעלויות תשפ"ד/3.
 • עובד הוראה חסר הסמכה להוראה המבקש להצטרף לרפורמה כחריג, יגיש בקשה לוועדת החריגים של אגף בכיר לכוח אדם בהוראה באמצעות הבעלות בנספח ג'. המועד האחרון להגשת הבקשה: 31.12.2023.
 • עובד הוראה המבקש לצאת מאופק חדש יגיש בקשה באמצעות נספח ד'. המועד האחרון להגשת הבקשה: 31.12.2023.

העסקתם ותנאי שכרם של עובדי הוראה בגני ילדים לחנ"מ מוכש"ר

 • עובד הוראה העומדים בתנאי ההצטרפות לרפורמת אופק חדש, העסקתם תהיה על פי מבנה שבוע העבודה המוגדר בהסכם רפורמת אופק חדש. 
 • על פי תנאי השכר ברפורמת אופק חדש, כאשר עד שתושלם קביעת הדרגה באופק חדש לעובדי הוראה אלו, השכר ישולם על פי תנאי מקדמת אופק חדש.
 • אורך יום הלימודים בגני הילדים לחינוך מיוחד המוכרים שאינם רשמיים יהיה בהתאם לשעת סיום הלימודים בגני הילדים ברפורמת אופק חדש. לפרטים ראו חוזר לבעלויות תשפ"ד/3.