הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הדוח מוכן בהורדות
הזדהות

גנים ובתי ספר של החופש הגדול

תוכנית בית הספר של החופש הגדול פעלה במהלך קיץ תשפ"ג זו השנה העשירית. התוכנית סיימה את פעילותה עבור שנת הלימודים תשפ"ג.

 • אקסלים למילוי עבור דוחות ביצוע לשנת הלימודים תשפ"ג: בתי ספר | גני ילדים  

 • לדיווח מקוון לחצו על הכפתור הכחול: "דיווח בקרה"

מידע נוסף על התוכנית

לאור התיקון לתקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון), הרשות פטורה מעמידה בדרישות רישוי קייטנות לפי חוק הקייטנות. להלן התנאים לתחולת הפטור ממסלול רישוי קייטנות:

 • התוכנית נוהלה על ידי גן ילדים או בית ספר הפועלים ברישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969 או על ידי רשות מקומית.

 • הפעילות נמצאה זכאית לפי הקריטריונים שבקול הקורא, והיא מתקיימת במסגרת התוכנית. מודגש כי ככל שמדובר בפעילות החורגת ממסגרת הקריטריונים והתקצוב – נדרשה הפעילות כאמור לעמוד בדרישות רישוי קייטנות כנ"ל.

 • הפעילות באה בהמשך לפעילות הלימודית והחינוכית הסדירה במהלך שנת הלימודים של הגוף שמנהל את הקייטנה.

 • הקייטנה התקיימה בתחום בית ספר, גן ילדים או בתחום מבנה שקיבל אישור ייעודי לכך על ידי הרשות המקומית.

 • רוב התלמידים המשתתפים בפעילות לומדים באותו בית ספר או גן ילדים המשתתף בתוכנית. על הרשות המקומית לוודא מול רשימות התלמידים המשתתפים בתוכנית כי תנאי זה מתקיים.

 • פעילות החוץ שנערכת במסגרת התוכנית מחוץ לתחום בית הספר, גן הילדים או המבנה המאושר לפעילות לפי העניין היא פעילות חוץ רגילה ומקובלת ומאושרת במוסדות חינוך, במהלך שנת הלימודים שמוסד חינוך היה עשוי לקיימה גם במהלך שנת הלימודים.

כאמור, רשות שאינה עומדת בתנאי הפטור – לא תוקצבה/תתוקצב עבור התוכנית.

שלבי הפעולה במערכת המקוונת

הרשות התחייבה לפעול על פי נוהלי המערכת המקוונת על פי ההנחיות הבאות:

 • מענה לקול הקורא – כמענה לקול הקורא, הרשות החתימה בחתימה דיגיטלית את הגזבר וראש הרשות. המועד האחרון לשלב זה היה 9.6.2023.

 • ליווי פדגוגי – הרשות התבקשה לציין אם היא מעוניינת בליווי פדגוגי ובאיזה היקף.

 • העלאת תוכנית עבודה:
  • בבתי הספר: העלאת התוכנית היא באחריות רכז/ת התוכנית הבית ספרית, וכוללת שני חלקים:

   • הטופס המקוון המפורסם בפורטל מוסדות חינוך וכולל פירוט כוח אדם, פעילויות חוץ בית ספריות והפעלות על ידי ספקים. אם רכזי התוכנית הם מנהל/ת בית הספר או עובד/ת הוראה מצוות בית הספר ניתנה להם הרשאה אוטומטית לכניסה למערכת מפורטל מוסדות. כמו כן, ניתן להסתייע במנהלנית בית הספר.

   • העלאת תוכניות שבועיות בקובץ PDF הכוללות את פירוט ההפעלות הבית ספריות.

  • בגני הילדים: בטופס דיווח פעילות שוטפת, שנפתח בלחיצה על הכפתור הכחול בדף זה, הכולל פעילויות חוץ והפעלות על ידי ספקים. לטופס זה נדרש לצרף את הקבצים הבאים:

   1. תוכנית עבודה פדגוגית רשותית בקובץ PDF זה, הכוללת את פירוט ההפעלות באישור וחתימת המפקחות.

   2. דיווח על מצבת כוח האדם ששובץ ואושר על ידי הרשות בקובץ אקסל המצ"ב.

 • בקשות חריגות – העלאת בקשות חריגות רשותיות/מוסדיות למערכת המקוונת. אישור/דחיית בקשות חריגות התבצע על ידי הרפרנטית המחוזית של בתי הספר/גני הילדים.

