הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

הנגשה פרטנית במערכת החינוך

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה מפרטות את ההוראות לביצוע התאמות הנגשה, וכוללות הנחיות חדשות להגשת בקשות לקבלת הנגשה פרטנית. האחריות על יישום החוק והתקנות חלה על הרשות המקומית או הבעלות ועל משרד החינוך. בדף זה תוכלו לקרוא על חובת ההנגשה הפרטנית עבור תלמידים והורים ועל סוגי התאמות ההנגשה, ותמצאו מידע על השתתפות משרד החינוך בעלויות ההנגשה ועל אופן הגשת בקשה לביצוע התאמות הנגשה.

הודעות ועדכונים

ניתן להגיש דוחות עבור הנגשה טכנולוגית והנגשת טיולים עד לתאריך 15.9.2024.

חובת ההנגשה הפרטנית עבור תלמידים והורים

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות שהותקנו מכוחו נועדו להבטיח את זכותו של האדם להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בתחומי החיים השונים, ולתת מענה הולם לצרכיו. החוק הגדיר אדם עם מוגבלות כ"אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".

נושא ההנגשה בתחום החינוך מפורט בסימן ז' לחוק מוסדות חינוך, מוסדות על-תיכוניים, שירותי חינוך והשכלה – נגישות. הנגשת מערכת החינוך בהתאם לצרכים של תלמיד או הורה עם מוגבלות, מאפשרת לתלמיד לממש את זכותו לחינוך ולשוויון, ומאפשרת להורה עם מוגבלות לקחת חלק בחוויות הלימודיות של ילדיו. החוק והתקנות מחייבים את הרשויות והבעלויות להנגיש את מוסדות החינוך ואת השירות החינוכי לתלמידים עם מוגבלות ולהורים עם מוגבלות, כאשר המוסד החינוכי אינו מותאם לצורכיהם.

ביולי 2018 פורסמו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה, המפרטות את ההוראות לביצוע התאמות הנגשה וכוללות הנחיות חדשות להגשת בקשות לקבלת הנגשה פרטנית. כאמור, האחריות על יישום החוק והתקנות חלה על הרשות המקומית או הבעלות ועל משרד החינוך. ההנגשה תבוצע תוך שמירה על כבודו ופרטיותו של התלמיד או ההורה, ותאפשר להם לקבל את השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני. כל זאת כחלק בלתי נפרד מהשירותים והפעילויות הניתנים לכלל ציבור התלמידים וההורים, למעט במקרים חריגים שבהם ההפרדה נחוצה למתן השירות או כאשר ההנגשה תפגע באופן מהותי בפעילות החינוכית.

>> חוברת מידע להורים בנושא הנגשה פרטניתעברית | ערבית

סוגי התאמות ההנגשה

התאמות הנגשה פיזיות

תלמידים עם מוגבלות כגון מוגבלות בתחום הפיזי, מוגבלות בשמיעה ומוגבלות בראייה, הלומדים במוסדות חינוך שבהם המבנה והריהוט אינם מותאמים לצורכיהם, זכאים להתאמות שיבוצעו באחריות ובאמצעות הבעלות או על ידי בעלי המבנה לפי חלוקת האחריות הקבועה בתקנות.

התאמות הנגשה בתחום הפדגוגי

תלמידים עם מוגבלות הזקוקים להתאמות בדרכי ההוראה, בלמידה ובחומרי הלמידה וההיבחנות, תיבחן זכאותם להתאמות על ידי הצוות החינוכי והטיפולי בבית הספר, שכן אישור התאמות אלו הוא באחריות משרד החינוך. לגבי התאמות בדרכי ההיבחנות לתלמידים הלומדים בחינוך העל יסודי, על בית הספר לפעול לפי נוהלי אגף לקויות למידה של השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) במשרד החינוך.

