הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

בדיקת רישום פלילי במעון יום

בדף זה תמצאו מידע בנושא חוק הפיקוח על המעונות, ותוכלו לקרוא על מי ניתן לבצע בדיקת קיום רישום פלילי ומה הן ההנחיות למפעיל המעון בנושא הרישום הפלילי.

הדרכות וקישורים שימושיים

חוק הפיקוח על מעונות יום

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות אוסר על הפעלת מעון יום כאשר למי מכלל המעורבים המעון יש רישום פלילי שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה ראוי שיועסק או ייתן שירותים במעון יום לפעוטות – כל זאת לשם הגנה על שלומם וביטחונם של קטינים חסרי ישע השוהים במעון ולמנוע מצבים העלולים להעמיד את הפעוטות במצבי סיכון.

במסגרת בקשה לקבל רישיון מכוח חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות מבוצעת בדיקת היעדר רישום פלילי של כלל המעורבים במעון: המנהל, העובדים, הדיירים במעון נותני שירותים, בעלי תפקידים בתאגיד וכל מי שבא במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות בהתאם לסעיפים 6, 8, 15 ו-16 לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות. בדיקת הרישום הפלילי מבוצעת בהתאם לנוהל בדיקת רישום פלילי.

הנחיות עבור מפעיל המעון בנושא בדיקת הרישום הפלילי

 • בטופס הבקשה מנהל המעון נדרש למלא מייל אישי של כל עובדת. 

 • חל איסור לציין כתובת דוא"ל של מנהל המעון או מבקש הרישיון. אם יימצא רישום פלילי לא תקין, הרי שמדובר במידע חסוי שאסור למבקש הרישיון או מי מטעמו להיות חשוף לו.

 • אם ניתנה החלטה לסירוב, חל איסור להעסיק את העובדת במעון גם אם הוגשה בקשה לוועדת ערר/השגה.

 • במידה והעובדת המסורבת הינה בהיריון/חופשת לידה/שמירת הריון יש לפנות לממונה לחוק עבודת נשים להיתר לפיטורין ולהעביר ליחידת בקרת כשירות אסמכתא לכך.

 • מבקש הרישיון ישמור במקום בטוח במעון את צילומי תעודות הזהות לרבות דרכון זר, טופסי ההסכמה של כל הגורמים החתומים בטופס. לגבי דרכון זר יש לשמור גם את התצהיר המאומת על ידי עורך דין.

 • יש לוודא שרשימת המעורבים במעון בטופס הבקשה תואמת לעובדות/נותני השירות/מתגוררים במעון וכדומה, שנמצאים בפועל במעון (בפיקוח שיבוצע במעון ידרשו להזדהות על ידי הצגת תעודת זהות).

 • יש לעדכן במיידי את הבקשה לרישיון לגבי עובדת חדשה/נותן שירותים וכל מי שבא במגע עם הפעוטות, ולהחתימם על טופס הסכמה לקבלת מידע פלילי.

 • בנסיבות המחייבות העסקה או מתן שירותים במעון רשאי בעל רישיון הפעלה, שהגיש בקשה לאישור העסקה או למתן שירותים והממונה טרם השיב לו, להעסיק או להתקשר עם אותו אדם לתקופה שלא תעלה על עשרה ימי עבודה.

 • במידה והמסורב הינו בעלים/מנהל – יש להציג אסמכתה לשינוי הבעלות, ואם מדובר בדירת מגורים אז להציג עדכון על שינוי כתובת המעון.

 • חל איסור להעסיק עובדת מסורבת במעון מיום החלטת הסירוב.

 • לאחר קבלת הודעת הסירוב יש להעביר במייל ליחידת בקרת כשירות טופס הצהרה בדבר אי העסקת העובד/ת או נותן/ת השירותים או מנהל/ת מעון או בעל/י/ות המעון.

שירות ותמיכה

לבירורים נוספים יש לפנות ליחידת בקרת כשירות בדוא"ל RP.Meonot@education.gov.il

מוקד שירות לרשויות, בעלויות ומפעילי מעונות יום: טלפון 6552*, שלוחה 2, בימים א'–ה' בין השעות 07:30–17:00 וביום ו' בין השעות 08:00–14:30.

מוקד תמיכה ומידע להורים: טלפון 6552* או 073-3983960, שלוחה 3, בימים א'–ה' בין השעות 07:30–17:00.