הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

עוז לתמורה

החל משנת הלימודים תשע"ז עובדי הוראה חדשים בחטיבה העליונה מצורפים אוטומטית לרפורמת "עוז לתמורה". יישומה המלא של הרפורמה משפיע על שכר הלימוד בפרט, ועל נושאי תקצוב הבעלויות בכלל. בדף זה תמצאו מידע עדכני על התמורות שחלו במסגרת הרפורמה.

מסגרת העבודה

במסגרת הרפורמה קיימת מסגרת של שעות שבועיות שנחלקת לשלושה תחומי הוראה:

 • שעות הוראה פרונטליות: כוללות שעות הוראה (כיתת אם, קבוצת לימוד וקבוצת לימוד במעבדה), שעות תפקיד (הכנה לבגרות, שעות חינוך ושעות בעלי תפקיד הניתנות להמרה במקום שעות עבודה פרונטליות).

 • שעות הוראה פרטניות: שעות הוראה המועברות לקבוצה של עד 3 תלמידים או לקבוצה של עד 5 תלמידים על פי החלטת צוות פדגוגי בראשות מנהל בית הספר.

 • שעות תומכות הוראה: כוללות פעילות בית ספרית ואישית של המורה, המחולקות בין בדיקת מבחנים ועבודות (5 ש"ש), השתלמות צוותית (2 ש"ש), ישיבות עבודה (2 ש"ש) ושיחות עם הורים (1 ש"ש).

גמולים

גמולי השתלמות 

 • תקרת הגמולים עלתה מ-16 ל-18 יחידות.

 • עבור יחידת הגמול ה-17 יוכרו גם קורסים שעובד ההוראה למד בעבר וצבר בגינם יחידת גמול נוספת שלא זיכתה אותו בשכר בשל מגבלת 16 היחידות.

 • לגמול ה-18 זכאי עובד הוראה שבשנה שנכנס ל"עוז לתמורה" צבר 112 שעות, מהן 56 שעות עם ציון ו-56 בלי ציון, כאשר ההשתלמות היא במתווה של "עוז לתמורה".

 • ניתן לצבור גמול אחד בכל שנה ולא יותר, למעט שנת שבתון / חל"ת / חצי שבתון / חל"ת חלקי.

 • לתשומת ליבכם, חובה על המעסיק לדווח במערכת מנב"סנט על השבתון או החל"ת של עובד ההוראה, מכיוון שהדבר משפיע על קידומי הגמולים של עובד ההוראה עם שובו לעבודה לאחר תקופה זו.

גמול לבעלי תפקידים

במסגרת הרפורמה יתוגמלו בעלי תפקידים בבית הספר בגמול אחוזי על פי משרתם, בהתאם למספר מינימלי של שעות הוראה פרונטליות שמחובתם להעביר.

מענקי השתלמות

אגף השתלמויות מעניק 2–4 שעות מענק השתלמות למורה שעמד בדרישות לקבלת המענק. שעות אלו יופחתו מסך השעות הפרונטליות שעליו להעביר במסגרת העבודה.

תקצוב

השפעות הרפורמה על חישוב פרופיל ועלות שעות שבועיות

באמצעות מצבת המורים המדווחת למשרד החינוך, נקבעים פרופיל המוסד ועלות ש"ש. הרפורמה משפיעה על חישוב הפרופיל באמצעות רכיב המידע הנוסף שהיא מפיקה מהחישוב הממוצע של שיעורי משרות המורים. החישוב נעשה בנפרד לכל מוסד, כדי להבחין בין מורים המשתייכים לרפורמת "עוז לתמורה" לאלה שאינם משתייכים אליה.

 • מתכונת חישוב הפרופיל לא השתנתה, והיא כוללת את עקרונות החישוב הקיימים ובהם גמולי השתלמות, ותק וכו'.

 • תקן ש"ש לתלמיד לא השתנה.

 • עלות ש"ש המחושבת לבית הספר לא השתנתה, והחישוב הוא כדלקמן: עלות ש"ש ללא רפורמה X שיעור משרה שלא ברפורמה + עלות ש"ש ברפורמה מלאה X שיעור משרה ברפורמה מלאה.

 • סוג המרכיב הקבוע לתלמידים (עיוני או טכנולוגי) לא השתנה, והוא כולל שתי הגדרות סטטוס בלבד: מרכיב קבוע עם רפורמה מלאה ומרכיב ללא רפורמה, כך שסך כל סעיפי הסטטוסים שווה ל-100% דיווח משרות, כפי שהם מופיעים בדיווחי מצבת המורים.

 • תוספת אם ברפורמה מלאה, שעמדה בעבר על שיעור של 10% עודכנה, והיא עומדת כיום על 7%.

בהתאם למידע רלוונטי זה ייקבעו פרופיל המוסד ועלות השעות השבועיות, שישפיעו בסופו של דבר על גובה וחלוקת התקצוב שהמוסד יהיה זכאי להם. הנתונים המדווחים יוזנו במערכת מית"ר – מערכת התשלומים המאוחדת לרשויות, מוסדות ובעלויות. המערכת מאפשרת, בין היתר, למוסדות שאינם נמצאים ברפורמה להגיש בקשות בנושאי תקצוב לוועדת חריגים.

הערכה ודרגות קידום למורה

הרפורמה מקדמת את מעמדו של עובד ההוראה באמצעות מתן הערכה מטעם הנהלת בית הספר, על פי נוהלי משרד החינוך. 15% ממקבלי ההערכה הגבוהים ביותר יזכו במענק חד-שנתי על הערכה אישית. קבלת ההערכה ומילוי התפקידים שהוגדרו לעובד ההוראה הם תנאי חשוב לצבירת נקודות הזכות החיוניות לשדרוג דרגות הקידום שלו.

צבירת הנקודות תחל מיד בעת כניסתו של עובד ההוראה לרפורמה. צבירת 10 נקודות זכות תזכה אותו בדרגת קידום בשיעור 2% משכרו המשולב, ובסך הכול יוכל להשתדרג בזמן העסקתו ב-4 דרגות קידום, קרי עד 8% משכרו המשולב; פרק הזמן המינימלי לעלייה בדרגה הוא 3 שנים. נקודות זכות על מילוי התפקידים שביצע מחולקות כך:

 • רכז שכבה – 4 נקודות זכות

 • רכז חינוך חברתי – 3 נקודות זכות

 • רכז מקצוע – 3 נקודות זכות

 • רכז הערכה ומדידה – 2.5 נקודות זכות

 • רכז התאמות לבחינות הבגרות – 2.5 נקודות זכות

 • רכז טיולים – 2.5 נקודות זכות

 • מחנך כיתה – 2 נקודות זכות