הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מערכת גפ"ן – שנת הלימודים תשפ"ג

בעלי תפקיד ברשות המקומית ובבעלות יכולים לצפות בתוכנית העבודה הבית ספרית, לאשר את הפעילויות שבאחריות הרשות או הבעלות, לצפות בתקציבי בית הספר והרשות המקומית, לבנות תוכנית עבודה רשותית, לדווח ביצוע ולעקוב אחר תכנון מול ביצוע.

לתשומת ליבכם, תשלום אוגוסט שאמור היה לעבור למוסדות שש שנתיים וחט"ע בגין תשפ"ג בתחילת ספטמבר, הוקדם והועבר למוסדות כבר בתחילת אוגוסט יחד עם תשלום יולי. בכך השלים המשרד את העברת כל 12 התשלומים בגין תשפ"ג בשש שנתי ובחט"ע. 

הנחיות להגשת דוחות ביצוע לשנת תשפ"ג

ברצוננו לעדכן כי פורסמו בפורטל רשויות ובעלויות הנחיות מנהל אכיפה ובקרה להגשת דוחות הביצוע לשנת תשפ"ג:

הנחיות לרשויות

הנחיות לבתי ספר על יסודיים

הנחיות לבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים עצמאיות 

עדכון מודל התמרוץ בבתי ספר שש-שנתיים ובחטיבה העליונה והודעות נוספות בנושא דיווח ביצוע תשפ"ג

לאור מתכונת התשלום במוסדות שש-שנתיים ובחטיבה עליונה ואתגרים ייחודיים נוספים שהוצפו, בוצעו ההתאמות הבאות במודל התמרוץ לבתי ספר שש שנתיים וחטיבה עליונה, הרלוונטיות לשנת תשפ"ג בלבד:  

במוסדות שש-שנתיים ובחטיבה העליונה בתי הספר נדרשו לעמוד באחד מהיעדים הבאים לפחות:

עמידה ב-60% דיווח ביצוע ב-1.7.2023 או עמידה ב-80% דיווח ביצוע ב-1.8.2023.

בנוסף, המוסד היה צריך לעמוד בתנאים הבאים:

 1. תכנון מעל 90% מהתקציב.

 2. דיווח ביצוע תקין (ללא דחיית בקר ביחס לדיווח הרלוונטי) תוך צירוף כלל האסמכתאות הנדרשות.

בתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים העצמאיות היעדים והמועדים נותרו בעינם, ונדרשו לעמוד באחד מהיעדים הבאים לפחות:

עמידה ב-70% דיווח ביצוע ב-1.6.2023 או עמידה ב-85% דיווח ביצוע ב-15.7.2023.

בנוסף, נדרש כי יעמדו בתנאים הנוספים המפורטים מעלה.  

עדכונים נוספים בנושא דיווח ביצוע במוסדות שש שנתיים ובחטיבה עליונה: 

 1. החל מתאריך 18.7.2023 מוסדות יכלו לדווח במסגרת מסך דיווח ההון האנושי, את ביצוע רכיב השכר במסגרת יוזמות רשות/בעלות, על פי דיווח הרשות/בעלות למוסד. היות ורכיב זה נבדק במסגרת הדוח השנתי של הרשות או הבעלות, הרשות/בעלות נדרשה לוודא הלימה בין הדיווח לביצוע בפועל ולאשר דיווח זה. לאחר אישור הדיווח חושב במסגרת אחוז דיווח הביצוע של המוסד. 

 2. במסגרת תכנון השעות הבודדות בחטיבה עליונה ניתן להזין טווח עלות בין 0 ל-210 ש"ח לשעה. על המוסד להזין את העלות הממוצעת לאחר שיח עם הרשות/בעלות. עלות זו שולבה אוטומטית במסך דיווח ההון האנושי - המוסד לא נדרש לפרט עלות שעה לכל עובד. דיווח זה נדרש להימסר על ידי הרשות/בעלות במסגרת הדוח השנתי. 

שימו לב, אם התגלו או יתגלו פערים בין דיווח ההון האנושי בידי המוסד לבין דיווח הביצוע הרשותי, פער זה עלול להשפיע על זכאות המוסד לתמרוץ עד לביטול תוספת אחוז הגמישות. 

