הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

רכישה, התקנה ותחזוקה של מטהרי אוויר נוכח מגפת הקורונה

נוכח התפרצות מגפת הקורונה, הוחלט כי בשנת הלימודים תשפ"ב משרד החינוך יתקצב רשויות מקומיות ובעלויות על מוסדות חינוך לצורך רכישת מטהרי אוויר שקיבלו אישורים לכך ועמדו בתנאי קול קורא שהופץ בנושא.

הודעות ועדכונים

ב-18.1.23 התכנס פורום מקצועי למתן מענה לפניות ושאילתות בנוגע למטהרי האוויר שהותקנו בכיתות הלימוד במסגרת קול הקורא שפרסם משרד החינוך לתקצוב רשויות מקומיות ובעלויות על מוסדות חינוך כחלק מהתמודדות עם מגפת הקורונה. המענה שלהלן הוא על דעת משרדי החינוך, הבריאות והגנת הסביבה. להלן השאלות והתשובות

הבהרה ותזכורת לרשויות ולבעלויות שנגשו לקול הקורא

לתשומת ליבכם, מועד גמר ההתקנות במוסדות החינוך חל ב-31.12.2022, זאת בהתאם להחלטת משרד החינוך מתאריך 18.8.2022 וללא שינוי. יש להיערך לגמר הגשת דוחות הביצוע לא יאוחר מה-28.2.2023לא תינתן הארכה כלשהי למועדים אלו. תודה על שיתוף הפעולה וההירתמות.

לשאלות מקצועיות בנושא דוח הביצוע ניתן לפנות למשרד רו"ח קדמי אלחנתי - שרה שלומי, בטלפון או 02-5632225 או בדוא"ל kedmitihur@kacpa.co.il 

להלן עיקרי הקול קורא כפי שפורסם:

 • לטופס דיווח ביצוע בנושא רכישה, התקנה ותחזוקה של מטהרי אוויר נוכח מגפת הקורונה

 • בהתאם להחלטת משרד החינוך מתאריך 18.8.2022:

  • מועד ביצוע התקנות בכיתות לימוד - מתאריך ה-31.8.2022 עד ל-31.12.2022.

  • מועד הגשת דוח ביצוע - מתאריך ה-31.10.2022 עד ל-28.2.2023.

 • שימו לב, המשרד יתקצב את הרשות המקומית/הבעלות לצורך קול קורא זה בסכום של 1,920 ש"ח לכל כיתת לימוד, כאשר מספר הכיתות שבהן יותקנו המכשירים יהיה נגזרת של המחיר שייקבע באופן חופשי בין הרשות/בעלות לספק שייבחר על ידן. בשלב ראשון על הרשות/בעלות להתקין את המכשירים בגני ילדים, רק לאחר השלמת התקנה בכלל גני הילדים יש להתקין בבתי הספר, משכבות הגיל הנמוכות והלאה עד לסיום מלאי המכשירים ברשות/בעלות. בכל מקרה המחיר המקסימלי שיוכר למכשיר עבור כיתה לא יעלה על 3,000 ש"ח.

 • עדכון קריטריונים ל-10.4.2022: רשות/בעלות שתוקצבה על סמך נוסח הקריטריונים הקודם בסך של 1,600 ש"ח לכיתה על פי מספר הכיתות שאושר לה תקבל השלמת תקצוב של 320 ש"ח לכל כיתה שאושרה.

 • יובהר כי הרשות/הבעלות אינה נדרשת לבצע השלמת תקציב לרכישת המכשירים, אלא להשתמש בהקצאה שהועברה אליה בהתאם לסדרי העדיפויות כמפורט בסעיף זה. לדוגמה: אם ברשות 100 כיתות גן ויסודי, הקצאת התקציב עבורה תהיה 192,000 ש"ח. אם העלות שתיקבע בין הרשות/בעלות לחברה המספקת תהיה 2,500 ש"ח למכשיר, הרשות תוכל לרכוש מהתקציב שהתקבל מכשירים ל-76 כיתות מתוך ה-100, כאשר יש לרכוש קודם על עבור כיתות הגן, לאחר מכן עבור כיתות היסודי הנמוכות וכך הלאה.

 • מפאת החשש שעלה לגבי אי עמידה באספקת מלאי מטהרים ועל מנת לוודא כי ספקי מטהרי האוויר עומדים בתנאי ההתקשרות ובלוחות הזמנים שלגביהם התחייבו להם, אנו ממליצים לבקש ערבויות ביצוע בגין כל התקשרות. 

 • מינהל רישוי, בקרה ואכיפה של משרד החינוך יבצע מעקב ובקרה שוטפים אחר ניצול התקציב של שנת תשפ"ב, ביצוע הרכישה וכן אספקת הציוד וההתקנה שלו בפועל. 

