הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

הפניית בני נוער להתנדבות בשעת חירום ומשבר

כמענה לשעת חירום ולמצבים שבהם שגרת ורצף הלמידה נקטעו, גיבש משרד החינוך (בתיאום עם המוסד לביטוח הלאומי) נהלים וסדרת פעולות שמאפשרות לבני נוער להתנדב בקהילה, ולסייע בפעילויות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית. כאן תוכלו לקרוא עליהם.

מי נחשב מתנדב?

בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 ותקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל"ח-1978 – כמתנדב נחשב מי שפועל בהתנדבות, למען זולתו, שלא בשכר (הוצאות אש"ל הקשורות בביצוע פעולת ההתנדבות אינן נחשבות לשכר) והופנה להתנדבות על ידי גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים, וההתנדבות נעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית  בשגרה ובשעת חירום.

למי הסמכות להפנות מתנדבים?

רשות מקומית, משרד ממשלתי, הביטוח הלאומי, ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית וכן כל גוף ציבורי שאושר על ידי שר העבודה, רשאים להפנות מתנדבים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל"ח-1978 כמפורט באתר הביטוח הלאומי ובהתאם לרשימת הגופים הרשאים להפנות מתנדבים לפעולות התנדבות המתעדכנת מעת לעת באתר הביטוח לאומי.

התנדבות בני נוער בעת חירום ומשבר

התנדבות בני נוער בשעות חירום ומשבר תיעשה בשעות בלתי פורמליות באמצעות הרשות המקומית או באמצעות גופים שאושרו על ידי שר העבודה, והוכרו על ידי המוסד לביטוח הלאומי לצורך הכרה במתנדבים שנפגעו עקב פעולות ההתנדבות, ומתן תגמולים כפי שנפגעי עבודה זכאים להם.

קביעת מצב חירום ומשבר

מצב חירום ומשבר נקבע על ידי הרשות המקומית או בהכרזה על מצב מיוחד בעורף על ידי משרד הביטחון, או בהכרזה על אירוע חירום אזרחי על ידי המשרד לביטחון הלאומי, בעוד חלק ממצבי החירום הם מובנים מאליהם (כגון אסון טבע המאיים על חייהם של רבים).

ישנם מקרים בהם נדרשת החלטה של גורם מוסמך על מנת להכריע כי האירוע נחשב כמצב חירום. ההגדרה המדויקת של מצב החירום ושל הנהלים המופעלים על ידי הגופים והארגונים המעורבים משתנה בהתאם לאירוע ונקבעת בדרך כלל על ידי הממשלה שמוסדותיה (משרדי ממשלה, הרשויות המקומיות וארגוני החירום) אחראיים על תכנון חירום וניהולו (על פי מילון מונחי חירום הרשות לחירום לאומית).

מטרות פעולות ההתנדבות

המטרות המפורטות להלן נקבעו כמטרות התנדבות של בני נוער מגיל 14 (מגיל 16 בפעילות עם ילדים) במצב חירום ומשבר, שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית, כאשר כל אחת מהן כוללת: ייזום, הכנה, ארגון ועידוד ההתנדבות, לרבות גיוס משאבים לאותה מטרה:

 1. עזרה בטיפול במוסדות לחרשים.

 2. שירות וסיוע לילדים עם מוגבלויות.

 3. סיוע סעודי לחולים בבתי החולים.

 4. סיוע לילדים עולים – קליטה חברתית ולימודית.

 5. ליווי וטיפול בקשישים אם בבתיהם או במהלך שגרת יומם.

 6. ליווי קשישים לקניות במרכזי שיווק ובשווקים.

 7. חונכות תלמידים: תלמידים בוגרים המתנדבים לסייע לחברים צעירים בבית ספר או מחוצה לו לאחר הלימודים.

 8. ליווי ילדים צעירים מהבית אל בית הספר או מבית הספר לבית.

 9. שירות וסיוע במחלקות ילדים בבתי חולים.

 10. סיוע למשפחות ברוכות ילדים (עבודות בית וטיפול בילדים).

 11. סיוע לילדים במועדונים.

 12. סיוע בבתי ספר לתלמידים עם צרכים מיוחדים / במוסדות לחינוך מיוחד.

 13. הפעלת ילדים ומבוגרים במרחבים מוגנים / מקלטים / מתקני קליטת אוכלוסייה.

 14. סיוע בחילוץ קל באירוע הרס.

 15. אריזה וחלוקת מזון לאוכלוסיות נזקקות.

 16. סיוע בעבודה חקלאית.

 17. סיוע במרכזים חינוכיים (שמרטפיות) לילדי עובדים חיוניים בחירום.

 18. מיפוי ורישום אוכלוסייה במרחבים מוגנים.

 19. חלוקת תרופות לאוכלוסיות נזקקות.

 20. פעילות למען איכות הסביבה, שמירת הטבע והגנה על בעלי חיים.

