הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

צהרוני ניצנים – בקשה לתקצוב והתחייבות הרשות להפעלת תוכניות ניצנים

משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות לימודיות נוספות לגני ילדים ציבוריים ולבתי ספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך בשעות אחר הצהריים במהלך שנת הלימודים. הקצבת המשרד היא על פי דירוג סוציו-אקונומי של הרשות במודל של תעריף למשתתף בפועל, והיא מועברת לרשויות המקומיות המפעילות את התוכנית. 

בדף על הגשת בקשה לתקצוב והתחייבות הרשות להפעלת תוכניות ניצנים וכן על ועדת ההיגוי הרשותית.

הגשת בקשה לתקצוב והתחייבות הרשות להפעלת תוכניות ניצנים

רשות מקומית אשר מעוניינת להשתתף בתוכנית ניצנים תגיש בקשה עבור התוכניות שנבחרו במוסדות המתוכננים להפעילן בשנת הלימודים הבאה. 

למסמך הקריטריונים לתקצוב | למסמך הקריטריונים הנגיש (לא חתום)

הגשת הבקשה תיעשה באמצעות מערכת ניצנים החדשה לשנת הלימודים תשפ"ד, והיא תתאפשר לאחר רישום של גזבר הרשות המקומית במערכת וקבלת סיסמה אישית. הרישום במערכת והסיסמאות משותפים לשתי התוכניות.

פורסם קול קורא להגשת בקשה לתקצוב והתחייבויות הרשות להפעלת תוכנית ניצנים. את טופסי המענה לקול קורא יש להפיק במערכת לאחר הזנת צפי של מספר המשתתפים ברמת מוסד בחודש ההפעלה הראשון.

השתתפות בתוכנית ניצנים

רשות מקומית אשר מעוניינת להשתתף בתוכנית ניצנים תגיש בקשה במערכת ניצנים החדשה עבור התוכניות שנבחרו במוסדות המתוכננים להפעילן בשנת הלימודים הבאה.

 

ועדת היגוי רשותית

הרשות תקים ועדת היגוי רשותית בראשות ראש הרשות או מנהל אגף החינוך ברשות. חברי הוועדה יהיו נציגי ההורים, המפקח המתכלל מטעם משרד החינוך, מנהל תוכנית ניצנים במחוז והמנחים הפדגוגיים. גורמים נוספים יצורפו על פי שיקולי הרשות. הוועדה תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה. תפקיד הוועדה הוא לקיים תכנון רשותי של המהלך וללוות את התוכניות במהלך ההפעלה. תוכנית העבודה הרשותית שתגובש תהיה בהתאם למדיניות וליעדי משרד החינוך והרשות, ותאושר על ידי הפיקוח של בתי הספר ומפקחות גני הילדים או מנהל ניצנים ברשות.

פרוטוקול ועדת היגוי ניצנים

 

חזרה לדף הראשי של צהרוני ניצנים