 • בתאריך 3.5.2022 התקיים כנס מקוון לרשויות המקומיות בנושא התקנת מטהרי אוויר בכיתות לימוד - לצפייה בהקלטת המפגש | למצגת שהוצגה באירוע

 • לבירורים מקצועיים ניתן לפנות לנציג מינהל פיתוח של משרד החינוך - שמעון אבני, מנהל אגף הסעות בדוא"ל shimonav@education.gov.il

 • לשאלות מקצועיות בנושא דוח הביצוע ניתן לפנות למשרד רו"ח קדמי אלחנתי - שרה שלומי, בדוא"ל kedmitihur@kacpa.co.il או בטלפון 02-5632225.

מידע כללי לגבי רכישה, התקנה ותחזוקה של מטהרי אוויר נוכח מגפת הקורונה

המשך שמירה על שגרת הלימודים במוסדות החינוך מחייב התייחסות לנושא שטרם טופל בעבר, והוא איכות האוויר בכיתות הלימוד. ניתוח של מקרי ההדבקה בגלי הקורונה הקודמים מראה כי מספיק תלמיד חולה אחד כדי להדביק רבים בנגיף הקורונה. אחת האפשרויות להתמודד עם מקרים אלו הוא טיהור האוויר בכיתה באמצעות מכשירים ייעודיים לכך.

שימוש במכשירים לטיהור אוויר החל במערכות חינוך רבות בעולם, בעקבות ההתפשטות המהירה של מגפת הקורונה. ועדה מקצועית של משרד הבריאות קבעה את רשימת המכשירים המומלצים לשימוש בכיתות לימוד בהיבטי הבריאות. המכשירים שהומלצו על ידי משרד הבריאות עברו בדיקה נוספת במשרד החינוך. בבדיקה זו נבדקה התאמת המכשירים הללו לכיתות הלימוד מהיבטי בטיחות, רעש ועוד, ובהתאם גובשה רשימה של מכשירים העומדים בדרישות ושאותם ניתן לרכוש ולהתקין במסגרת קול קורא זה. 

אופן ההתקנה ומספר המכשירים בכיתה צריך להיות מותאם להנחיות משרד החינוך בנוגע להפעלת כל אחד מהמכשירים, כפי שיופיע ברשימת הספקים, בין השאר, בהקשרים של ספיקת אוויר. התקנה באופן שאינו תואם את ההנחיות לא תזכה את הרשות בתקציב עבור מערכות אלו.

הרשות/בעלות תתוקצב בחישוב שיהיה בהתאם למספר הכיתות בפועל בשכבות הגיל של גנים (קדם יסודי) ובית ספר יסודי שבתחומה שבבעלותה, ועליה לרכוש ולתחזק כמות מקסימלית של מכשירים בסכום בו היא תוקצבה. ככלל, ולאור העובדה שהתקציב מוגבל, יש להתקין את המכשירים בסדר קדימות גילאי, כאשר גילאי קדם-יסודי קודמים לגילי היסודי.

להלן המכשירים שנבחנו לצורך התקנה במערכת החינוך על ידי משרד הבריאות ומשרד החינוך, נכון לתאריך 1.3.2022

 

איש קשר
ספיקה
(מ"ק/שעה)
רמת הרעש
(db)

המלצת משרד הבריאות

אישור משרד החינוך

מספר מוצרים לכיתה

שם המוצר (חברה)

גיא וינשטיין

054-4546969

463

42

v

v

1

 

AirQuality

FSA-550

גיא וינשטיין

054-4546969

503​ 38​ v​ v​ 1​

AirQuality

FFCO1M-AB​

ארי כהן

054-7863008

763

44

v

v

1

 

Rhino 1030

ג'נריון בע"מ ייצור בית אל מכונות

פזי ציקרמן

054-5440077

850

49

v

v

1

SilentCare

גוטמרק

(ריצפתי)

סלמון גטה

054-9952805

2*305=610

50

v

v

2

 

 

Biopharmax

(ריצפתי)

מתן יוספסברג

054-4293959

480

47

v

v

1

 

 

Scandinavia Clean air FS30

אורן אליסוב

054-7297997

2*200=400​

49

v​

v​

2

 

Aura air

בני בלס

054-4555960

374

49

v​

טרם אושר

1

 

Heraeus

Soluva Air

קובי

050-2064879

492

47

v​

אושר

1​

 

Healthway

גאמידור

Deluxe

 

קובי

050-2064879​

216, למכשיר אחד​

47​

v​​

v​​

​​2​

Healthway

גאמידור

קומפקט

יולי חודש

054-5551141

359​

50​

טרם אושר​

​טרם אושר

​2

Biopharmax

(עילי)

50​ 47​

v​

​טרם אושר Blue Zone 450​

לקריאת מסמך קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות/בעלויות עבור רכישה, התקנה ותחזוקה של מטהרי אוויר נוכח מגפת הקורונה בשנת הלימודים תשפ"ב

שאלות נפוצות

 • מי הגורם האמון לוודא שבטיחות המכשיר לא נפגמת תוך כדי שימוש, ואחת לכמה זמן יבוצעו בדיקות בטיחות ותחזוקה?

  ​אחזקת המכשירים הינה באחריות הרשויות המקומיות והבעלויות למול החברות האזרחיות, בהתאם להוראות האחזקה של היצרן.

 • האם המכשירים פולטים אוזון?