מידע נוסף וקישורים שימושיים

 • בטופס ההרשאות לרשויות ובעלויות נוסף תפקיד חדש: צופה במערכת גפ"ן. התפקיד מאפשר לנציגי רשויות ובעלויות שלא בתפקידים של גזבר/ראש רשות/מנהל בעלות/מנהל כספים בבעלות להיכנס למערכת גפ"ן ולצפות בנתונים, ללא ביצוע פעולות. אם נציג רשות/בעלות רוצה לקבל את ההרשאה לצפייה, עליו למלא את הטופס. לאחר מילוי הטופס יש לפתוח פנייה מקוונת מדף הרשאות ולצרף את הטופס המלא.

הדרכות (הקלטות ממפגשים) ומענה לשאלות

 • סרטון הסברה בנושא מערכת גפ"ן, תחום רשויות ובעלויות – אישור תוכנית העבודה: תוכנית העבודה משקפת את הסיפור הארגוני של הרשות או הבעלות. במסגרת כתיבת תוכנית העבודה תוכלו להגדיר את היעדים ולדייק את המענים הרלוונטים לארגון. מערכת גפ"ן מאפשרת ראייה הוליסטית של הארגון על חוזקותיו ואתגריו, וכן בחירה והתאמת מענים מדויקים לצרכים הקיימים.

מועדי הדיווח למנהלים

המערכת נפתחה ב-1.6.2022 עבור מנהלים לשלב התכנון המלא, שבמהלכו עליהם לתכנן במערכת את תקציב גפ"ן העומד לרשותם ולהציג את תוכנית העבודה הבית ספרית. 

היות שמדובר בשנת מעבר ומתוך התחשבות בבקשות המנהלים לרווח את מועדי הדיווח במערכת, תוכנית העבודה תגובש במספר שלבים על פי הפירוט הבא: הגשת בקשות לימי הדרכה, מורים מובילים ושעות בודדות עד ל-30.6.2022 בבתי הספר היסודיים ועד ל-20.6.2022 בבתי הספר העל יסודיים (במקום 31.5.2022), בחירת מענים משרדיים כגון תוכן דיגיטלי, תוכנות לניהול פדגוגי, אינטרנט ותחזוקת מחשבים עד ל-30.6.2022 (במקום 15.7.2022) והגשת תוכנית עבודה מלאה עד ל-1.11.2022 (במקום 15.7.2022).

שימו לב, מערכת גפ"ן לניהול הסל הרשותי תיפתח לשימוש הרשויות החל מ-1.9.2022.

קהל היעד של מערכת גפ"ן

על פי החלטת הממשלה, בשנת הלימודים תשפ"ג ישתתפו בתוכנית הגמישות בתי ספר בחטיבה העליונה ובתי ספר בחינוך הרשמי ביסודי ובחטיבות הביניים. התוכנית אינה חלה בתשפ"ג על האוכלוסיות הבאות: גני ילדים, בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוכש"ר, מוסדות חינוך מיוחד, מרכזי מחוננים, בתי ספר בבתי חולים ומוסדות ייחודיים אחרים וכיתות י"ג–י"ד.

יודגש כי כל המענים הייעודיים לחינוך המיוחד שניתנו בעבר ממשיכים כסדרם (למעט תקציב הקורונה שניתן באופן חד פעמי בשנת הלימודים תשפ"ב). לגבי מענים רוחביים ששולבו בגפ"ן, בתי ספר שאינם משתתפים בתוכנית אך זכאים למענים אלו יקבלו אותם באמצעות מערכת גפ"ן במתכונת של "שוברים" או בערוצים אחרים ובכל אופן, זכאותם תישמר במלואה. כמו כן יוכלו אוכלוסיות אלו לקבל מענה במסגרת הסל הרשותי.

הרשאות למערכת גפ"ן

בשלב זה בעלי התפקידים הרשאים לצפות במערכת בנתוני בתי הספר והרשות: מנהל אגף החינוך ברשות, מנהל הרשות או הבעלות וגזבר הרשות או הבעלות.

הנושאים המרכזיים במדריך המלא

במסמך המלא תמצאו מידע מפורט בנושאים הבאים:

 1. רקע

 2. פעולות מרכזיות בשלב התכנון המלא

 3. תכנון תקציב גפ"ן

 4. אישורים ושינויים בתוכנית העבודה לאורך השנה

 5. שילוב הניהול העצמי בתוכנית הגמישות

 6. גמישות בחטיבה עליונה ועבודת מוסדות שש שנתיים

 7. הסל הרשותי

 8. העברת תקציב, דיווח ביצוע ובקרה

 9. טבלת מרכזת של מועדים רלוונטיים

 10. תמיכה טכנית ומידע נוסף