רישוי מוסדות חינוך

רישוי והכרה

בחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969 ובתקנותיו הוסדרו דרכי הפעלתם של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, וחובת משרד החינוך לפקח עליהם. מהחוק עולה כי פתיחת מוסד חינוכי מותנית בקבלת רישוי והכרה. גוף המעוניין לפתוח בית ספר או גן חדש נדרש לקבל רישיון מאגף רישוי והכרה וכן הכרה שמשמעה אישור שר החינוך שהמוסד עומד בדרישות חוק לימוד חובה, תשי"ט-1949, וחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, ובתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי"ד-1953. הגשת הבקשה להכרה במוסדות חינוך תתבצע באופן חד פעמי בעת הגשת הבקשה לרישיון. הרישוי וההכרה קריטיים לתהליך קבלת אישור תקצוב למוסד החינוכי.

לקריאה נוספת על רישוי והכרה