  ועדת ההיגוי שהקים משרד הבריאות קבעה שבמוסדות החינוך לא יותקנו מכשירים הפולטים אוזון מעבר לרמה זניחה. המכשירים שאושרו להתקנה בכיתות נבדקו על ידי המשרד להגנת הסביבה ונמצא כי במדידות סביבתיות שנעשו בכיתה מייצגת ריכוזי האוזון אינם עולים מעל הרקע הטבעי הנמצא בחדר באופן קבוע. 

 • מה רמות הקרינה האלקטרו-מגנטית שהמכשירים פולטים?

  ​רמות הקרינה בתדרי רשת החשמל שנמדדו מכל מכשירי הטיהור שאושרו להתקנה בכיתות הלימוד נמוכות באופן משמעותי מהמלצות המשרד להגנת הסביבה לחשיפה מרבית (בהינתן מרחק של 30 ס"מ מהמכשיר).

 • מה עוצמת קרינת ה-WIFI שהמכשירים פולטים?

  הספק שידור מרבי של משדר WIFI טיפוסי הוא 0.1 וואט, ובמרחק 1 מטר ממנו רמת הקרינה המרבית קטנה מ-1 מיקרו-וואט לסנטימטר מרובע. ערך זה מהווה 1% בלבד מהסף המומלץ בישראל לחשיפה לשידור בתדר אופייני של רשת ה-WIFI ו-0.1% מהסף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי כבלתי מזיק לכלל האוכלוסייה, לרבות ילדים. 

  נוסף על כך, יש לציין כי רוב המכשירים התומכים בטכנולוגיית WIFI לצורך כיבוי, הדלקה, העברת התראות וכדומה משדרים לפרקי זמן קצרים.

 • האם המכשירים צפויים לפלוט חומרים מזהמים אם לא יתוחזקו כראוי?

  ​בדומה למכשירים אחרים שמשתמשים במסננים (כגון מזגנים), ישנו הכרח בתחזוקה לשם פעילות אפקטיבית של המכשיר. אם לא תתבצע תחזוקה כראוי אין חשש לעלייה בזיהום האוויר, אלא הפחתת יעילות סינון האוויר בלבד.

 • האם המכשירים משתמשים בטכנולוגיית STERIONIZER?

  ​ועדת ההיגוי של משרד הבריאות לא אישרה מכשירים שעובדים לפי עיקרון היוניזציה. הוועדה פסלה את כלל המכשירים הפולטים יונים לחלל החדר. על כן לא אושרו ולא תוקצבו מכשרים הפולטים יונים במסגרת הפרויקט.

 • האם המכשירים פועלים במקומות נוספים בעולם או שמא הם מופעלים בפעם הראשונה בכיתות בישראל?

  ​הטכנולוגיות שאושרו לשימוש בארץ הותקנו בפועל בכיתות בארה"ב, בגרמניה ובקנדה.

 • האם מטהר האוויר מוגדר כ"ציוד רפואי"?

  ​מטהר האוויר אינו מוגדר כ"ציוד רפואי" ועל כן לא נדרש לרישיון משרד הבריאות.

 • האם למטהרי האוויר תו תקן רשמי מטעם מכון התקנים הישראלי (מ.ת.י)?

  ​אין תקן רשמי מטעם מכון התקנים הישראלי למכשירי טיהור אוויר. חשוב להדגיש שאין תקן בעולם למכשירים מסוג זה. המכשירים נבדקו לפי קריטריונים מקצועיים כולל בטיחות.

 • האם חלה חובה על שימוש במכשיר לטיהור אוויר בכיתות והאם נדרשת הסכמת ההורים להפעלתו?

  ​אין חובה להתקין ולעשות שימוש במכשירי טיהור אוויר בכיתות. במסגרת התמודדות המדינה עם מגפת הקורונה, משרד החינוך פרסם קול קורא לתקצוב תוספתי לרשויות ובעלויות על מוסדות חינוך המעוניינות לרכוש מכשירים אלו. כידוע, התחזוקה והאחריות על מבני מוסדות החינוך, החצרות, המתקנים והציוד במוסדות החינוך מוטלות על הרשויות המקומיות והבעלויות על מוסדות החינוך (כאשר המבנה אינו רשותי) ובתוך כך גם תחזוקת המכשירים וההחלטה על אופן השימוש בהם.

 • האם הסינון פוגע במערכת החיסונית של הילדים?

  ​ילדים חשופים לווירוסים וחיידקים בחיי היום-יום, כולל בבית, במרחב הציבורי וכן בפעילויות אחרת כגון חוגים. טכנולוגיות הסינון מפחיתות את ריכוז הווירוסים והחיידקים באוויר אך לא באופן אבסלוטי. לכן אין כל חשש שהשימוש במכשירים יפגע במערכת החיסונית של הילדים.

 • מדוע לא לאוורר את הכיתות באופן טבעי באמצעות פתיחת חלון?

  ​אוורור טבעי של כיתות אכן נותן מענה אופטימלי. עם זאת הוא לא אפשרי בחלק מהכיתות בגלל סיבות של רעש, אקלים או בטיחות.