הודעות כלליות

הודעות ועדכונים

בחירת גופים מלווים לבתי ספר משלבים

לקראת תקצוב גופים פדגוגיים המלווים בתי ספר משלבים נפתחת רשימת הגופים במאגר. גוף פדגוגי העונה על תנאי הסף הנדרשים זכאי להגיש בקשה להיכלל במאגר.

על הבקשה לכלול:

  • המלצה בכתב ,חתומה על ידי מנהל בית הספר המלווה, המוכיחה עמידה בתנאי הסף א'-ג'.

  • הגשת רשימת החוברות/הספרים בהתאם לתנאי הסף ד'.

  • הגשת תוכנית פדגוגית בהתאם לתנאי הסף ה'.

את המסמכים יש להגיש לכתובת המייל meshalvim@education.gov.il עד לתאריך 8.7.21, כ"ח בתמוז תשפ"א.