הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

טיפול הקב"ט הרשותי במשלחות לחו"ל ובמסעות לפולין

​המענה הביטחוני למשלחות לחו"ל היוצאות מטעם משרד החינוך או בחסותו נבנה במהלך תהליך התכנון והאישור של הוצאת המשלחת. במשלחות חינוכיות ייצוגיות, תהליך זה מתבצע על ידי הגוף המשגר, בסיוע קב"ט הרשות, המחוז ומשרד הקב"ט הארצי. בדף זה תוכלו לקרוא על ההיבטים הביטחוניים של המשלחות לחו"ל והמסעות לפולין, ותמצאו טפסים נדרשים וקישורים שימושיים עבור הקב"ט הרשותי.

הודעות ועדכונים

משרד החינוך פעל רבות כדי לקיים את יציאתן של משלחות בני הנוער לפולין, ולאור זאת אף פורסמו מכרזים אשר מסדירים פעילות זו. בעת הזו, קיימים קשיים בקיום המסעות, וישנן סוגיות שעדיין לא באו על פתרונן. מדובר בסוגיות שאינן תלויות במשרד ושלא נמצא להן פתרון.

לאחר בחינת הדברים עם הגורמים המוסמכים במדינה, הוחלט כי לעת הזו תוקפא פעילות משלחות בני הנוער לפולין. בשלב הראשון למשך תקופת משלחות הקיץ. במועד זה משלחות בני הנוער לפולין מבוטלות, ומסגרות החינוך אינן רשאיות לקיימן.

לקראת מועד המשלחות הבא תיעשה בחינה מחודשת והודעה מעדכנת תינתן בהמשך.

משלחות לחו"ל

הוצאת תלמידים לחו"ל בחסות משרד החינוך במסגרת משלחת נעשית כאשר קיימת סיבה ייחודית שיש בה ערך מוסף פדגוגי שלא ניתן לקבלו בדרך אחרת בארץ. על פי החלטת ממשלה ב/32, בנושא הוצאת משלחות לחו"ל, משלחת ממלכתית רשמית, באחריות ביטחונית של המדינה תהיה רק משלחת העומדת בקריטריונים של ייצוג מדינת ישראל באירוע בינלאומי רשמי, שיש בו סממנים של דגל, סמל והמנון. משלחות אחרות היוצאות בחסות משרד החינוך, יוגדרו כמשלחות חינוכיות ייצוגיות שאינן באחריות ביטחונית של המדינה. האחריות הביטחונית למשלחות חינוכיות ייצוגיות היא על הגוף המשגר ועל הורי התלמידים, בתיאום והנחיה של אגף הביטחון במשרד החינוך.

הטיפול במשלחות לחו"ל והבדיקה הביטחונית מתבצעים באמצעות משרד הקב"ט הארצי, בשיתוף ובתיאום המחוז הרלוונטי, המינהל לחינוך התיישבותי, מינהל ח"ן, המינהל הפדגוגי ומינהל התקשוב. לכל משלחת יועבר תדרוך התנהגות מונעת על ידי מתדרך קב"ט מחוזי או רשותי. משלחות כגון משלחות לימודי מגמה, מחנה אימונים של מועדון ספורט פרטי הן משלחות לא מאושרות שאינן מטופלות על ידי משרד החינוך ואין להעבירן לטיפול ביטחוני למשרד הקב"ט הארצי.

המענה הביטחוני למשלחת

 • המענה הביטחוני של המשלחת נבנה במהלך תהליך התכנון והאישור של הוצאת המשלחת. במשלחות ממלכתיות רשמיות, תהליך זה מתבצע על ידי משרד ראש הממשלה באמצעות ענף משלחות. במשלחות חינוכיות ייצוגיות, תהליך זה מתבצע על ידי הגוף המשגר, בסיוע קב"ט הרשות, המחוז ומשרד הקב"ט הארצי.

 • במשלחות ממלכתיות רשמיות, תוגדר רמת האבטחה על פי קביעה בלעדית של משרד ראש הממשלה, והיא נתונה לשינוי בהתאם לדרישות הביטחון.

 • במשלחות ממלכתיות, ייתכן מצב שבו יצורפו למשלחת מלווים ישראלים חמושים. במקרה זה יש להיערך להזמנת כרטיסי טיסה וחדרי מלון בהתאם למספר המאבטחים.

 • במשלחות ממלכתיות, ייתכן שהמשלחת תידרש לשכור חדר עבור מאבטח מקומי המאבטח את המשלחת בעת שהייתה בבית המלון. ככלל תחול עלות האבטחה על המשלחת.

 • במשלחות חינוכיות/ייצוגיות אשר אינן באחריות ביטחונית של מדינת ישראל, מומלץ לגוף המשגר לתאם סידורי אבטחה עם הגורמים המארחים לפני היציאה לחו"ל לשם אבטחת חברי המשלחת במהלך הפעילות ובבתי המלון.

 • כל משלחת תתודרך בהתנהגות ביטחונית מונעת טרם היציאה לחו"ל. המועד המוקדם ביותר לתדרוך הוא שבועיים טרם היציאה. על כל חברי המשלחת להשתתף בתדרוך.

