רישוי מוסדות חינוך

רישוי והכרה

רישוי והכרה הם קריטיים לתהליך קבלת אישור תקצוב למוסד חינוך. בחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969, ובתקנותיו הוסדרו דרכי הפעלת מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי וחובת משרד החינוך לפקח עליהם. לפי החוק, פתיחת בית ספר או גן חדש מותנית בקבלת רישיון והכרה מאגף רישוי והכרה. 

הכרה משמעה אישור שר החינוך שהמוסד עומד בדרישות חוק לימוד חובה, תשי"ט-1949חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, ותקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי"ד-1953. הבקשה להכרה תוגש באופן חד פעמי בעת הגשת הבקשה לרישיון. 

בדף זה תוכלו לקרוא על רישוי והכרה ולהיכנס למערכת רישוי והכרה, התומכת בכל שלבי תהליך מתן או חידוש רישיון לגני ילדים ולבתי ספר. התהליך הכרחי לטיפול בבקשה, ויש להקפיד על נוהל הגשה תקין. לסיוע ראו לומדת הדרכה.

>> משתמשי המערכת: בעלויות המבקשות רישיון או חידוש רישיון והגופים נותני חוות דעת; מפקחים מוסדיים של לשכת הבריאות המחוזית; רואי חשבון בודקים לביקורת פיננסית.

>>נוהלי רישוי - תשפ"א

>>הודעות בנושאי רישוי והכרה

לקריאה נוספת על רישוי והכרה

פתיחת פנייה