התאמות הנגשה בתחום הפדגוגי-טכנולוגי

תלמידים עם מוגבלות הזקוקים להתאמות טכנולוגיה מסייעת, תיבחן זכאותם על ידי הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בהתאם למוגבלות (מומחי התחום מהמתי"א, מומחי התחום מהמתי"א לעיוורים ומומחי תחום מהמרכז הטיפולי לכבדי שמיעה וחירשים) יחד עם הצוות החינוכי והטיפולי בבית הספר. למידע נוסף

הנגשת טיולים ופעילויות פנים וחוץ בית ספריות

על בעלות המוסד החינוכי להבטיח שפעילות חינוכית מחוץ לבית הספר, כגון טיולים, סל תרבות, סיורים, פעילות ספורט ופעילות אתגרית, תהיה נגישה בהתאם לצורכי התלמידים. ככלל, תינתן עדיפות לפעילות כללית נגישה. עם זאת, במקרים מיוחדים ניתן לקיים פעילות נפרדת ובלבד שהובטח קיומה של חלופה נגישה, הולמת ומכבדת הפתוחה לכלל התלמידים, בהשתתפות תלמידים עם מוגבלות ותלמידים ללא מוגבלות. למידע נוסף

הגשת בקשה לביצוע התאמות הנגשה

על הרשות המקומית או הבעלות שבה לומד התלמיד ליידע את הורה התלמיד או את האפוטרופוס שלו על זכותו להגיש בקשה לביצוע התאמות הנגשה עבור ילדו או עבורו, ולספק לו את טופס הבקשה (נספח 1 למסמך הקריטריונים). ההורה או האפוטרופוס יגיש את הבקשה לרשות המקומית או לבעלות שבה לומד התלמיד, בצירוף המסמכים המעידים על אופי המוגבלות של התלמיד או ההורה בקשר לתפקודו במוסד החינוכי. יש להגיש את הבקשות בצירוף מסמכים סרוקים באופן קריא וברור, כשהם מלאים וחתומים כנדרש. המסמכים מופיעים ברשימת הטפסים שבדף זה.

להגשת בקשות מקוונות להנגשה אקוסטית, הנגשה מוטורית, הנגשת ראייה ובקשות לריהוט מותאם – ראו בדף בקשות להנגשה.

הגשת בקשה להנגשה טכנולוגית

 • בקשות לתקצוב הנגשה טכנולוגית, למעט הנגשה אקוסטית, יש לשלוח לכתובת דוא"ל Technology@education.gov.il

 • בקשות לתקצוב הנגשה אקוסטית (הנגשה פרטנית עבור לקויי שמיעה) ניתן להגיש רק באמצעות המערכת המקוונת.

המסמכים הנדרשים, בהתאם לקריטריונים לתקצוב התאמות הנגשה טכנולוגית:

 • נספח 5 – הצהרת הרשות המקומית/הבעלות.

 • נספח 5א' – דוח ביצוע להנגשה טכנולוגית, חתום ומאושר על ידי הגורמים הרלוונטיים, לרבות גזבר הרשות / רואה החשבון של הבעלות.

 • נספח 5ב' – ריכוז חשבוניות חתום על ידי גזבר הרשות / רואה החשבון של הבעלות.

 • חשבוניות מס מאושרות וחתומות על ידי גזבר הרשות / רואה החשבון של הבעלות, התואמות לדוח הביצוע. לא יאושרו חשבוניות החתומות: לצורך זיהוי בלבד.

 הגשת בקשה להנגשת טיולים

יש לשלוח את הבקשות לכתובת tiulim@education.gov.il

המסמכים הנדרשים, בהתאם לקריטריונים לתקצוב הנגשת טיולים:

 • נספח 5א' – דוח ביצוע להנגשת טיולים ופעילויות חוץ בית ספריות, חתום ומאושר על ידי הגורמים הרלוונטיים, לרבות גזבר הרשות / רואה החשבון של הבעלות.

 • נספח 5ב' – ריכוז חשבוניות חתום על ידי גזבר הרשות / רואה החשבון של הבעלות.

 • חשבוניות מס מאושרות וחתומות על ידי גזבר הרשות / רואה החשבון של הבעלות, התואמות לדוח הביצוע. לא יאושרו חשבוניות החתומות: לצורך זיהוי בלבד.

