הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

ניהול שותפויות

היחידה לתוכניות ושותפויות במנהל הפדגוגי במשרד החינוך מובילה בעשור האחרון מגוון תהליכי שיתוף כחלק ממדיניות של משילות משתפת, שבמסגרתה בעלי עניין, מומחים וקבוצות מהציבור מעורבים ברמות שונות בתהליכי קבלת ההחלטות, בעיצוב מדיניות החינוך וביישומה.

מדיניות משילות משתפת

תהליכי שיתוף במגוון מתודות, החלים ברמות ובתחומים שונים, מאפשרים ליחידות ולאגפים במשרד לקבל מידע ולפגוש רעיונות חדשים, לתכנן באופן רלוונטי ויעיל יותר, לזהות חסמים והתנגדויות, להגביר אמון ולגיטימציה, להיחשף לעבודת המשרד ולרתום שותפים לתהליך היישום ובכלל. בכוחם של אלה להניב, בסופו של דבר, שיפורים ניכרים בתהליכי קבלת החלטות ובביצוען.

במסגרת תהליכים אלו, גופים ממשלתיים, חברות עסקיות וארגוני מגזר שלישי, וכן בעלי עניין מתחומים שונים, מומחים וקבוצות מהקהילה, מעורבים ברמות שונות בתהליכי שיתוף ובגיבוש המלצות לשם קידום מדיניות משרד החינוך ויישומה. תהליכים אלה מאפשרים לבעלי תפקיד במשרד לקבל מידע ולפגוש רעיונות חדשים, לתכנן באופן רלוונטי ואפקטיבי יותר, להגביר אמון ולגיטימציה, לאפשר לשותפים הרלוונטיים להיחשף לעבודת המשרד ולרתום אותם להמשך תהליך ההטמעה. 

אנו רואים חשיבות רבה בתפיסת השותפות כערך וכדרך לקידום וליישום מיטביים של מדיניות המשרד, ועל כן אנו מעודדים אגפים ויחידות במינהל להוביל תהליכים ברוח משילות משתפת, בבואם להתמודד עם אתגרים חינוכיים שונים.

ניהול שותפויות – פרסומי היחידה וחומרי למידה

יצירת קשר

בכל שאלה ניתן לפנות ליחידה לתוכניות ולשותפויות, בכתובת הדוא"ל pedagogy_partnerships@education.gov.il