 • רישום תלמידים – על פי חלוקה לשכבות הגיל. עדכון רישום תלמידים התבצע מדי יום ראשון ושלישי עד לשעה 18:00, עד לסגירת המערכת המקוונת.

נוהל אישור הפעלה

לאור התיקון לתקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון), הרשות הייתה פטורה מעמידה בדרישות רישוי קייטנות לפי חוק הקייטנות.

 1. כתנאי לאישור הפעלת התוכנית וקבלת תקצוב, מורשי החתימה ברשות, גזבר וראש רשות, נדרשו להצהיר בחתימה דיגיטלית במערכת הממוחשבת על אישורם לסעיפים הבאים: 

  • אני מתחייב בזאת לקיים את התוכנית "הגנים ובית הספר של החופש הגדול" לשנת תשפ"ג, על פי המתווה, ההנחיות והנהלים שמופיעים במסמך הקריטריונים לתוכנית. 

  • אני מסמיך בזאת את הרכז/ים הרשותי/ים לפעול בכל שלבי המערכת, לרבות הצהרות לצורך קבלת אישור ההפעלה לכל בית ספר.

 2. הרכז הרשותי של גני הילדים/בתי הספר, שמונה ואושר על ידי מורשי החתימה ברשות בשלב המענה לקול הקורא, נדרש להצהיר כי התוכנית תפעל בגן/בבית הספר על פי הסעיפים הבאים:

  • בבתי הספר:

   1. קיימת תוכנית עבודה פדגוגית המאושרת על ידי המפקח/ת הכולל/ת (יוצג סטטוס האישור על ידי הפיקוח).

   2. כוח האדם בתוכנית מועסק על פי כל המאפיינים והתנאים המופיעים במסמך הקריטריונים. 

   3. קיים אישור ממשטרת ישראל, שכוח האדם ממין זכר המועסק במסגרת התוכנית עונה על דרישות החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים.

   4. קיים אישור מוכנות בתחום הבטיחות למוסד החינוכי (האישור תקף עד 31 באוגוסט לאותה שנת לימודים).

   5. הרכז/ת וסגן/ית הרכז/ת במוסד עברו הכשרה בת שלוש שעות בנושא בטחון ובטיחות ופעילות חוץ, על ידי יחידת הביטחון והחירום של הרשות המקומית.

   6. קיים אישור משרד הבריאות (אם במסגרת התוכנית מוגש מזון).

   7. קיום התוכנית על פי המתווה, ההנחיות והנהלים שמופיעים במסמך הקריטריונים לתוכנית.

   8. הרשות עומדת בכל תנאי הפטור מרישוי קייטנות.

   9. כל המסמכים הרלוונטיים מצויים בתיק התוכנית בבית הספר ויוצגו לבקר המגיע לבית הספר.

  • בגני הילדים:

 

   1. קיימת תוכנית עבודה רשותית הכוללת שני קבצים שהועלו למערכת על ידי הרכז הרשותי: קובץ תוכנית עבודה פדגוגי רשותי שנבדק ואושר בחתימת מפקחת גני הילדים ברשות וקובץ מצבת כוח אדם ששובץ ואושר על ידי הרשות (יוצג סטטוס אישור במערכת).

   2. קיימת תוכנית עבודה גנית שהוגשה לרכז/ת גני הילדים ברשות ועותק ממנה נמצא מונגש בגן הילדים בקלסר של התוכנית.

   3. כוח האדם בתוכנית מועסק על פי כל המאפיינים והתנאים המופיעים במסמך הקריטריונים. 

   4. קיים אישור ממשטרת ישראל, שכוח האדם ממין זכר המועסק במסגרת התוכנית עונה על דרישות החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים.

   5. קיים אישור מוכנות בתחום הבטיחות למוסד החינוכי (האישור תקף עד 31 באוגוסט לאותה שנת לימודים).

   6. גננת מוסמכת במודל גן מסורתי רגיל (גננת וסייעת), סייעת בתפקיד הגננת במודל אשכול גנים (5–7 גנים עליהן אחראית גננת מוסמכת), גננת מוסמכת שמנהלת אשכול גנים של 5–7 גנים – כולן עברו הכשרה בת שלוש שעות בנושא בטחון ובטיחות ופעילות חוץ, על ידי יחידת הביטחון והחירום של הרשות המקומית.

   7. קיים אישור משרד הבריאות (אם במסגרת התוכנית מוגש מזון).

