הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הדוח מוכן בהורדות
הזדהות

שיבוץ מורי בעלות בחטיבת הביניים וצירופם לאופק חדש

שיבוץ עובדי הוראה עובדי בעלות בחטיבות הביניים הרשמיות, מאפשר למנהל חטיבת הביניים לנהל את כל עובדי ההוראה ואת שעות ההוראה בבית הספר בפלטפורמה אחת ובראייה כוללת. שיבוצו התקין של עובד ההוראה על ידי הבעלות הוא תנאי הכרחי לביצוע המרת שכר, לקביעת דרגתו ולקידומו של עובד ההוראה במסגרת רפורמת אופק חדש.

צירוף עובדי הוראה לרפורמת אופק חדש

עובדי הוראה חדשים או עובדי הוראה ותיקים שלא צורפו לרפורמת אופק חדש ועומדים בתנאי ההצטרפות לרפורמה, יצורפו לרפורמה על ידי מטה האיסוף בכפוף לפניית מנהל בית הספר או הבעלות. יש להשלים את צירוף עובדי ההוראה הללו לאופק חדש לפני שיבוצם במערכת השיבוץ.

פתיחת תיק ועדכון נתונים עבור עובד הוראה

בעלויות המעסיקות במוסדות מטעמן עובדי הוראה העומדים בקריטריונים להצטרפות לאופק חדש, יוודאו כי קיים עבורם תיק באגף כוח אדם בהוראה. אם אין להם תיק או אם הנתונים שברשות הבעלות אינם עדכניים, ישלחו הבעלויות את נתוניהם לאגף כוח אדם כדי שייפתח עבורם תיק או שיעודכנו הפרטים בתיק הקיים.

קביעת דרגת שכר ראשונית

משרד החינוך קובע דרגת המרה עבור כל עובד הוראה בחטיבת הביניים שהצטרף לאופק חדש, ולשם כך על הבעלות לשלוח ממשק נתוני שכר של כל עובד לכתובת הדוא"ל ofek@unq.co.il, שם תחושב עבורו דרגת שכר ראשונית. לאחר קביעת הדרגה תשלם הבעלות את השכר הרלוונטי לדרגה זו החל מרגע הצטרפותו של עובד ההוראה לרפורמה.

איחוד משכורת

באחריות הבעלות לדווח על איחוד משכורת של עובד הוראה המועסק אצלה, ולהשיג מגזברות המחוז אישור על כך בכפוף ליתרת תקן לא מנוצלת במוסד שבו הוא עובד. הדיווח על איחוד המשכורת לגזברות נחלק לעובדי הוראה המועסקים בתנאי אופק חדש ולמועסקים בתנאי השכר מלפני הרפורמה. הדיווח על עובדי הוראה המאחדים את שכרם בבעלות מבוצע באמצעות מערכת שוה"ם הנמצאת בעוש"ר.

השעות הפרונטליות של עובד ההוראה ייבחנו ויוצלבו הנתונים עם יתרת התקן שלרשותו לצורך הנפקת אישור איחוד משכורת. שיפוי יינתן בגין השעות הפרונטליות שיאושרו במסגרת אופק חדש וגם עבור שעות פרטניות ושעות שהייה.

שאלות נפוצות

  • מהי המרת דרגת אופק חדש לעובדי מדינה העובדים בחטיבת הביניים?

    ההמרה היא כדלקמן: מורה - 27, מורה אם - 34, מורה מחנך - 30, מורה מחנכת + אם - 37.

  • אם כבר החלה שנת הלימודים ועדיין לא נקבעו למורה דירוג ודרגה במסגרת "אופק חדש", כיצד יתבצע תשלום עבורו?

    עובד הוראה שעדיין לא נקבעו לו דירוג ודרגה במסגרת צירופו ל"אופק חדש" יקבל מהבעלות המעסיקה אותו מקדמות שכר, שלאחר קביעת הדירוג והדרגה ינוכו משכרו, ובמקביל ישולם השכר הרטרואקטיבי המגיע לו.

  • האם דיווח שעות עבודה של עובד ההוראה על ידי מנהל בית הספר מספיק לבעלות לביצוע איחוד משכורות?

    קיום תנאי זה אינו מהווה אישור לשיפוי הבעלות, ועליה להמציא אישור מגזברות המחוז כדי שניתן יהיה לאחד את משכורת עובד הבעלות.