הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מאגר התוכניות והמענים החינוכיים

מאגר התוכניות והמענים החינוכיים הוא תשתית פדגוגית המאפשרת בחינה ובחירה מושכלת של תוכניות ומענים והתאמתם לצורכי המוסד החינוכי. המאגר כולל את כל התוכניות החינוכיות המוצעות לשילוב במוסדות החינוך. המאגר פתוח לציבור הרחב ומאפשר בחירת תוכניות באופן שקוף, רלוונטי ודינמי.

בהחלטת ממשלה בדבר "התוכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך" נקבע, בין היתר, כי למנהלי בתי הספר תינתן סמכות תקציבית לקביעת השימוש בסל הגמיש הבית ספרי. 

הוראה זו עוסקת במאגר התוכניות והמענים של משרד החינוך שנועד בראש ובראשונה להסדיר את הפעלת התוכניות והמענים במוסדות החינוך, וכן לשמש את בתי הספר במסגרת תוכנית הגמישות הניהולית. 

מנהלי מוסדות חינוך רשאים לבחור תוכניות ומענים בהתאם לשיקול דעתם המקצועי, ובלבד שהתוכניות רשומות במאגר התוכניות המשרדי. 

אין לשלב במוסדות חינוך תוכניות ומענים שאינם רשומים במאגר. 

המאגר מחולק למסלולים שונים המפורטים בהמשך ההוראה תוך עיסוק בתקציבים, שמהם ניתן לרכוש תוכניות ומענים בכל אחד מהמסלולים. ניתן לצרוך מהתקציב המשרדי/הגמיש העומד לרשות המנהלים במערכת גפ"ן אך ורק תוכניות ומענים המופיעים במסלול הירוק (מלבד תוכניות ומענים במסגרת יוזמות רשות/בעלות).

הודעות ועדכונים

מטרת המאגר – לרשום ולנהל את המידע על אודות התוכניות החינוכיות הרשאיות לפעול במוסדות החינוך, כשהן מסווגות לשלושה מסלולים, על פי הפירוט להלן:

עיגול ירוק אמוג'י 🟢 המסלול הירוק

תוכניות ומענים שזכו במכרז מאגר התוכניות והמענים. תוכניות ומענים אלו עברו את ההליך המכרזי שכלל בדיקה מינהלית ופדגוגית. מסלול זה משוקף למנהלים שמשתתפים בתוכנית הגמישות הפדגוגית ניהולית במערכת הגפ"ן. יובהר כי אפשר לצרוך מהתקציב המשרדי/הגמיש העומד לרשות המנהלים במערכת גפ"ן אך ורק תוכניות ומענים המופיעים במסלול זה.

עיגול כחול אמוג'י 🔵 המסלול הכחול

תוכניות ומענים שלא עמדו בתנאי המכרז או לא ניגשו למכרז מאגר התוכניות והמענים, אך לא נמצאה מניעה לשלבם במערכת. שילובם של תוכניות ומענים ממסלול זה ייעשה בהתאם לשיקול דעתם של מנהלי מוסדות חינוך ולמשאביהם הקיימים (ובלבד שאינם מהתקציב המשרדי/הגמיש העומד לרשותם במערכת גפ"ן, למעט יוזמות רשות/בעלות).

ארגונים המפעילים תוכניות ומענים במסלול זה יידרשו לעמוד בתנאים הבאים:

  1. חתימה על נספחי הצהרה בהתאם לדרישות המשרד (ביטוח, אבטחת מידע ועוד).

  2. העברת נתוני דיווח אודות מוסדות החינוך בהם פעלה התוכנית (לפחות פעם אחת בשנת לימודים).

תוכניות ומענים במסלול הכחול ייבדקו מדגמית על ידי המשרד בדיקה פדגוגית ו/או מינהלית, בהתאם למידע רלוונטי מהשטח או בהתאם לשיקולים מקצועיים נוספים. בסיום הבדיקה תתקבל החלטה בדבר המשך פעילות התוכנית או הסרתה מהמאגר. 

