הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

סייעת שנייה בגני ילדים

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

בגני ילדים בחינוך הרשמי ובחינוך המוכר שאינו רשמי, שלומדים בהם מעל 29 ילדים בגילי 3–4, יש אפשרות להעסיק סייעת שנייה בהתאם לקריטריונים ולתנאי הסף שקבע משרד החינוך. במערכת מצבת סייעות ניתן לעדכן את פרטי הסייעות. בדף זה תוכלו לקרוא על רפורמת הסייעת השנייה ועל בדיקת הזכאות ואופן התקצוב, להיכנס למערכת ולקרוא על אופן השימוש בה באמצעות לומדות ועזרי הדרכה.

הודעות ועדכונים

רפורמת הסייעת השנייה

ילדים צעירים זקוקים לסביבה העונה על צורכיהם הייחודיים. תכנון וארגון הסביבה החינוכית לילדים מצריכים התחשבות בתנאים ובמאפיינים רבים. רפורמת הסייעת השנייה בגני ילדים נועדה להבטיח שהילדים יזכו לתנאים הולמים להתפתחות מיטבית בתחום החינוכי והטיפולי, ויוכלו לטפח מיומנויות חשיבה, להיחשף לידע בתחומי דעת שונים, לרכוש כישורים חברתיים ועוד.

תנאי סף להעסקת סייעת שנייה בגני ילדים

בגני ילדים רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים ברשויות המקומיות שבהם לומדים 30 ילדים ומעלה בגיל 3–4, יש אפשרות להעסיק גם סייעת שנייה בהתאם לקריטריונים לסייעת שנייה שקבע משרד החינוך. הגופים המתוקצבים הם רשויות בחינוך הרשמי ובעלויות על מוסדות חינוך בחינוך המוכר שאינו רשמי.

משרד החינוך מגדיר עלות נורמטיבית לסייעת לכל גן ילדים בהתאם למאפייניו. הכללים החלים על הגדרת עלות נורמטיבית של סייעת ראשונה, יחולו גם על הסייעת השנייה. הבעלות נדרשת להעסיק את הסייעת השנייה בהיקף של מלוא שעות פעילות הגן, לפחות 5 ימים בשבוע (לא כולל היום הקצר, אם יש כזה), ולא יותר ממשרה מלאה.

לתשומת ליבכם, בגן שפועלת בו תוכנית ניצנים שמסבסד משרד החינוך או גן שמוחל עליו חוק הפיקוח על הצהרונים, הסייעת השנייה תעמוד לרשות הגן גם בשעות שבהן פועלת תוכנית ניצנים, גם במקרה שהצהרון אינו מונה 30 ילדים ומעלה בגילי 3–4.

הרשאות למערכת סייעות

לקבלת הרשאה למערכת סייעות הורידו טופס בקשת הרשאה המופיע בדף הרשאות למערכות המשרד, סמנו את ההרשאה המבוקשת וודאו כי קיימות בטופס כל החתימות הנדרשות. פתחו פנייה מקוונת בדף הרשאות וצרפו את הטופס המלא. לבירורים ולתמיכה טכנית ראו דף תמיכה, הדרכה ושירות או פתחו פנייה מקוונת מדף זה.

בדיקת הזכאות לסייעת שנייה

בדיקת הזכאות לתשלום סייעת שנייה נקבעת על פי מספר הילדים המדווחים בגן ובהתאם לאחוז דיווח העסקת הסייעת השנייה במערכת מצבת סייעות. במערכת מדווחות הרשויות והבעלויות על כלל הסייעות בגני הילדים, והיא משמשת בסיס לחישוב התשלום לסייעת השנייה. במערכת ניתן להוסיף את פרטי הסייעות, לעדכן ולמחוק פרטים, להעתיק נתוני שיבוץ לשנה הבאה ולהפיק דוחות. להדרכה ראו לומדה לדיווח מצבת סייעות.

