הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

תוכנית קרב

קרב למעורבות בחינוך היא תוכנית חינוכית הפועלת לצד תוכניות הלימוד הפורמליות במוסד החינוכי, במסגרתה ניתנים לימודי העשרה במוסדות חינוך וכן שעות העשרה המהוות שעות תוספתיות ובאות בנוסף לתקן השעות הרשמי. 

מטרת התוכנית העיקרית היא הרחבת ידע העולם והמיומנויות מותאמות הגיל. היא מהווה העשרה לתוכניות הלימוד הפורמליות בבתי ספר יסודיים ובגני ילדים (גילי 3–6), ומיועדת לרשויות המעוניינות להפעיל אותה בגני הילדים (גיל 3–6) ובבתי הספר היסודיים.

אופן הפעלת התוכנית ברשויות

התוכנית מופעלת מטעם משרד החינוך על ידי זכיין, שזכה במכרז 2/1.2019 – מתן שירותי ניהול ותפעול של תוכניות העשרה בישובים שונים בישראל, אשר אחראי על ההפעלה התפעולית והפדגוגית של התוכנית וכן על העסקת העובדים. כללי המפתח להפעלה ולתקצוב התוכנית יוצגו בהמשך במסמך הקריטריונים. 

גביית חלקם של הרשויות, המוסדות וההורים תיעשה באופן של קיזוז (ניכוי). סכומים אלו יקוזזו מכל סכום שהרשות והמוסדות זכאים לו ממשרד החינוך. כלומר, משרד החינוך יעביר לזכיין את מלוא עלות פעילות התוכנית. הסכום ינוכה מכל סכום שעל המשרד להעביר לרשות ולמוסד כפי שיקבע מראש. 

התוכנית פועלת ברציפות לאורך שנת הלימודים כולה, החל מ־1 בספטמבר. תתאפשר פעילות העשרה בחודשי הקיץ. פעילות מדריכי התוכנית והרכזים תפורט בהמשך במסמך הקריטריונים.

תהליך ההצטרפות לתוכנית

שלב א' – בקשה להפעלת התוכנית ברשות

 • מילוי הטופס המקוון על ידי הרשות ובאישור מנהלי המוסדות.

 • פגישה עם נציגי הזכיין בדבר עלות התוכנית.

 • חתימה על הסכם התקשרות.

 • בניית תוכנית רשותית.

שלב ב' – אופן הפעלת התוכנית במוסדות החינוך

בתי ספר

 • הנהלת מוסד חינוכי שאישרה את הפעלת התוכנית תוודא את נכונותם והסכמתם של הורי התלמידים לקיום התוכנית ולהשתתפות במימונה.

 • בתחילת כל שנת לימודים תישלח איגרת להורים, חתומה על ידי מנהלת בית הספר ויו"ר ועד ההורים. באיגרת יימסרו הפרטים הקשורים להפעלת תוכנית קרב באותה השנה בבית הספר, ובכלל זה עלות התוכנית להורה.

 • על הנהלת בית הספר לקבל בכתב את הסכמתם של לפחות 75% מן ההורים להפעלת התוכנית וכן את התחייבותם לשלם עבורה, הכל בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא, כפי שיתעדכנו מעת לעת. יחד עם זאת, מוסד שהתוכנית פעלה בו בשנת הלימודים תשפ"ב לא מחויב בקבלת הסכמה בכתב.

 • מנהל בית הספר יאשר את הפעלתה של תוכנית קרב בבית הספר וכן את תנאי התוכנית כפי שיוצגו על ידי הרכז היישובי.

 • על הנהלת בית הספר להקים ועדת היגוי בית ספרית.

גני ילדים

 • בתחילת כל שנת לימודים תישלח איגרת להורים, חתומה על ידי הגננת ויו"ר ועד ההורים העירוני. באיגרת יימסרו הפרטים הקשורים להפעלת תוכנית קרב באותה השנה בגן הילדים, ובכלל זה עלות התוכנית להורה. על הגננת לקבל את הסכמתם של לפחות 75% מן ההורים להפעלת התוכנית וכן את התחייבותם לשלם עבורה.

 • תוקם ועדת היגוי רשותית.

 • בחירת הפעילויות בכל גן היא באחריות הגננת (מנהלת הגן), נציגי ההורים והרכז היישובי של התוכנית, בהתאמה למדיניות ולתכנים המרכזיים שנקבעו על ידי ועדת ההיגוי הרשותית ובהתאם לתקציב.