השתתפות משרד החינוך בעלויות ההנגשה

לצורך יישום החוק והתקנות, ולפנים משורת הדין, יסייע משרד החינוך לרשויות מקומיות ולבעלויות הפועלות ברישיון ומתוקצבות על ידי משרד החינוך, וישתתף בעלויות של ההנגשה כמפורט להלן:

 • מרכיבי הנגשת טיולים – אוטובוס מונגש לתלמידים עם מוגבלות פיסית קשה, נגישון או גילגולון עבור תלמידים עם מוגבלות פיזית קשה ועלות לינה לסייע. פירוט נוסף בתקנות.

 • התאמות הנגשה פרטנית טכנולוגית – כמפורט בנספח 2 לתקנות.

 • התאמות הנגשה פיזית – כמפורט בנספח 2 לתקנות.

דגשים עבור הקריטריונים החדשים:

 • הסעה בטיול הכולל לינה, כאשר תלמיד אינו נשאר ללון או מצטרף באמצע הטיול, תינתן פעם אחת בטיול.
 • הוספת מסלול טיול מותאם או מונגש בנוסף למסלול הרגיל אינו כולל מימון של הפעילות עצמה.
 • חדר ללינה נפרדת בשל צורך ו/או הליך רפואי כגון צנתור, זריקות, השגחה רפואית בלילה, תזונה עם פג.

לתשומת ליבכם,

 • החלטה של משרד החינוך לא להשתתף בעלויות ההנגשה אינה גורעת מהחובה של הרשות או הבעלות לספק את ההתאמות הנדרשות. מחובתה לאפשר נגישות סבירה לתלמיד עם מוגבלות (קבועה/ זמנית) ולאפשר לו להשתתף בטיולים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות ללא דיחוי וללא התניה בקבלת החזר.

 • משרד החינוך מקיים תהליך של כתיבת נוהל בקשה למימון התאמות נגישות פרטניות להורים עם מוגבלות בשמיעה, לשם קבלת מימון לתרגום לשפת הסימנים בטקסים ובפגישות אישיות באמצעות מתורגמן אישי או דרך תרגום מרחוק באינטרנט. עד להשלמת הנוהל ולפרסומו על הרשויות והבעלויות להמשיך ולממן בעצמן את התרגום להורים.

 • לשאלות ובירורים בנושא הגשת בקשות לביצוע התאמות הנגשה ניתן לפתוח פנייה מקוונת בדף זה.

דגשים עבור הקריטריונים החדשים

 • הסעה בטיול הכולל לינה, כאשר תלמיד אינו נשאר ללון או מצטרף באמצע הטיול, תינתן פעם אחת בטיול.
 • הוספת מסלול טיול מותאם או מונגש בנוסף למסלול הרגיל אינו כולל מימון של הפעילות עצמה.
 • חדר ללינה נפרדת בשל צורך ו/או הליך רפואי כגון צנתור, זריקות, השגחה רפואית בלילה, תזונה עם פג.

הגשת בקשה עבור הנגשת המסע לפולין 

המסמכים הנדרשים בהתאם לקריטריונים*:

 • נספח 1 - בקשה לסיוע במימון עלות השתתפות מלווה במשלחת המסע לפולין, תלמיד עם מוגבלות זמנית או קבועה.

 • נספח 2 - בקשה לסיוע במימון עלות השתתפות מלווה במשלחת המסע לפולין, לכיתת חינוך מיוחד.

 • נספח 3 - בקשה לסיוע במימון אוטובוס נגיש עבור תלמיד עם מוגבלות פיסית המתנייד בכיסא גלגלים, לצורך השתתפות במשלחת המסע לפולין.

שאלות נפוצות

 • האם משרד החינוך מתקצב הנגשה טכנולוגית והנגשת טיולים?

  משרד החינוך מסייע לרשויות מקומיות ולבעלויות חינוך הפועלות ברישיון ומתוקצבות על ידי משרד החינוך, ומשתתף בעלויות של מרכיבי הנגשת טיולים והתאמות הנגשה פרטנית טכנולוגית.

 • מי הגורם האחראי להנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה?

  חובת ההנגשה חלה על הרשות המקומית או הבעלות, ובאחריותה לדאוג לכך שהתאמות נגישות שאושרו על ידי משרד החינוך בהתאם לקריטריונים יהיו תקינות וזמינות.