הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

התקנת מצלמות במעון יום

כאן תוכלו לקרוא על חוק התקנת המצלמות ומשמעותו, ולהבין מי זכאי לקבל פטור מהתקנת מערכת מצלמות ומי רשאי לצפות בצילומים.

הדרכות וקישורים שימושיים

הדרכה מקוונת בנושא חוק המצלמות ובדיקת רישום פלילי (התקיימה בתאריך 7.12.2022) – לצפייה במפגש | למצגת ההדרכה

מידע כללי על חוק התקנת מצלמות במעונות יום

חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018, פורסם ביום 27.12.2018 ומטרתו להגן על שלומם של פעוטות השוהים במעון יום מפני פגיעה בהם באמצעות התקנת מצלמות, תוך שמירה, ככל האפשר, על כבודם ופרטיותם של הפעוטות, של העובדים במעון ושל כל אדם אחר הנמצא במעון.

חובת התקנת מצלמות

בהתאם לחוק, חלה חובה על מפעיל מעון שבו שוהים 7 פעוטות ומעלה להתקין מצלמות במעון.

דגשים לגבי חוק המצלמות

 • המצלמות יתעדו את כל הנעשה במעון בכל השעות בהן שוהים פעוטות בהקלטת וידאו ללא קול.

 • המצלמות יותקנו ויופעלו באופן שמספרן, מיקומן, זוויות הצילום שלהן, בחירת האמצעים הטכנולוגים לצילום וטיב הצילום ואיכותו יאפשרו צילום של הנעשה במקומות בהם ניתן חינוך טיפולי ובמשך כל השעות בהן שוהים הפעוטות במעון.

 • הצילומים יישמרו למשך 30 ימים ועד 90 ימים ממועד הצילום.

 • המצלמות יוצבו באופן גלוי ולא סמוי כולל שילוט ברור וקריא, וכן יידוע העובדים וההורים בדבר קיומן של המצלמות.

 • יש לנקוט באמצעים סבירים למנוע גישה לצילומים ממי שאיננו מורשה על פי החוק.

 • המצלמות לא יחוברו לרשת תקשורת מכל סוג שהוא אלא יפעלו במעגל סגור.

 • בחוק מפורטות דרישות נוספות בדבר סוג הצילום, מיקום המצלמות, שמירת הצילומים ועוד.

למידע נוסף ראו נוהל התקנה ובדיקה טכנית

יובהר כי בהתאם לסעיף 7 לחוק חל איסור על אדם (ובכלל זה על המעון ועל הורי הפעוטות) לצפות בצילומים, להעתיקם, להעבירם לאחר, או לעשות בהם או במידע שהתגלה לו מהם כל שימוש, אלא לפי צו של בית משפט. אדם העובר על הוראות סעיף 7, דינו – מאסר שישה חודשים.

פטור מהתקנת מצלמות

 • מעון יום לפעוטות הפועל במקום המשמש גם למגורים.

 • מעון יום שיקומי.

 • מעון יום השוהים בו פחות מ-7 פעוטות.

 • במעון יום שבו לפחות 70% מהורי הפעוטות מתנגדים בכתב להפעלת מצלמות.

צפייה בצילומים

על פי סעיף ס'7(ב')(3) לחוק המצלמות: "הממונה, מפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ומפקח לפי חוק מעונות יום שיקומיים רשאים להשתמש בצילומים, במקרה של חשד לפגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של פעוטות במעון יום לפעוטות, לשם מניעת פגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של הפעוטות השוהים במעון בלבד; חל איסור לצפות, להעתיק, להעביר לאחר, או לעשות שימוש בצילומים או במידע שהתגלה מהם, אלא רק בצו בית משפט".

 • משטרת ישראל ורשויות התביעה רשאיות להשתמש בצילומים למניעת ביצוע עבירה, חקירת עבירה או ניהול הליך פלילי בכפוף להוראות כל דין.

 • משטרת ישראל תדווח על כל מידע שהתגלה לה לממונה או מפקח מעונות יום שיקומיים, וכן לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער לשם מילוי תפקידו, אם אין בכך להביא לידי שיבוש הליכי חקירה ומשפט.

 • משטרת ישראל רשאית לאפשר להורה של פעוט לצפות בצילומים, ככול שאין בכך להביא לידי שיבוש הליכי חקירה ומשפט.

 • שימו לב, אדם המעתיק צילומים או מעביר אותם לאחר או שעושה בהם או במידע שהתגלה לו מהם שימוש בניגוד לחוק דינו שישה חודשי מאסר.

תחולת החוק

החל מיום 1.9.2020 חלה חובה על כל המעונות שהחוק חל עליהם, להתקין מצלמות.

על מעונות בהם, ביום פרסומו של החוק, היו מותקנות מצלמות – יחולו הוראות החוק החל מיום 1.9.2020.

שירות ותמיכה

מוקד שירות לרשויות, בעלויות ומפעילי מעונות יום: טלפון 6552* או 073-3983960 שלוחה 3 (ואז 4), בימים א'–ה' בין השעות 07:30–18:00, וביום ו' בין השעות 08:00–14:30.

מוקד תמיכה ומידע להורים: טלפון 6552* או 073-3983960 שלוחה 3 (ואז 7), בימים א'-ה' בין השעות 07:30–18:00.