   8. קיום התוכנית על פי המתווה, ההנחיות והנהלים שמופיעים במסמך הקריטריונים לתוכנית.

   9. הרשות עומדת בכל תנאי הפטור מרישוי קייטנות.

   10. כל המסמכים הרלוונטיים מצויים בתיק התוכנית בגן הילדים ובידי הרכז/ת הרשותי/ת בגני ילדים ויוצגו לבקר המגיע לגן הילדים.

התוכנית בגני הילדים

התוכנית הפדגוגית התמקדה השנה בצמצום פערים בשפה – קידום אהבת הספר וחדוות הקריאה.

התוכנית כללה מגוון של פעילויות העשרה וחוויה, ביניהן:

 • מיקוד התוכנית בעבודה במיומנויות רגשיות, חברתיות ושפתיות.

 • תחומי הליבה שפה ומתמטיקה.

 • היבטים רגשיים וחברתיים:

  • פעילות גופנית, תנועה ומשחק.

  • פעילויות קריאה: פעילויות חווייתיות סביב ספרים, לרבות ספריית פיג'מה בשילוב תיאטרון/תיאטרון בובות/יצירה.

  • פעילות סנסו-מוטורית תנועתית.

  • פעילויות יצירה והבעה: פעילויות הבעה בחומרים לשם עיבוד רגשי של חוויות הילדים וביטוי אישי.

  • פעילויות לימודיות, חווייתיות והפגתיות לבחירת הצוותים החינוכיים במסגרת של תוכניות שבועיות.

התוכנית הפדגוגית:

פורמט של תוכניות עבודה שבועיות כתובות עם מגוון פעילויות בוצעו לצוותים החינוכיים.

התוכניות השבועיות שהוגשו לבחירה כוללות את כל הדגשים שצוינו על פי נושאים העומדים לרשותכם:

המיקוד היה בעבודה בקבוצות קטנות לקידום הילדים ולצמצום פערים התפתחותיים בהיבטים: לימודי, רגשי-חברתי וסנסו-מוטורי.

 

במסגרת התוכנית השבועית ניתן היה לשלב גם את התכנים הבאים:

 

התוכנית בבתי הספר היסודיים

התוכנית הסתיימה (לשנת הלימודים תשפ"ג).

לחצו לקריאת התוכנית לבתי הספר א'–ג' – חיים ביחד

היבטים רגשיים חברתיים ופדגוגיים: בשכבות א'–ג' הנושא המרכזי הוא "חיים ביחד"

 • פעילויות רגשית-חברתית – חלק ניכר מהתוכנית הוקדש למיומנויות רגשיות וחברתיות וחיזוק האוריינות השפתית. באופן חוויתי, במתודות יצירתיות, מגוונות ובין תחומיות, תוך מתן מענה לשונות ולחיזוק המתקשים – בפעילויות כגון "שיר של יום", שיח רגשי-חברתי, פעילות חברתית, משחקים, תנועה ועוד. 

 • פעילויות העשרה – מדי יום הומלץ להקדיש שעה אחת, או להקצות יום מרוכז בשבוע לחשיפה והתנסות בתחומי העשרה, כגון אומנויות, ספורט, תנועה, תיאטרון, מוזיקה, מוזיאון, סיורים, טיולים, למידה חוץ כיתתית ועוד.

תשלומי הורים

 • רשויות באשכולות למ"ס 1–4: משרד החינוך משתתף במימון מלא של התוכנית המופעלת (להוציא רכיבים הממומנים על ידי הרשות). ההורים אינם משתתפים במימון התוכנית.

 • רשויות באשכולות למ"ס 5–7: נוסף על ההשתתפות של משרד החינוך והרשויות במימון התוכנית ישנה השתתפות של הורים, כאשר גובה השתתפותם של ההורים בעלות התוכנית הוא 20 ש"ח ליום – סך הכול 300 ש"ח לכל תלמיד בכיתות גן–ג', לכל פרק הזמן (15 ימים). 

 • רשויות באשכולות למ"ס 8–10: נוסף על השתתפותו של משרד החינוך במימון התוכנית, ישנה השתתפות של ההורים. גובה השתתפות ההורים בעלות התוכנית באשכולות אלו הוא 30 ש"ח ליום – סך הכול 450 ש"ח לכל תלמיד בכיתות גן–ג' לכל פרק הזמן (15 יום).