 • על ראש המשלחת לפנות לקב"ט המחוז על מנת לתאם תדריך ביטחוני להתנהגות מונעת לכלל חברי המשלחת. קב"ט המחוז יעדכן את ראש המשלחת בפרטי הקב"ט הרשותי אשר יתדרך את המשלחת. על ראש המשלחת לפנות לקב"ט המתדרך לצורך תיאום התדרוך.

 • התדרוך הביטחוני למשלחות יבוצע במהלך השבועיים שלפני היציאה, אך לא ביום היציאה.

 • על כל ראש משלחת להצטייד בטלפון נייד (טלפון חו"ל) שיהיה זמין 24 שעות ביממה במשך כל זמן השהייה בחו"ל.

 • כל משלחת תקבל מידע בדבר דרכי תקשורת לשעת חירום בהיתר היציאה המונפק לה, ובכלל זה מספרי הטלפון של השגרירות במדינה שבה שוהה המשלחת ושל קב"ט השגרירות.

>> למידע נוסף בנושא משלחות תלמידים לחו"ל ראו בפורטל מוסדות חינוך

מסעות נוער לפולין

המשלחות לפולין מוגדרות על פי החלטת ממשלה ב/32 כמשלחות מיוחדות באחריות ביטחונית של המדינה, ולכן המענה הביטחוני שניתן להן הוא באחריות משרד ראש הממשלה ובתיאום עם משרד החינוך. אגף הביטחון במשרד החינוך משקיע מאמצים רבים לתיאום בין הצרכים והתוכניות השונות ובין מערך האבטחה בשטח המנוהל על ידי קב"ט המשלחות, יחד עם נציגי משרד החינוך השוהים בבסיס בפולין. ארגון המשלחת נעשה על ידי המוסד החינוכי המחויב לקבל אישור חסות פדגוגי ליציאת המשלחת לפולין מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, וכן אישור ביטחוני ליציאת המשלחת מטעם קב"ט משרד החינוך. תהליך קבלת החסות של משרד החינוך על המסע לפולין כולל מספר שלבים, בהם בדיקת התוכנית בהיבטי הביטחון על ידי משרד הקב"ט הארצי וקבלת אישור ביטחוני ליציאת המשלחת.

אבטחת המסע לפולין

 • אבטחת המשלחות במסגרת מסעות הנוער לפולין מתבססת על מערך מאורגן ומסודר האמון על האבטחה של המשלחות מרגע הנחיתה בפולין ועד להמראתן חזרה ארצה.

 • היקף המשלחות מחייב ארגון לוגיסטי, תיאום, מתן אישורים ביטחוניים ותפעול אבטחת התלמידים מרגע המראתם ועד חזרתם ארצה.

 • המשלחת מחויבת בקבלת אישור ביטחוני ליציאה מטעם משרד הקב"ט הארצי. האישור יינתן לאחר בדיקת התוכנית והקלדת נתוני המשלחת ונתוני התוכנית למערכת שליטה ובקרה ממוחשבת.

 • חברי המשלחת מקבלים תדריך התנהגות מונעת בארץ על ידי מתדרך מטעם אגף הביטחון במשרד החינוך טרם יציאתם למסע.

 • המשלחת מאובטחת על ידי צוות אבטחה ישראלי ופולני במהלך המסע, על פי הכללים וההנחיות של היחידה לאבטחת אישים ומשלחות.

 • במהלך כל השנה מופעל חפ"ק אבטחה לכלל המשלחות בפולין, המפעיל את כלל מערך אבטחת המשלחות בשגרה ובחירום.

משרד החינוך מחזיק בפולין נציגים לצורך סיוע פדגוגי, ארגוני ואבטחתי למשלחות:

קב"ט משלחות – נציג מטעם היחידה לאבטחת אישים ומשלחות ומשרד החינוך, שתפקידו לקיים את מערך האבטחה הישראלי והמקומי הנדרש לביטחונן של המשלחות בשגרה ולתפעולו בחירום.

קב"ט משרד החינוך – נציג מטעם אגף הביטחון במשרד החינוך שתפקידו לקיים קשר עם המשלחות ולסייע בהיבטים ארגוניים ולוגיסטיים בשגרה ובחירום.

נציג מינהל חברה ונוער – נציג שתפקידו לתת מטרייה לוגיסטית וארגונית למשלחות הממלכתיות.

>> למידע נוסף בנושא משלחות נוער לפולין ראו בפורטל מוסדות חינוך

שאלות נפוצות

 • כיצד דואגים לביטחון המשלחת בחו"ל?

  המענה הביטחוני של המשלחת נבנה במהלך תהליך התכנון והאישור של הוצאת המשלחת והוא משתנה לפי סוג המשלחת ורמת האבטחה הנדרשת.

 • מיהו הגוף האמון על אבטחת המשלחת לפולין?

  המדינה, ולכן המענה הביטחוני שניתן להן הוא באחריות משרד ראש הממשלה ובתיאום עם משרד החינוך.