כאמור, כל פעולה המופיעה לעיל הוגדרה כפעולת התנדבות בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל"ח-1978, והמתנדבים לפעולות אלו מוכרים על ידי המוסד לביטוח הלאומי כזכאים לתגמולים הניתנים לנפגעי עבודה, כל עוד אין פעולה זו בגדר פעילות המהווה חלק מתכנים לימודיים מחייבים מטעם מוסדות חינוך, כגון תוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית".

הגופים/הארגונים הציבוריים שהוכרו על ידי משרד החינוך כגוף מורשה לקליטת והפעלת תלמידים להתנדבות במסגרת נוהל האישור וההסדרה של מקומות הפעילות לתלמידים בתוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" רשאים להפנות בני נוער להתנדבות בשעת חירום ומשבר, ולא יידרשו למלא טופס הפניית מתנדב ולצייד בו את בני הנוער

עבור כל פעולת התנדבות נוספת של בני נוער למען החברה או למען רווחת הפרט מעבר לרשימה הנ"ל, יש לפנות מראש לממונה על הביטוח במשרד החינוך לבחינת אישורו של המוסד לביטוח הלאומי ולהכללתה כפעולת ההתנדבות מוכרת.

נוהל קריאה והפניית בני נוער מתנדבים בחירום ומשבר

הגורם המתכלל, שמונה על ידי הרשות המקומית או על ידי גוף המוסמך להפנות בני נוער להתנדבות בשעת חירום, יפעל כך:

 1. ינחה, יתדרך ויגדיר את תחום אחריותם של בני הנוער המתנדבים לקראת ובכל שעות הפעילות.

 2. יטפל בכל צרכי המתנדב (ליווי, הסעה, שתייה ומזון וכו').

 3. יצייד את המתנדב מראש בטופס הפניית מתנדב (למעט את המופנים להתנדבות במסגרת התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"ובשום מקרה לא למפרע. במקרה של הפניית קבוצת בני נוער מתנדבים מאורגנת לאותה הפעילות, ימלא את טופס הפניית קבוצת מתנדבים.

 4. ההפניה תמולא בשני עותקים: עותק אחד יינתן למתנדב ועותק יישאר אצל הגורם המתכלל לצורך מעקב. בכל מקרה אין לשלוח עותק לביטוח הלאומי.

 5. ירכז וינהל יומן הפניות בני נוער מתנדבים, ובו יירשמו שמות המתנדבים ושאר הפרטים שבטופס ההפניה. כמו כן יירשמו ביומן שינויים בהפניה המקורית, מייד לאחר שהחליט עליהם.

 6. בני נוער מתנדבים מתחת לגיל 18 נדרשים למלא ולהציג אישור הורים.

 7. תוקפה של ההפניה למקום ולפעילות מוגדרת היא למשך שנה אחת בלבד, או קודם לכן אם נקבע בה מועד מוקדם יותר.

  • במידה וישנו שינוי במיקום או במאפייני פעילות ההתנדבות, יש לקבל אישור הורים חדש.

  • במידה והמתנדב מבקש להמשיך בפעילותו מעבר לשנה אחת – יש לציידו בהפניה מחודשת.

 1. במקרה של תאונה, יפעל המפנה ויסייע לנפגע בהגשת תביעה, ככל ונדרש על פי הנוהל להגשת תביעות מתנדבים, כאמור בהמשך.

הכרת המוסד לביטוח לאומי במתנדבים כנפגעי עבודה

הביטוח הלאומי מכיר בעבודה החשובה שעושים אנשים המתנדבים בעזרה לזולת ולטובת הקהילה, ולכן הוא דואג לפצות ולתגמל מתנדבים שנפגעו תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות, על הנזק הגופני או הנפשי, שנגרם להם כתוצאה מהפגיעה, כפי שהוא דואג לפצות את מי שנפגעו בעבודה.

מתנדב, שנפגע תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות, יהיה זכאי לאותם התגמולים הניתנים לנפגעי עבודה והתלויים בהם. התגמולים ניתנים למתנדב ללא תלות בגילו.

הגשת תביעות מתנדבים

הוראות אלו נועדו להבטיח שבעת הצורך יתאפשר טיפול מהיר ויעיל בתביעה של מתנדב שנפגע תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות, או בדרך למקום שבו מבוצעת פעולת ההתנדבות, או בחזרה ממנו.

 • נותן ההפניה להתנדבות יאשר במכתב נפרד את עצם קיומה של ההפניה ואת הפרטים הקשורים לתאונה: תיאור התאונה ומקומה – כאשר מדובר בתאונה שאירעה במקום שבו מתבצעת ההתנדבות או בדרך למקום ההתנדבות או בחזרה ממנו.

 • הורי הנפגע, או האפוטרופוס של הנפגע, ימלאו טופס תביעה (טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה, בל/211) ויעבירו אותו, בצירוף המכתב האמור לעיל וכן תצלום של טופס ההפניה, לסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריו.

המוסד לביטוח לאומי הוא הגורם הקובע אם להיענות לתביעת הנפגע אם לאו.

הוראות לפרק זה לא תחולנה על הגשת תביעה בשל פגיעת פעולת איבה.