הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

קבלת הרשאות לכניסה למערכת הרישוי לצורך הגשת בקשה לקבלת רישיון

​הכניסה למערכות משרד החינוך (בין היתר לשם הגשת בקשה לרישיון) אפשרית רק באמצעות הקלדת שם משתמש וסיסמה, שניתן להנפיק עבור מורשה חתימה של הבעלות או נציג שלה. שם המשתמש והסיסמה הם אישיים, מיועדים לשימוש המחזיק בהם בלבד, ואינם ניתנים להעברה לגורם אחר. 

הנפקת שם משתמש וסיסמה

לצורך הנפקת שם משתמש וסיסמה יש לפתוח פנייה מדף הרשאות למערכות המשרד (ראו קישור בכפתור הכחול), ולצרף טופס בקשה לשימוש במערכות רישוי מעונות יום לפעוטות ממולא על כל סעיפיו, לרבות חתימה של בעלי התפקידים, בצירוף המסמכים הבאים:

 • תעודת רישום של התאגיד מטעם הגורם הממשלתי המתאים:

  • עמותה: תעודת רישום מרשם העמותות.

  • חברה או חברה לתועלת הציבור (חל"צ): תעודת רישום מרשם החברות.

  • אגודה שיתופית: תעודת רישום מטעם רשם האגודות השיתופיות.

  • עוסק מורשה או עוסק פטור: תעודה בתוקף לאותה שנת מס.

  • אישור המוכיח שהפונה הוא מורשה החתימה מטעם הבעלות. ניתן להציג פרוטוקול מינוי מורשה החתימה הכולל שם מלא ותעודת זהות. על הטופס להיות חתום על ידי הגורם הממשלתי המאשר ועליו מוטבעת חותמת "התקבל".

   הערה: עוסק מורשה או עוסק פטור – מורשה החתימה במקרים אלו הוא האדם שפרטיו מופיעים על תעודת הרישום.

 • אם המשתמש הוא נציג מטעם מורשה החתימה יש לצרף ייפוי כוח חתום על ידי מורשה החתימה.

 • צילום תעודת זהות של האדם המיועד להשתמש במערכת.

דרכים לביצוע ההזדהות

 1. הזדהות באמצעות פנייה מקוונת: באמצעות טופס בקשה לשימוש במערכות רישוי מעונות יום לפעוטות ממולא על כל סעיפיו, לרבות חתימה של בעלי התפקידים וחתימה של עורך דין, בצירוף המסמכים המפורטים לעיל. בפנייה חשוב לעדכן כתובת דוא"ל וטלפון ליצירת קשר.

 2. הזדהות אישית באמצעות שיחת וידאו או זום: באמצעות טופס בקשה לשימוש במערכות רישוי מעונות יום לפעוטות ממולא על כל סעיפיו, לרבות חתימה של בעלי התפקידים, ללא צורך בחתימה של עו"ד, בצירוף המסמכים המפורטים לעיל. אם המסמכים תקינים, נציג המשרד יתאם איתכם שיחה לצורך ביצוע ההזדהות. במידה שהמסמכים אינם תקינים או חסרים, נציג המשרד יעדכן אתכם בדבר ההשלמות הנדרשות. לאחר השלמת הנדרש, תתואם שיחה לביצוע ההזדהות. בפנייה יש לעדכן כתובת דוא"ל וטלפון ליצירת קשר. משך הטיפול הוא כ-48 שעות. אם שם המשתמש והסיסמה לא נשלחו תוך 48 שעות, ניתן לפנות למוקד השירות בטלפון 6552*, שלוחה 4 ואז 3.

 3. הזדהות אישית באגף הרישוי: מורשה החתימה מטעם הבעלות או נציגו יכולים להגיע למשרד החינוך, אגף א' רישוי, רחוב פארן 7 רמת אשכול בירושלים, בימים א'–ד' בין השעות 9:00–13:00, מצוידים בכל המסכים המפורטים לעיל.