הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

בקשה לדיון בוועדת זכאות ואפיון שלא במועד הקבוע (ועדה חריגה)

הפניית תלמידים לוועדת זכאות ואפיון מתאפשרת עד 31 במרץ בכל שנה. במקרים מיוחדים אפשר לקיים דיון שלא במועד הקבוע (ועדה חריגה). הגורמים שבאפשרותם להפנות תלמיד לוועדת זכאות ואפיון שלא במועד הקבוע הם הורה התלמיד, מוסד חינוך מוכר או רשות חינוך מקומית.

ההחלטה על קיום ועדה שלא במועד הקבוע אינה מייתרת את קיום הדיון בוועדת זכאות ואפיון, שיתקיים על פי כל הנהלים. מימוש הזכאות, אם תיקבע, יתקיים באותה שנת לימודים או בשנה העוקבת, בהתאם לבקשת הגורם המפנה.

אופן הגשת הבקשה

📌שימו לב! יש להגיש את הבקשה על פי מחוז המגורים של התלמיד.  

כשמדובר בתלמידים מהמחוז החרדי או ההתיישבותי, יש להגיש את הבקשה בהתאם למחוז שבו נמצא מוסד הלימודים.

שם המחוז אופן הגשת הבקשה

מחוזות: מרכז, תל אביב, ירושלים, חרדי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נציג רשות מקומית  יש לפתוח פנייה עבור התלמיד מדף פניות לאחר הזדהות.

 • יש לבחור פנייה עבור התלמידים שלי ולהזין את זהות התלמיד.
 • יש לבחור בנושא הפנייה: שילוב וחינוך מיוחד > [המחוז הרלוונטי] - ועדה שלא במועד הקבוע - נציג רשות > הגשת בקשה לוועדה שלא במועד הקבוע (חריגה)
 • יש לציין בתוכן הפנייה את הפרטים הבאים: סוג פיקוח, שלב חינוך, סוג מוגבלות ועבור איזו שנת לימודים. 
 • חובה לצרף את המסמכים הבאים: מכתב הורים, אבחון עדכני מגורם מוסמך. ניתן לצרף מכתב מהמוסד החינוכי, סיכום אשפוז ומסמכים נוספים. יש לצרף את המסמכים בפורמט PDF או JPG ולוודא שהם קריאים.

עבור תלמידים עם דרכונים ללא תעודת זהות ישראלית או שאינם רשומים למוסד חינוכי – יש למלא טופס ייעודי.

 

הורים – יש לפתוח פנייה מפורטל הורים.

נציג מוסד חינוכי – יש לפתוח פנייה עבור התלמיד מפורטל מוסדות חינוך.

מחוז צפון moedharig@education.gov.il
מחוז חיפה HaifaZakaot@education.gov.il
מחוז דרום

הבקשה מועברת דרך מנהל המסגרת החינוכית או הרשות המקומית.

מחוז התיישבותי הבקשה מועברת דרך הרשות המקומית.

המקרים שבגינם ניתן לקיים ועדת זכאות ואפיון שלא במועד הקבוע (ועדה חריגה)

המקרים מפורטים בחוזר מנכ"ל, כ"ה באדר ב תשפ"ב:

 • תלמידים המשתחררים מאשפוז ונדרשים עבורם שירותי חינוך מיוחדים על פי המלצת בית החולים או על פי מסמך קביל.
 • תלמידים שנשרו מפנימייה או עזבו אותה, וקיימת המלצה לשירותי חינוך מיוחדים על ידי מפקח כולל לאחר שיח עם מפקח חינוך מיוחד ו/או קיים מסמך קביל על אבחנת המוגבלות בגינם.
 • תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים שהגיעו לארץ לאחר חלוף מועד ההפניה לוועדת זכאות ואפיון שקיימים בגינם מסמכים קבילים עדכניים.
 • תלמידים שעברו תאונות או טראומות נפשיות או פיזיות ונשקלת האפשרות לשירותי חינוך מיוחדים בעבורם.
 • תלמידים במצבי חירום חריגים על פי חוות דעת של עובד סוציאלי שהוא פקיד סעד ושנדרשים בעבורם שירותי חינוך מיוחדים.
 • תלמידים עם מוגבלויות על פי מסמך קביל, בהתאם למפורט להלן.

האוכלוסייה

תלמידים בשלב החינוך היסודי, חטיבת הביניים והחטיבה העליונה עם המוגבלויות:

 • מוגבלות שכלית התפתחותית, לרבות חשד למוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות על רצף האוטיזם/ASD, הפרעות נפשיות, מוגבלות פיזית, מוגבלות בשמיעה, מוגבלות בראייה, מחלות/תסמונות נדירות והפרעות התנהגות.
 • תלמידים בגני ילדים (קדם יסודי) עם כל המוגבלויות.

הנסיבות

בתפקוד חריג במיוחד, כגון: החמרה/ירידה משמעותית בתפקוד הכולל של התלמיד במגוון תחומים (חברתי, רגשי, התנהגותי, לימודי ועוד) ו/או בנסיבות חריגות ומיוחדות, כגון תלמיד שזו שנתו הראשונה במערכת החינוך (שהגיע ממסגרת פרטית או ממעון פרטי), ולא היה גורם שיכול היה להצביע על הבעיה במועד. עדכון מסמך קביל או המצאת מסמך קביל חדש כשלעצמם אינם נכללים בנסיבות החריגות.

ההנחיה

מצאה הוועדה בראשות מנהל המחוז או מי מטעמו, כי לתלמיד אחת או יותר מהמוגבלויות המפורטות לעיל, המגבילה את תפקודו באופן חריג במיוחד, או שהתקיימו ביחס אליו נסיבות חריגות כמפורט לעיל, ניתן לאשר קיום דיון בוועדת זכאות ואפיון שלא במועד הקבוע (ועדה חריגה).

ועדת זכאות ואפיון רשאית לקבוע לו זכאות לשירותי חינוך מיוחדים בשנה הנוכחית במסגרת של גן או כיתה לחינוך רגיל עם סל אישי או עם סל מוסדי, בהתאם להוראה הרלוונטית בתוספת השנייה לחוק החינוך המיוחד.

הורי התלמיד יוכלו לבחור בעבורו סוג מסגרת לחינוך מיוחד בשנה הנוכחית, בכפוף למצאי של מסגרות חינוך מיוחד שיש בהן מקום פנוי בשנה הנוכחית. בכל מקרה, יוכלו ההורים לבחור את סוג המסגרת בשנה העוקבת בהתאם להוראות חוק החינוך המיוחד.