הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מילון מונחים – מערכת קידום נוער

לנוחותכם מובאת כאן ​רשימת המונחים הרלוונטיים למערכת קידום נוער, בסדר אלפביתי.

 • גורם מטפל – גורם נוסף מחוץ ליחידת קידום נוער המטפל בנער, כגון: קב"ס, מחלקת רווחה, פסיכולוג.

 • גורם מפנה – גורם שהפנה את הנער והמגדיר כיצד הוא הגיע לטיפול ביחידת קידום נוער.

 • חוזה טיפולי – הסכם בין נער מטופל ליחידת קידום נוער שבה הוא מטופל, המגדיר את מחויבויות הנער ועובד קידום הנוער ואת התוצאות המצופות מהטיפול.

 • חסות הנוער – גוף האחראי מערך הלמידה במעונות ובהוסטלים שבהם מתחנכים נערים ונערות, הנשלחים אליהם על פי צווי בתי משפט או על פי הפניות מהרווחה. במסגרת חסות הנוער פועלים מוסדות לאבחון והשמה והוסטלים לנערים מחוסרי קורת גג.

 • יחידת קידום נוער – יחידה ברשות מקומית העוסקת בטיפול בנוער מנותק או בסיכון.

 • מאפיין משפחה – מאפיין של נער מטופל המגדיר את אופי המשפחה של הנער.

 • מרכז השכלה – מרכז הפועל במסגרת יחידת קידום נוער להשלמת השכלה פורמלית לנוער מנותק. המרכז אחראי לאבחון הנערים, שיבוץ למסגרות לימודיות וביצוע בחינות לנערים בתוכנית.

 • נער מטופל (אקטואלי) – נער המוכר ומטופל על ידי יחידת קידום נוער.

 • נער נושר/מנותק – שאינו משובץ במוסד חינוך אשר מוכר ו/ או מפוקח על ידי משרד החינוך.

 • נער פוטנציאלי – נער מנותק שעדיין אינו מטופל ביחידת קידום נוער.

 • סטטוס טיפול – מאפיין של נער מטופל המגדיר את שלב הטיפול בו במסגרת יחידת קידום נוער.

 • עובד קידום נוער – עובד ביחידת קידום נוער המטפל בנוער מנותק או בסיכון.

 • רשות השכלה – רשות המפעילה מרכז השכלה עבור רשות אחרת שאינה מפעילה מרכז כזה. רשות השכלה היא מאפיין של תלמיד המטופל ביחידת קידום נוער ברשות אחת אך משובץ למרכז השכלה ברשות אחרת.

 • שירות – תוכנית חינוך טיפול, הניתנת לנערים מטופלים במטרה לקדמם מבחינה לימודית, חברתית או תעסוקתית. השירות יכול להינתן במסגרת פרטנית או קבוצתית.

 • תוכנית היל"ה – השכלת יסוד לימודי השלמה – שירות הניתן לנערים מנותקים המטופלים ביחידת קידום נוער, במטרה להקנות להם השכלה פורמלית או מיומנות. שיוך לתוכנית היל"ה הוא מאפיין של שירות.

 • תחום ליבה – נושא מרכזי שהוגדר על ידי קידום נוער במשרד החינוך. כל שירות הניתן לנער מקושר לאחד מתחומי הליבה (תחום ליבה הוא מאפיין של השירות).

 • קידום נוער – מחלקה באגף חינוך ילדים ונוער בסיכון, במינהל הפדגוגי במשרד החינוך, האחראית על הטיפול בנוער מנותק או בסיכון.

 • תלמיד בסיכון נשירה – תלמיד אשר מנהל בית הספר, היועץ או הקב"ס, דיווחו לגביו כי קיימת חשש לנשירתו ממסגרת פורמלית.

 • תפקוד – מאפיין של נער מטופל המגדיר את מידת השתלבותו של הנער בחברה מבחינה לימודית ותעסוקתית.

​>> חזרה לדף קידום נוער