רישוי מוסדות חינוך

רישוי והכרה

בחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969 ובתקנותיו הוסדרו דרכי הפעלתם של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי וחובת משרד החינוך לפקח עליהם. לפי החוק, פתיחת בית ספר או גן חדש מותנית בקבלת רישיון והכרה מאגף רישוי והכרה. הכרה משמעה אישור שר החינוך שהמוסד עומד בדרישות חוק לימוד חובה, תשי"ט-1949חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, ותקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי"ד-1953. הבקשה להכרה תוגש באופן חד פעמי בעת הגשת הבקשה לרישיון. הרישוי וההכרה קריטיים לתהליך קבלת אישור תקצוב למוסד החינוכי.

בדף זה תוכלו לקרוא על אופן הגשת הבקשה ולהיכנס למערכת רישוי והכרה. השימוש במערכת, התומכת בכל שלבי תהליך מתן או חידוש רישיון לגני ילדים ולבתי ספר, הכרחי לתהליך הטיפול בבקשה. יש להקפיד על נוהל הגשה תקין. לסיוע ראו לומדת הדרכה על השימוש במערכת.

>> משתמשי המערכתבעלויות המבקשות רישיון או חידוש רישיון והגופים נותני חוות דעת; מפקחים מוסדיים של לשכת הבריאות המחוזית; רואי חשבון בודקים לביקורת פיננסית.

>>לנוהלי רישוי - תשפ"א

לקריאה נוספת על רישוי והכרה