המועד האחרון לתיקונים ולעדכוני תלמידים או אחוז העסקת הסייעת על ידי הבעלות לצורך תקצוב סייעת שנייה הוא סוף פברואר. באחריות הרשות לדאוג לתיקון השגויים עד למועד זה. מספר התלמידים הסופי במערכת במועד זה מהווה בסיס לקביעת הזכאות לתקצוב ולגובה התקצוב.

ביצוע התשלום עבור סייעת שנייה

מספטמבר ועד סגירת הדיווח במערכת מצבת סייעות יבוצע תשלום לסייעת השנייה בהתאם למספר התלמידים הרשומים בגן והעומדים בתנאי הסף המפורטים במסמך הקריטריונים לסייעת שנייה. במקרה שמספר התלמידים יפחת מ-30, ימשיך המשרד לתקצב סייעת שנייה עד למועד סגירת המערכת. במקרה שבמועד סגירת הדיווח מספר התלמידים יפחת מ-30, יבצע המשרד הפחתה של כל התשלומים שבוצעו. על הבעלות לוודא טיפול בכל השגויים הקיימים ולסיים עד המועד שנקבע. ניתן לשבץ סייעת למוסד פעיל בלבד.

ועדת חריגים

רשות או בעלות תוכל להגיש בקשות לוועדת חריגים לא יאוחר מתאריך 30.4 או לא יאוחר מחודש וחצי מיום סגירת מערכת הדיווח, המאוחר מביניהם. בקשות שיגיעו לאחר מועד זה יידחו על הסף.

 • במקרה שבו תלמיד עזב את הגן במהלך שנת הלימודים (בעקבות מעבר דירה, למשל) וזאת לפני התאריך הקובע, תוכל הבעלות להגיש בקשה לוועדת החריגים הכוללת הסבר על מהות המקרה.

 • במקרה שבו מספר התלמידים בגן במועד הקובע ירד מתחת למספר המינימלי, יבוצע קיזוז מלא של התקציב שניתן על ידי המשרד מתחילת השנה ולא יינתן תקצוב לחודשים העוקבים, אלא אם הוגשה בקשה מנומקת באשר לסיבת הירידה במספר התלמידים, והבעלות התחייבה להעסיק את הסייעת על חשבונה בלבד עד תום שנת הלימודים.

לתשומת ליבכם, גם אם תאושר הבקשה, התקצוב יינתן רק לחודשים שבהם היה בגן מספר מינימלי של 30 תלמידים.

שאלות נפוצות

 • אילו גנים זכאים לסייעת שנייה?

  בדיקת הזכאות לסייעת שנייה תתבצע על פי מספר הילדים המדווחים בגן ובהתאם לאחוז דיווח העסקת הסייעת השנייה במערכת סייעות נט. מספר התלמידים הסופי המדווח במערכת מהווה בסיס לקביעת הזכאות לתקצוב ולגובהו.

 • מיהם הגופים המתוקצבים ברפורמת הסייעת השנייה?

  בחינוך הרשמי – רשויות (מועצות מקומיות, מועצות אזוריות ועיריות). בחינוך המוכר שאינו רשמי – בעלויות על מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים.

 • מהו מספר הילדים המינימלי בגן הילדים לצורך הגשת בקשה לסייעת שנייה, ומהו גילם?

  מספר הילדים המינימלי בגן הילדים שעבורו מבוקש התקצוב הוא 30 ילדים בגיל 3–4. במסגרת 30 הילדים נמנים גם ילדים חריגי גיל מתחת לגיל 3 (לא יותר משני ילדים בגן), ובלבד שאושרו על ידי משרד החינוך בוועדת חריגים מחוזית.

 • אם בצהרון לומדים פחות מ-30 ילדים, עדיין ניתן להעסיק סייעת שנייה?

  בגן שפועלת בו תוכנית ניצנים המסובסדת על ידי משרד החינוך או בגן שמוחל עליו חוק הפיקוח על הצהרונים, הסייעת השנייה תעמוד לרשות הגן גם בשעות שבהן פועלת תכנית ניצנים, גם במקרה בו שהצהרון אינו מונה למעלה מ-29 ילדים בגילי 3–4.