תוכניות ומענים במסלול הכחול שיקבלו משוב עם ציון משוקלל הנמוך מ-60, ייגרעו מהמאגר. 

תוכניות ומענים שניגשו למכרז מאגר התוכניות והמענים ולא אושרו במסגרתו, יוסרו מהמאגר (מלבד תוכניות ומענים במסגרת יוזמות רשות/בעלות).

עיגול סגול אמוג'י 🟣 המסלול הסגול

תוכניות ומענים משרדיים המופעלים על ידי משרד החינוך.

בחירת תוכניות ומענים

בהחלטת ממשלה בדבר "התוכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך" נקבע, בין היתר, כי למנהלי בתי הספר תינתן סמכות תקציבית לקביעת השימוש בסל הגמיש הבית ספרי. 

הוראה זו עוסקת במאגר התוכניות והמענים של משרד החינוך שנועד בראש ובראשונה להסדיר את הפעלת התוכניות והמענים במוסדות החינוך, וכן לשמש את בתי הספר במסגרת תוכנית הגמישות הניהולית. 

מנהלי מוסדות חינוך רשאים לבחור תוכניות ומענים בהתאם לשיקול דעתם המקצועי, ובלבד שהתוכניות רשומות במאגר התוכניות המשרדי. 

אין לשלב במוסדות חינוך תוכניות ומענים שאינם רשומים במאגר. 

המאגר מחולק למסלולים שונים המפורטים בהמשך ההוראה תוך עיסוק בתקציבים, שמהם ניתן לרכוש תוכניות ומענים בכל אחד מהמסלולים. ניתן לצרוך מהתקציב המשרדי/הגמיש העומד לרשות המנהלים במערכת גפ"ן אך ורק תוכניות ומענים המופיעים במסלול הירוק (מלבד תוכניות ומענים במסגרת יוזמות רשות/בעלות).

קישורים למידע נוסף

השלבים להגשת תוכנית למכרז/למאגר התוכניות והמענים

ארגונים או ספקים המבקשים להרשם למאגר התוכניות והמענים ו/או להגיש הצעות למכרז מאגר התוכניות והמענים, נדרשים לשלבים הבאים:

שלב א'

*שלב זה פתוח בכל עת ונדרש עבור כל תוכנית ומענה הפועלים במוסדות חינוך. אם הינכם מבקשים להירשם למסלול הכחול שלא במסגרת מכרז המאגר (גפ"ן), עליכם לשלוח אישור וסמל מוסד מבתי הספר/הגן/הרשות בו הינכם פועלים/עתידים לפעול.

  1. הרשאה: ארגון (עמותה, קרן, עוסק מורשה/פטור, חברה וכדומה) המבקש להזין תוכנית/מענה למאגר, נדרש למלא טופס בקשת הרשאה כדי לקבל שם משתמש וסיסמה למערכת. למילוי טופס בקשת הרשאה מקוון (יש להיכנס באמצעות דפדפן גוגל כרום, לא קיימת תמיכה בטלפון חכם). לאחר קליטת הפרטים בטופס המקוון יישלח מייל המפרט את המשך התהליך.

  2. הזנת תוכנית/מענהלאחר קבלת ההרשאה יש להזין את פרטי התוכנית/המענה במערכת המקוונת (יש להיכנס באמצעות דפדפן גוגל כרום, לא קיימת תמיכה בטלפון חכם), בלחיצה על הוספת/עדכון תוכנית.

אם הינכם מעוניינים להגיש למכרז (שלב ב'), יש לפעול על פי המידע שנמצא בחוברת שלבי הרישום למאגר.

פרטים ותמיכה

לפרטים נוספים ולשאלות ניתן לפנות למוקד בטלפון 6552* שלוחה 2.

שעות פעילות המוקד בשגרה: ימים א'–ה' בין השעות 7:30–18:00, ובימי ו' בין השעות 7:30–14:30.

ניתן לפנות ליחידה לתוכניות ושותפויות בדוא"ל pedagogy_partnerships@education.gov.il