הצוות החינוכי בתוכנית

 • צוות בית הספר: בכל בית ספר מונה רכז בית ספרי האחראי על כלל התוכנית. בבתי ספר המונים 150 תלמידים ומעלה מונה גם סגן רכז. בכל קבוצה שובץ מורה או מדריך ומד"צ, ונוסף על כך שובצו מורים מקצועיים בתחומי הליבה ובתחומים רגשיים-חברתיים. 

 • צוות הגן: בכל גן שובצו שני מבוגרים לפחות מעל גיל 18 על פי אחת האפשרויות הבאות – גננת מוסמכת וסייעת. במודל האשכולי – בכל גן שובצה סייעת מובילה בתפקיד הגננת יחד עם סייעת ומד"צית. בגנים שבהם שובצה סייעת מובילה – מונתה רכזת גנים שניהלה 5–7 גנים על פי ההיבטים הארגוניים והפדגוגיים.

ליווי פדגוגי

במסגרת תוכנית המשרד התאפשרה קבלת ליווי פדגוגי על ידי זכיין המשרד במטרה לסייע לרשויות, לגני הילדים ולבתי הספר בבניית תוכנית רשותית/לגנים/לבתי הספר. הליווי ניתן על ידי מלווים פדגוגיים מקצועיים בעלי הכשרה וניסיון משמעותי בתחום החינוך והפדגוגיה ללא עלות מצד הרשות, בכפוף לקבלת בקשה במערכת הממוחשבת מהרשות ולאישור תקציבי מטעם המשרד.

גני ילדים

 • 20 יחידות פעילות המחולקות ל-4 נושאים שבועיים.

 • 5 יחידות המהוות נושא שבועי.

 • מגוון פעילויות חוויתיות, יצירתיות והרחבת מעגל הידע בהתאמה לסדר היום בגני הילדים.

 • צוות הגן יבחר 3 מתוך 4 נושאים מוצעים, כשלרשותם גם מגוון נושאים משנת הלימודים הקודמת.

 • הנושאים המוצעים – "חברות", "הבית שלי", "שמחה", "עצים ופרחים".

 • למגזר החרדי ולמגזר הערבי יתאפשרו התאמות במספר יחידות המהוות נושא שבועי.

 • דגשים – התאמה לגילי 3–6, ניהול שיח רגשי-חברתי, פעילות יוצרת ופיתוח הדמיון, והעמקת ההיכרות עם יצירות ספרותיות רלוונטיות. 

 • פעילויות במרחבי הגן ובדגש על עבודה בקבוצות קטנות.

בתי ספר – שכבות א'–ג'

 • בתוכנית 20 יחידות פעילות היוצרות רצף פעילות מומלץ.

  • המגזר החרדי – התאמות במספר יחידות נבחרות.

  • המגזר הערבי – התאמות במספר יחידות נבחרות ותרגום תכנים רלוונטיים.

 • דגשים:

  • היכרות, צמיחה והתפתחות בהיבט האישי והקבוצתי.

  • פיתוח שיח חברתי-רגשי והזדמנות לשיתופי פעולה.

  • פעילות יצירתית וחווייתית.

שאלות נפוצות

 • מי אחראי על הפעלת תוכנית "גנים ובתי ספר של החופש הגדול"?

  הרשות המקומית היא האחראית על הפעלת התוכנית בבתי הספר ובגני הילדים המעוניינים בכך.

 • מיהם הגורמים שיקבלו הרשאות למילוי הטפסים המקוונים של תוכנית "גנים ובתי ספר של החופש הגדול"?

  הגורמים הם גזבר הרשות ומנהל מחלקת חינוך.

 • מי מאשר את כתב בקשת ההתחייבות של הרשות לתוכנית?

  את בקשת התחייבות יאשרו בחתימה דיגיטלית ראש הרשות וגזבר הרשות במערכת המקוונת, הפתוחה החל מתאריך 2.6.22 עד 14.6.22.

 • מה לגבי ליווי פדגוגי?

  במסגרת התוכנית המשרד מאפשר קבלת ליווי פדגוגי על ידי זכיין המשרד במטרה לסייע לרשויות, לגני הילדים ולבתי הספר בבניית תוכנית רשותית/לגנים/לבתי הספר. הליווי ניתן על ידי מלווים פדגוגיים מקצועיים בעלי הכשרה וניסיון משמעותי בתחום החינוך והפדגוגיה ללא עלות מצד הרשות, בכפוף לקבלת בקשה במערכת הממוחשבת מהרשות ולאישור תקציבי מטעם המשרד.