הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

תפוסה ותקינה במעונות יום

​בדף זה תוכלו לקרוא על דרישות התקינה (היחס בין מחנך-מטפל למספר הפעוטות במעון), התפוסה (מספר הפעוטות המרבי בכיתה) והשטח המינימלי שיש לספק לכל פעוט במעונות יום, בהתאם לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018.

הודעות ועדכונים

תקינה

תקינה היא היחס בין מחנך-מטפל לבין מספר הפעוטות השוהים במעון. דרישות התקינה (בהתאם לסעיף 3 לתקנות ולטור ג' בתוספת הראשונה):

שכבת גיל דרישות החל מיום 1.9.2021
לידה עד 15 חודשים 1:6
24-15 חודשים 1:9
24 חודשים ומעלה 1:11

הערות:

 • בכל מקרה, בכל כיתה שבה שוהים שבעה פעוטות או יותר, יהיו שני מחנכים-מטפלים לפחות.

 • חישוב התקינה יהיה בעיגול כלפי מעלה למספר שלם או למחצית. המשמעות של מחצית היא שהות של מחנך-מטפל נוסף בחצי משעות הפעילות של המעון באותו יום.

 • תקינת כוח אדם בכיתות המעון

לרשותכם מחשבון עזר לחישוב התפוסה והתקינה.

תפוסה

תפוסה משמעה מספר הפעוטות המרבי שיכולים לשהות בכיתה. דרישות התפוסה (בהתאם לסעיף 2 לתקנות ולטור ב' שבתוספת הראשונה):

שכבת גיל דרישות החל מיום 1.9.2021 דרישות החל מיום 1.9.2022
לידה עד 15 חודשים אין 20
24-15 חודשים אין 24
24 חודשים ומעלה אין 30

הערות ביחס לדרישות שיחולו החל מיום 1.9.2022:

 • מנהל האגף רשאי, בנסיבות מיוחדות, לאשר תפוסה שלא תעלה על 10% מהתפוסה המרבית.

 • מיום 1.9.2022 ועד ליום 1.9.2025 מנהל האגף רשאי לאשר תפוסה שלא תעלה על 15% מהתפוסה המרבית, שנקבעה לגבי שכבת הגיל שמעל 15 חודשים ועד 24 חודשים.

 • התפוסה הזאת היא תפוסה מרבית, ואם שטח הכיתה אינו מאפשר לספק את השטח לפעוט בהתאם לסעיף הבא תופחת התפוסה בהתאם.

לרשותכם מחשבון עזר לחישוב התפוסה והתקינה.

שטח לפעוט

שטח לפעוט הוא שטח מינימלי (במטר מרובע) שיש לספק לכל פעוט השוהה בכיתה. דרישות השטח לפעוט במטר מרובע (בהתאם לסעיף 4 לתקנות ולטור ד' שבתוספת הראשונה):

שכבת גיל דרישות החל מיום 1.9.2021 דרישות החל מיום 1.9.2023*
לידה עד 15 חודשים השטחים יהיו מרווחים, בטוחים, מאווררים ויאפשרו תנועה לפי שלבי התפתחות הפעוטות במעון וסביבה חינוכית וטיפולית הולמת. 2.8
24-15 חודשים השטחים יהיו מרווחים, בטוחים, מאווררים ויאפשרו תנועה לפי שלבי התפתחות הפעוטות במעון וסביבה חינוכית וטיפולית הולמת. 2.6
24 חודשים ומעלה השטחים יהיו מרווחים, בטוחים, מאווררים ויאפשרו תנועה לפי שלבי התפתחות הפעוטות במעון וסביבה חינוכית וטיפולית הולמת. 2.2

הערות ביחס לדרישות שיחולו החל מיום 1.9.2023:

 • לעניין זה יובא בחשבון רק שטח המשמש לפעילות הפעוטות. שטח הפעילות לא יכלול את השטחים שבהם מצויים חדרי רחצה, שירותים, מחסן או מקלט.

 • תחולת הדרישות החל מיום 1.9.2023 היא רק על מעונות יום חדשים, קרי מעונות יום שלא קיבלו אישור ראשוני או רישיון הפעלה עד ליום 1.9.2021.

 • תחולת הדרישות על מעונות יום קיימים, שקיבלו אישור ראשוני או רישיון הפעלה לפני יום 1.9.2021, תהיה בהתאם לשיעור מעונות היום בישראל העומדים בדרישות אלה, והכל כמפורט בסעיף 25(ה') לתקנות.

למחשבון העזר לחישוב התפוסה והתקינה.

הגדרת כיתה וכיתה מעורבת

 • כיתה: קבוצת פעוטות הנמצאת באחריותם של אותם מחנכים-מטפלים, נמצאת בחלל פעילות המיועד לה ומופרדת מקבוצות אחרות של פעוטות בשטח המעון.

 • כיתה מעורבת: כיתה בה שוהים פעוטות משכבות גיל שונות, והחישובים בכיתות אלה יהיו לפי שקלול מספר הפעוטות משכבות הגיל השונות ביחס למספר הכולל של הפעוטות השוהים בכיתה.

שירות ותמיכה

מוקד שירות לרשויות, בעלויות ומפעילי מעונות יום: טלפון 6552* או 073-3983960 שלוחה 3 (ואז 4), בימים א'–ה' בין השעות 07:30–18:00 וביום ו' בין השעות 08:00–14:30.

מוקד תמיכה ומידע להורים: טלפון 6552* או 073-3983960 שלוחה 3 (ואז 7), בימים א'–ה' בין השעות 07:30–17:00.